Понеділок 29 трав. 2023

Екосистемні послуги лісів України

thJ_січня+0200Rсіч.PMREET_ср.PMEETE
English below
Внаслідок російської військової агресії виникають значні ризики для лісів України. Внаслідок обстрілів, замінування та розриву мін, неконтрольованого використання деревини для військових потреб, створення фортифікаційних споруд окупантами порушується стійкість лісових екосистем.
Замінування лісу
 
Замінування лісу
 
 
Лісова пожежа внаслідок обстрілу Сумщина 2022
 
Лісова пожежа внаслідок обстрілу, Сумщина,2022

Ліси мають важливе соціально-економічне та екологічне значення. Лісові фітоценози – це фізичні тіла, які займають певне місце і мають масу із специфічними для неї властивостями. Вони відбивають і поглинають сонячну радіацію, затримують частину атмосферних опадів, конденсують водяну пару, затримують пил.
 
Ліс
 
Особливо важливими є гідрологічні послуги лісових екосистем (водоохоронні та водорегулюючі), послуги зі збереження біорізноманіття та послуги, пов’язані з поглинанням двоокису вуглецю. Внаслідок надмірного антропогенного впливу на лісові екосистеми ці послуги можуть знижуватися, або взагалі можуть бути втраченими (у випадку вирубування чи деградації лісів), що своєю чергою призведе до виникнення екологічних ризиків та додаткових витрат для громад на місцевому рівні, наприклад, зумовить повені та зсуви, а на глобальному рівні – кліматична криза.
До екосистемних послуг підтримки належать запобігання опустелюванню, ґрунтозахисні функції, збереження біорізноманіття, ґрунтоутворення, фотосинтез.
Опиленння
 
Запилення
 
Такі послуги впливають на добробут людей опосередковано, та надають можливість формування потоків забезпечувальних, регулювальних і культурних послуг. Значна частина послуг екосистем не є продуктами споживання чи предметами використання, вони споживаються людьми опосередковано, непрямо, але якість життя людей фундаментально залежить від потоку цих послуг.
Запобігання ерозії зазвичай стає актуальним після того, як знищення рослинного покриву призвело до певних негативних наслідків. Багато фундаментальних функцій екосистем, які забезпечують регулюючі та підтримуючі послуги, здійснюються мікроорганізмами та рослинністю. Рослинність, в свою чергу, відіграє ключову роль у багатьох процесах, пов’язаних з колообігом води (утримання та фільтрування води, боротьба з ерозією). Залежно від особливостей процесу споживання, всі послуги екосистем можна поділити за ознакою обмеження доступу до ресурсу – на конкурентні та неконкурентні, а за ознакою усунення від споживання ресурсу – на виключні і невиключні у споживанні.
З огляду на збільшення ризиків виникнення пожежної небезпеки у лісових екосистемах Всеукраїнська екологічна ліга розпочала реалізацію пілотного проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).
Більше інформації щодо реалізації проєкту в наступних інформаційних повідомленнях.
Ecosystem services of Ukrainian forests
The Russian military aggression poses significant risks to Ukraine's forests. Shelling, mining and mine explosions, uncontrolled use of timber for military purposes, and the creation of fortifications by the occupiers are affecting the sustainability of forest ecosystems.
Forests have important socio-economic and environmental significance. Forest phytocoenoses are physical bodies that occupy a certain place and have a mass with specific properties. They reflect and absorb solar radiation, retain part of atmospheric precipitation, condense water vapor, and retain dust.
Particularly important are the hydrological services of forest ecosystems (water protection and water regulation), biodiversity conservation services, and services related to carbon dioxide absorption. As a result of excessive anthropogenic impacts on forest ecosystems, these services may be reduced or even lost (in the case of deforestation or degradation), which in turn will lead to environmental risks and additional costs for communities at the local level, such as floods and landslides, and at the global level, the climate crisis.
Ecosystem support services include desertification prevention, soil protection, biodiversity conservation, soil formation, and photosynthesis.
Such services affect human well-being indirectly and provide opportunities for the formation of flows of provisioning, regulatory, and cultural services. Many ecosystem services are not products of consumption or objects of use, they are consumed by people indirectly, but the quality of life of people fundamentally depends on the flow of these services.
Erosion prevention usually becomes relevant after the destruction of vegetation has led to certain negative consequences. Many of the fundamental functions of ecosystems, which provide regulating and supporting services, are carried out by microorganisms and vegetation. Vegetation, in turn, plays a key role in many processes related to the water cycle (water retention and filtration, erosion control). Depending on the specifics of the consumption process, all ecosystem services can be divided into competitive and non-competitive based on the restriction of access to the resource, and into exclusive and non-exclusive based on the exclusion from consumption.
Given the increasing risks of fire hazards in forest ecosystems, the All-Ukrainian Environmental League has launched a pilot project "Establishment of a Public Forest Fire Protection System in Ukraine" within the framework of the U.S. Forest Service International Programs.
More information on the project implementation in the following newsletters.
 
