Вівторок 16 лип. 2024
Земельні ресурси

English below

Природа нагородила Україну винятково сприятливими умовами для життєдіяльності людини та ведення сільського господарства – це, насамперед, унікальні ландшафти та ґрунти. Україна є одним зі світових лідерів за площею потужних чорноземів.

Всеукраїнська екологічна ліга наголошує, що стан земель і ґрунтів в Україні викликає тривогу та занепокоєння і може поставити перед нами питання про подальше існування у цьому світі. Водночас, саме запровадження цивілізованих економічних механізмів у питанні використання та захисту земель може стати тим драйвером, що дасть потужний поштовх для розвитку і подальшого процвітання.

Фахівці Всеукраїнської екологічної ліги поділяють думку, що земля для України – як нафта для окремих арабських країн. Різниця полягає у тому, що нафта колись закінчиться, а земля може годувати вічно, якщо у нас стане розуму про неї подбати.

Land resource

Nature has rewarded Ukraine with exceptionally favorable conditions for human life and farming - these are, first of all, unique landscapes and soils. Ukraine is one of the world leaders in terms of the area of ​​powerful black soil.

The All-Ukrainian Environmental League notes that the state of lands and soils in Ukraine causes anxiety and concern and may raise the question of our further existence in this world. At the same time