теги
Всеукраїнська екологічна ліга вітає Олену Уваєву, голову Наукової ради Житомирської ОО ВЕЛ, доктора біологічних наук, професора кафедри екології, природокористування і біології людини Житомирського державного університету імені Івана Франка із входженням до складу обласної координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Житомирській обласній військовій адміністрації!
Уваєва
Основними завданнями цієї координаційної ради є:
– здійснення повноважень обласної військової адміністрації з питань патріотичного виховання на території області;
– співпраця обласної військової адміністрації з громадськими об’єднаннями з питань національно-патріотичного виховання;
– провадження просвітницької діяльності з національно-патріотичного виховання;
– висвітлення діяльності громадських об’єднань національно-патріотичного спрямування, центрів національно патріотичного виховання, військово-патріотичних центрів, гуртків, клубів, структурних підрозділів молодіжних центрів, відповідальних за національно-патріотичне виховання;
– участь у проведенні моніторингу здійснення заходів із національно патріотичного виховання;
– підготовка пропозицій за напрямом роботи (детальніше на сайті: https://oda.zht.gov.ua/.../vitalij-bunechko-zatverdyv.../).
Національно-патріотичне виховання дітей та молоді – це комплексна, системна, цілеспрямована діяльність щодо формування у молодого покоління патріотичної свідомості, почуття любові до Батьківщини, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави.
Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації.
Все буде Україна!
Учасники Програми Екологічними стежками рідної України 5
 
Учасники Програми Екологічними стежками рідної України 2
 
Учасники Програми "Екологічними стежками рідної України"
теги

Коментар Тетяни Тимочко, голови Всеукраїнської екологічної ліги щодо розділу «Екологічна безпека» Національного плану відновлення України: https://youtu.be/048TIGAm7gg

теги
31 січня експерти Всеукраїнської екологічної ліги взяли участь у дискусійному засіданні щодо розділу «Екологічна безпека» Національного плану відновлення України, яке було організовано громадською організацією Агентство Ефективних Рішень у рамках проєкту «Голос громадянського суспільства».
У дискусії взяли участь представники громадських природоохоронних організацій, національних природних парків, Міністерства екології та природних ресурсів України, а також представники засобів масової інформації.
4
 
Тетяна Тимочко, голова ВЕЛ, радниця Міністра екології та природних ресурсів, координувала діяльність робочої групи з питань екологічної безпеки, збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, розвитку національної екологічної та Смарагдової мереж, відтворення та збалансованого використання природних ресурсів, формування та впровадження ефективної кліматичної політики, системи управління відходами, моніторингу довкілля, цифрової трансформації, впровадження європейських директив, реформування природоохоронної галузі.
До робочої групи долучились 211 провідних вчених, представників органів влади, громадських організацій, міжнародних експертів. Метою спільної роботи було визначення та напрацювання пропозицій щодо пріоритетних реформ, нормативно-правових актів, прийняття та реалізація яких є необхідними у воєнний і післявоєнний періоди, розроблення проєктів відновлення природоохоронної інфраструктури.
Експерти ВЕЛ також брали активну участь у цій роботі. Всеукраїнська екологічна ліга вже зараз розпочала розроблення регіональних та секторальних проєктів з відновлення довкілля на основі європейських директив та конвенцій.
1
 
Олена Пащенко, координатор Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта», зазначила, що екологічна освіта та просвіта є найпотужнішими чинниками змін у ставленні людей до природного середовища – від руйнівного, споживацького до конструктивного, дбайливо-відновлювального. Впродовж 25 років ВЕЛ проводить постійну практичну просвітницьку роботу з питань захисту довкілля, впровадження засад збалансованого розвитку. ВЕЛ започаткувала збирання й узагальнення сучасного педагогічного досвіду в галузі природоохоронної роботи та освіти в інтересах збалансованого розвитку.
Однією з найактуальніших проблем сьогодення є утилізація відходів. Вона стосується не окремих країн, регіонів, територіальних громад, а й кожної родини. Наслідки бездумного ставлення до накопичення сміття можуть бути катастрофічними. Була внесена пропозиція ініціювати зустрічі представників Міністерства екології та природних ресурсів та Міністерства освіти і науки України задля створення дієвих механізмів щодо впровадження екологічних знань в систему освіти.
Діймо разом на захисті довкілля!
Відновлення України
теги

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів (The Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat) була підписана 2 лютого 1971 року в місті Рамсар (Іран).

Рамсарська конвенція є першою глобальною угодою з охорони та збереження природних ресурсів, до якої приєдналися 170 країн світу, серед яких з 1996 року і Україна як незалежна держава.

2 лютого

Мета конвенції – припинити втрати водно-болотних угідь та зберігати існуючі. Завданням конвенції є привернути увагу до проблем водно-болотних угідь та раціонального використання ресурсів.

Згідно зі статтею 1 Рамсарської конвенції водно-болотні угіддя – райони маршів‚ боліт, драговин, торфовищ або водойм – природних або штучних, постійних або тимчасових‚ стоячих або проточних‚ прісних‚ солонкуватих або солоних‚ включаючи морські акваторії‚ глибина яких не перевищує шість метрів.

Рамсарські угіддя

Існує п’ять основних типів водно-болотних угідь:

– морські (прибережні водно-болотні угіддя, у тому числі прибережні лагуни, скелясті береги і коралові рифи);

– гирлові (включаючи дельти, літоральні марші і мангри);

– озерні (водно-болотні угіддя, пов’язані з озерами);

– річкові (водно-болотні угіддя, розташовані уздовж річок та інших водотоків);

– болотні (тобто «болотисті» – болота, де ґрунт бідний на органіку, заболочені землі і торф’яні болота).

Видовий склад флори і фауни водно-болотних угідь надзвичайно різноманітний. Вважається, що близько 40 % світових популяцій рослин і тварин живуть та розмножуються у водно-болотних угіддях, деякі ендемічні види можуть жити лише в межах певних водно-болотних угідь, існування більшості видів риб та амфібій на певних стадіях життєвого циклу можливе лише в межах водно-болотних угідь. Це надзвичайно важливі території для птахів, зокрема для мігруючих водоплавних видів.

Водно-болотні угіддя виконують функцій: накопичення і зберігання води; захист від штормів і повеней; зміцнення берегової лінії і стримування ерозії; поповнення запасів підземних вод (проникнення води з водно-болотного угіддя вниз в підземний водоносний горизонт); вихід підземних вод (рух води вгору і її перетворення в поверхневу воду в водно-болотному угідді); очистка води; утримування поживних речовин; відкладення опадів; утримування забруднюючих речовин; стабілізація місцевих кліматичних умов, особливо кількості атмосферних опадів і температури.

Шацький НПП

Шацький національний природний парк

Війна призводить до знищення оселищ та особливо цінних територій, де існують різні види тварин, що несе загрозу для дикої природи та стійкості екосистем в транскордонному контексті. Під загрозою знищення знаходяться 16 рамсарських об’єктів України площею майже 600 тисяч гектарів. Внаслідок військової агресії росії порушуються шляхи міграції птахів. Через порушення Азово-Причорноморського міграційного коридору навесні 2022 року на Тилігульський лиман та озера не прилетіли рожеві пелікани. Великі колонії куликів, мартинів та крячків та інших видів водно-болотних птахів у межах Донецької, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей опинилися під загрозою.

Кожна країна-сторона Рамсарської конвенції має заявити до переліку водно-болотних угідь міжнародного значення принаймні одне своє угіддя і взяти його під охорону. Оновлення інформаційних описів Рамсарських угідь повинно відбуватися раз на 6 років та з ухваленням Резолюцією XI.8.

птахи

Біорізноманіття водно-болотних угідь

Упродовж багатьох років Всеукраїнська екологічна ліга проводить заходи, присвячені Всесвітньому дню водно-болотних угідь, з метою підвищення обізнаності широких верств населення щодо необхідності збереження водно-болотних угідь.

Експерти ВЕЛ з початку повномасштабного вторгнення росії фіксують злочини російських окупантів проти довкілля, зокрема і вплив на рамсарські угіддя:

– Вплив військових дій на унікальні ландшафти Кінбурнської коси (детальніше на сайті ВЕЛ: https://www.ecoleague.net/pres-tsentr-vel/novyny/2023-rik/sichen/item/2402-vplyv-viiskovykh-dii-na-unikalni-landshafty-kinburnskoi-kosy)

– Міжнародний День птахів (детальніше на сайті ВЕЛ: https://www.ecoleague.net/pres-tsentr-vel/novyny/2022-rik/kviten/item/2205-mizhnarodnyi-den-ptakhiv)

Всеукраїнська екологічна ліга закликає міжнародні природоохоронні організації долучитись до зупинення російського агресора, який завдає нищівних збитків довкіллю та провокує екологічні катастрофи на території України!

 

Джерело: сайт ВЕЛ, мережа Інтернет

Фото: мережа Інтернет

теги

English below

1 лютого 2023 року відбулась зустріч експертів проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» з керівництвом Головного управління ДСНС України у Київській області та персоналом 11-го Державного пожежно-рятувального загону у Чорнобильській зоні відчуження.

IMG 20230201 WA0012

IMG 20230201 WA0002

IMG 20230201 WA0003

IMG 20230201 WA0013

Проект впроваджується Всеукраїнською екологічною лігою за підтримки Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs). Лісова служба США здійснює свою діяльність в Україні з 2005 року у партнерстві з різними державними установами, відомствами та недержавними інституціями, сприяючи побудові спроможності з реагування на надзвичайні ситуації, зокрема щодо запобігання та ліквідації пожеж у природних екосистемах Чорнобильської зони відчуження.

IMG 20230201 WA0004

Передача обладнання

IMG 20230201 WA0006

Передача захисного одягу

В рамках зустрічі пожежно-рятувальному загону було передано  захисні пожежні костюми, вогнестійкі чоботи, шоломи пожежні з пелериною, візори для шоломів, вогнетривкі рукавиці (краги). Також, передано обладнання: пожежні рукави різних діаметрів, автомобільні відеореєстратори з GPS-навігатором та СГУ-сигнал на пожежне авто.

Це обладнання допоможе ефективно реагувати та захистити бійців підрозділу в процесі гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, локалізації зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час пожеж.  

IMG 20230201 WA0009 1

Своєчасне реагування на лісові пожежі в Зоні відчуження є вкрай важливим, оскільки дозволяє підтримувати безпечне навколишнє середовище, зважаючи на те, що будь-яка лісова пожежа може спричинити викиди радіонуклідів в атмосферу. З огляду на збільшення ризиків виникнення пожежної небезпеки у лісових екосистемах внаслідок військової агресії російської федерації проти України, Всеукраїнська екологічна ліга у 2022 році розпочала реалізацію проєкту, основною метою якого є поєднання зусиль місцевого самоврядування, громадськості, ДСНС задля запобігання та протидії лісовим пожежам в Україні через створення системи добровільних пожежних формувань в пілотних громадах.

«Ми із задоволенням відзначаємо, що рівень нашої співпраці із Лісовою службою США весь час зростає протягом останніх років. Ми ділимося досвідом, об’єднуємо зусилля для того, щоб Зона відчуження була безпечною» сказав Дмитро Підгурний, заступник начальника ГУ ДСНС України у Київській області.

IMG 20230201 WA0001

Тетяна Тимочко, голова ВЕЛ, наголосила на тому, що «залучення громадськості до питань протидії лісовим пожежам є надзвичайно актуальним у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони». Маємо спільними зусиллями захистити довкілля та безпеку наших громадян!».

За результатами зустрічі будуть сплановані кроки для розширення подальшої співпраці.

Більше інформації щодо реалізації проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в наступних інформаційних повідомленнях.

Transfer of protective clothing and equipment to representatives of the of the 11th Fire and Rescue Detachment of SESU in Chornobyl Exclusion Zone

On February 1, 2023, the experts of the project "Establishment of a Public Forest Fire Protection System in Ukraine" met with the leadership of the Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv Region and the personnel of the 11th Fire and Rescue Detachment of SESU in Chornobyl Exclusion Zone.

The project is implemented by the All-Ukrainian Environmental League with the support of the U.S. Forest Service International Programs. The U.S. Forest Service has been operating in Ukraine since 2005 in partnership with various government agencies, departments and non-governmental institutions, contributing to building emergency response capacity, in particular to prevent and eliminate fires in the natural ecosystems of the Chornobyl Exclusion Zone.

As part of the meeting, the fire and rescue unit received protective fire suits, fire-resistant boots, fire helmets with a cape, helmet visors, and fireproof gloves (krags). Also, the following equipment was transferred: fire hoses of various diameters, car video recorders with GPS navigation and an SESU signal for a fire truck.

This equipment will help to effectively respond to and protect the unit's firefighters in the process of extinguishing fires, eliminating the consequences of emergencies, and localizing the zone of influence of harmful and dangerous factors that arise during fires. 

Timely response to forest fires in the Exclusion Zone is extremely important as it allows maintaining a safe environment, given that any forest fire can cause emissions of radionuclides into the atmosphere. Given the increased risks of fire hazards in forest ecosystems as a result of the military aggression of the Russian Federation against Ukraine, the Ukrainian Ecological League launched a project in 2022 to combine the efforts of local governments, the public, and the SESU to prevent and combat forest fires in Ukraine by creating a system of voluntary fire brigades in pilot communities.

"We are pleased to note that the level of our cooperation with the US Forest Service has been growing over the past few years. We share our experience and join efforts to make the Exclusion Zone safe," said Dmytro Pidhurnyi, Deputy Head of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv Region.

Tetyana Tymochko, Head of the AUEL, emphasized that "public involvement in forest firefighting is extremely important in connection with the adoption by the Verkhovna Rada of Ukraine of the draft Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Functioning of Local and Voluntary Fire Protection". We must work together to protect the environment and the safety of our citizens!"

Following the meeting, steps will be planned to expand further cooperation.

More information on the implementation of the project "Establishment of a community-based forest fire protection system in Ukraine" in the following newsletters.

#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні #ВЕЛ

#All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_International_Programs

теги
День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни відзначається з 29 січня 1985 року, коли в Нью-Делі (Індія) була підписана Делійська декларація. Ключовою метою декларації є заклик до припинення нагнітання ядерних озброєнь, скорочення і подальшої поступової ліквідації ядерних арсеналів країн світу, усунення самої загрози ядерної війни. Першими країнами, які підписали цей документ, стали Індія, Греція, Мексика, Аргентина, Танзанія та Швеція.
До підписання цієї Делійської декларації головним міжнародним документом, який прописував механізми запобігання ядерним випробуванням, був Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, в космічному просторі і під водою, який був підписаний у 1963 році. Цей документ зобов’язує його учасників забороняти, запобігати і не виробляти будь-які випробувальні вибухи ядерної зброї та інші ядерні вибухи в атмосфері, в космічному просторі і під водою, а також в будь-якому іншому середовищі, якщо такий вибух викликає випадіння радіоактивних опадів за межами територіальних кордонів держави, яка виконує цей вибух.
Ядерний арсенал країн світу.jpeg
 
Ядерний арсенал країн світу
 
Ядерна зброя – це зброя масового ураження вибухової дії. Під час її застосування починається ланцюгова реакція, особливим вражаючим фактором якої є іонізуюче опромінення. Потужність ядерних вибухів оцінюють в еквіваленті до тротилу, одиниця вимірювання — кілотонна.
 
Ядерний гриб
 
Ядерний гриб 
 
На даний момент лише дев’ять країн мають ядерну зброю – США, Велика Британія, Франція, Ізраїль, Китай, Індія, Пакистан, Північна Корея, росія.
Внаслідок російської військової агресії в Україні об’єкти критичної інфраструктури знаходяться під постійною загрозою ракетних обстрілів та існує ризик виникнення техногенних катастроф. Дії російського агресора є, зокрема, виявом ядерного тероризму вперше за історію людства!
Обстріл майданчика Запорізької АЕС
 
Обстріл майданчика Запорізької АЕС
 
Згідно з Женевськими конвенціями, установки і споруди, що містять небезпечні сили, а саме: греблі, дамби й атомні електростанції, не повинні ставати об’єктами нападу (cт. 56, Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року). Агресор є порушником міжнародного права.
Експерти та активісти ВЕЛ фіксують екологічні злочини російських окупантів проти довкілля, зокрема факти ядерного тероризму росії:
– Про ядерний тероризм росії на Південноукраїнській АЕС (детальніше на сайті ВЕЛ: https://www.ecoleague.net/.../2361-pro-iadernyi-teroryzm... );
– Ядерний тероризм росії на Запорізькій АЕС (детальніше на сайті ВЕЛ: https://www.ecoleague.net/.../2317-yadernyi-teroryzm... );
– Ядерний тероризм росії: Південноукраїнська та Запорізька АЕС (детальніше на сайті ВЕЛ: https://www.ecoleague.net/.../2257-yadernyi-teroryzm...);
– Про ядерний тероризм в Україні (детальніше на сайті ВЕЛ: https://www.ecoleague.net/.../2212-pro-iadernyi-teroryzm...).
Всеукраїнська екологічна ліга вимагає більш рішучих заходів від Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) для спільних дій у подоланні агресора та ядерного терориста – російської федерації.
Джерела: сайт ВЕЛ, мережа Інтернет
Фото: мережа Інтернет, сайт ВЕЛ
теги
29 січня 2000 року був підписаний Картахенський протокол про біобезпеку. Цей документ є додатковою угодою до Конвенції про біологічне різноманіття, яка має на меті збереження біорізноманіття, довготривале використання його елементів та справедливий, рівноправний розподіл доходів від використання генетичних ресурсів. 159 країн та Європейський Союз доєднались до Картахенського протоколу про біобезпеку, Україна стала стороною протоколу у 2002 році.
 
Картахенський протокол про біобезпекку
 
Метою протоколу є регулювання міжнародних перевезень генно-модифікованих організмів (ГМО) та гарантування безпеки під час їх переміщення, переробки та використання.
Основну увагу цей документ приділяє живим модифікованим організмам (ЖМО), призначеним для вивільнення у довкілля, наприклад, насіння, рослин або риби. Якщо сторона планує експортувати такі ЖМО, то має заздалегідь поінформувати про це країну-імпортера, якщо та є стороною Протоколу.
 
Біорізноманіття
 
Ця процедура має офіційну назву – «попередня обґрунтована згода» (ПОЗ). Якщо країна погоджується прийняти прийняти ці ГМО, вантаж позначається як «живі модифіковані організми», які імпортуються згідно з вимогами Картахенського протоколу.
Протокол стосується не всіх типів генетично модифікованої продукції. Він не регулює перевезення фармацевтичних препаратів, отриманих завдяки генній інженерії а також продуктів, вироблених з додаванням ГМО.
 
ГМО
Рішення стосовно того, ввозити чи не ввозити ЖМО для вивільнення в довкілля, держава приймає самостійно після проведення оцінки ризику, загальні принципи якої відображені в тексті документа. Протокол надає країнам право прийняти негативне рішення щодо імпорту ЖМО в разі неоднозначності наукового висновку. За будь-яких обставин, рішення імпортера має стати відомим не пізніше ніж через 270 днів після отримання заявки.
ГМО, які призначені для використання в якості харчових продуктів або корму – інша категорія сполук. До них застосовується менш жорстка система попереднього погодження – через глобальний електронний центр обміну інформацією. Але країна-імпортер має право на проведення оцінки ризику та власне рішення стосовно ввозу і цього типу ГМО. Протокол передбачає відповідальність сторін за нелегальне ввезення ГМО.
Одним із зобов’язань країн, які приєднались до Протоколу, є надання до глобальної бази даних (механізму посередництва з біобезпеки) вимог свого законодавства, результатів оцінку ризику, рішень щодо переміщення ГМО та інформації про дозволи на використання їх в своїй країні для споживання людей та як кормів для тварин.
Країни без ГМО
Експерти Всеукраїнської екологічної ліги упродовж багатьох років досліджують питання біологічної безпеки. ВЕЛ було організовано масштабну інформаційна кампанію щодо «Громадського лобіювання державних рішень з питань біобезпеки», в рамках якої були проведені різноманітні заходи (круглі столи, прес-конференції, лекції, тощо); лобіювання дієвих правових механізмів з регулювання питання ГМО в Україні; акція «Громадський контроль вмісту ГМО в продуктах харчування» – проведено рейди по продуктовим магазинам населених пунктів та відбір продуктів, аналіз даних проб продуктів в сертифікованих лабораторія на вміст ГМО; розроблено та видано різні просвітницькі буклети, плакати, листівки (детальніше на сайті ВЕЛ: https://www.ecoleague.net/.../tematychni-napriamy.../hmo ).
Джерела: сайт ВЕЛ, мережа Інтернет
Фото: мережа Інтернет, сайт ВЕЛ
теги

Щодо правил пожежної безпеки в лісах

thJ_січня+0200Rсіч.AMREET_чт.AMEETE
English below
Повномасштабне вторгнення росії на території України призвело до значного обмеження можливостей лісових господарств запобігати та гасити великі лісові пожежі, що загрожує не тільки лісам, а й мешканцям та населеним пунктам, які розташовані біля соснових лісів. Зазначені обмеження полягають у розкраданні або пошкодженні окупантами пожежних автомобілів, тракторів та іншої техніки, неможливості застосування пожежної авіації для гасіння, забрудненні лісів вибухонебезпечними предметами, обмеженні доступу до лісів, пов’язаному із потребами оборони, неможливості створення резервів паливно-мастильних матеріалів для гасіння, обмеження використання радіозв’язку, мобільного зв’язку, застосування БПЛА для розвідки пожеж тощо. Охорона лісового фонду від пожеж – моральний обов’язок кожного члена суспільства.
 
Лісова пожежа Чорнобильська область
 
Лісова пожежа, Чорнобильська зона 
 
Зважаючи на підвищену небезпеку виникнення лісових пожеж внаслідок військових дій Всеукраїнська екологічна ліга реалізовує пілотний проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).
 
Про правила пожежної безпеки в лісі
 
Щодо правила пожежної безпеки в лісі
 
Експерти ВЕЛ закликають громадян бути свідомими та дотримуватись правил пожежної безпеки в лісах України, упродовж пожежонебезпечного періоду забороняється:
– розведення багать у лісі (крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях);
– заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що використовуються для лісогосподарської мети;
– відвідування населенням хвойних насаджень при 5-му класі пожежної небезпеки (надзвичайна небезпека) за умовами погоди;
–·палити, кидати у лісі непогашені сірники, недопалки, витрушувати з люльок гарячий попіл, крім місць, що обладнані для цієї мети;
–·викидати у лісі обмащене, просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я тощо;
– заправляти пальним у лісі паливні баки під час роботи двигуна;
–·експлуатувати машини та інші механізми з несправною паливною та іскрогасною системою;
– палити або користуватися відкритим вогнем під час проведення робіт з паливно-мастильними матеріалами (переливання пального, заправлення двигунів тощо);
Більше інформації щодо реалізацій проєкту у наступних інформаційних повідомленнях.
Regarding fire safety rules in forests
russia's full-scale invasion of Ukraine has significantly limited the ability of forestry to prevent and extinguish large forest fires, which threatens not only forests but also residents and settlements located near pine forests. These restrictions include the theft or damage by the occupiers of fire trucks, tractors and other equipment, the inability to use firefighting aircraft for extinguishing, contamination of forests with explosive objects, restrictions on access to forests related to defense needs, the inability to create reserves of fuel and lubricants for extinguishing, restrictions on the use of radio communications, mobile communications, the use of UAVs for fire reconnaissance, etc. Protecting forests from fires is a moral obligation of every member of society.
Given the increased risk of forest fires as a result of military operations, the All-Ukrainian Environmental League is implementing a pilot project "Establishment of a Public Forest Fire Protection System in Ukraine" within the framework of the U.S. Forest Service International Programs.
The AUEL experts urge citizens to be conscious and follow the rules of fire safety in the forests of Ukraine, during the fire hazardous period it is prohibited to
- making fires in the forest (except for those related to the technological requirements of forestry activities in specially designated places)
- entry to the territory of the forest fund (except for transit routes) of vehicles and other mechanisms, except for those used for forestry purposes;
- visitation of coniferous plantations by the population under the 5th class of fire hazard (extreme danger) under weather conditions;
-smoking, throwing unlit matches, cigarette butts in the forest, shaking hot ashes out of pipes, except for places equipped for this purpose
-throw away rags in the forest that are smeared, soaked with gasoline, kerosene, oil or other combustible substances, etc;
- fill fuel tanks with fuel in the forest while the engine is running;
-operate machines and other mechanisms with a faulty fuel and spark-extinguishing system;
- smoke or use open flames when working with fuels and lubricants (transferring fuel, refueling engines, etc.);
More information on the project implementation in the following newsletters.
теги
English below
З початку повномасштабного військового вторгнення росії окупанти постійно обстрілюють територію України, спричиняючи пожежі на промислових об’єктах та в природних екосистемах.
Під час детонації ракет та артилерійських снарядів утворюється низка хімічних сполук: чадний газ (CO), вуглекислий газ (CO2), водяна пара (H2O), бурий газ (NO), закис азоту (N2O), діоксид азоту (NO2), формальдегід (CH2О), пари ціанистої кислоти (HCN), азот (N2), а також велика кількість токсичної органіки, окислюються навколишні ґрунти, деревина, дернина, конструкції. Під час вибуху всі речовини проходять повне окиснення, а продукти хімічної реакції вивільняються в атмосферу.
Забруднення ґрунтових та водних ресурсів продуктами горіння від пожеж внаслідок обстрілів створює ризики для проведення посівної та продовольчої безпеки загалом. Внаслідок лісових пожеж у ґрунті накопичуються небезпечні хімічні речовини, в тому числі важкі метали, що призводить до деградації екосистем.
 
Ракета
 
Гасіння лісової пожежі
 
Гасіння лісової пожежі 
 
Важливим є швидко реагувати на пожежі для мінімізації їх негативних наслідків, саме тому Всеукраїнська екологічна ліга реалізовує пілотний проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).
Через пожежі різко погіршуються умови природного відновлення лісів, вони призводять до утворення пустирів, зміни хвойних порід деревостанами малоцінних листяних порід. Особливо небезпечні пожежі для молодих лісів, які розташовані на відкритому місці серед лугів і полів, оскільки зростає ризик пожеж внаслідок підпалів сухостою.
Наслідком накопичення важких металів у верхніх шарах ґрунту є збіднення видового складу рослин та мікроорганізмів і погіршення умов росту та розвитку культурних рослин.
 
Молодий сосновий ліс
 
Молодий сосновий ліс
 
Накопичення кадмію в рослинах має особливе значення, так як він осідає у високій концентрації на листках, які можуть бути використані для харчування тварин або людей. Скорочення кормової бази в результаті лісових пожеж, викликає масову міграцію і скорочення чисельності диких тварин.
Лісова пожежа внаслідок обстрілу
 
Лісова пожежа внаслідок обстрілу
 
Мікроорганізми відіграють ключову роль в підтримці родючості ґрунту за допомогою органічного розпаду матерії і кругообігу поживних речовин. Однак, їх кількість може значно зменшуватися при впливі таких стресфакторів, як екстремальні температури, рН, солоність і хімічне забруднення. Життєздатність мікроорганізмів знижується зі збільшенням рівня забруднення важкими металами.
Лісова пожежа внаслідок обстрілу Сумщина 2022
 
Лісова пожежа внаслідок обстрілу, Сумщина, 2022
 
Забруднення важкими металами негативно впливає на процеси нітрифікації, що в свою чергу, впливає на мінералізацію. Зі збільшенням концентрації важких металів процеси нітрифікації знижуються.
Більше інформації щодо реалізації проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» читайте в наступних публікаціях.
Impact of forest fires on the environment: Heavy metal contamination of soil cover
Since the beginning of russia's full-scale military invasion, the occupiers have been constantly shelling the territory of Ukraine, causing fires at industrial facilities and in natural ecosystems.
The detonation of rockets and artillery shells produces a number of chemical compounds: carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), water vapor (H2O), brown gas (NO), nitrous oxide (N2O), nitrogen dioxide (NO2), formaldehyde (CH2O), cyanide vapor (HCN), nitrogen (N2), as well as a large amount of toxic organic matter, and oxidize the surrounding soil, wood, turf, and structures. During the explosion, all substances undergo complete oxidation, and chemical reaction products are released into the atmosphere.
The contamination of soil and water resources by combustion products from fires caused by shelling poses risks to sowing and food security in general. As a result of forest fires, hazardous chemicals, including heavy metals, accumulate in the soil, leading to ecosystem degradation.
It is important to respond quickly to fires to minimize their negative consequences, which is why the All-Ukrainian Environmental League is implementing a pilot project "Establishment of a Public Forest Fire Protection System in Ukraine" within the framework of the U.S. Forest Service International Programs.
Fires dramatically deteriorate the conditions for natural forest regeneration, leading to the formation of wastelands and the replacement of conifers with stands of low-value hardwoods. Fires are especially dangerous for young forests located in open areas among meadows and fields, as the risk of fires due to dead wood fires increases.
The accumulation of heavy metals in the upper layers of soil results in the depletion of plant and microbial species and deterioration of the growth and development of cultivated plants.
The accumulation of cadmium in plants is of particular importance, as it is deposited in high concentrations on leaves that can be used for animal or human consumption. The reduction of the food supply as a result of forest fires causes mass migration and a decrease in the number of wild animals.
Microorganisms play a key role in maintaining soil fertility through organic matter decomposition and nutrient cycling. However, their numbers can be significantly reduced when exposed to stressors such as extreme temperatures, pH, salinity and chemical pollution. The viability of microorganisms decreases with increasing levels of heavy metal pollution.
Heavy metal pollution negatively affects nitrification processes, which in turn affects mineralization. As the concentration of heavy metals increases, nitrification processes decrease.
For more information on the implementation of the project "Creation of a community-based forest fire protection system in Ukraine", please read the following publications.
теги

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи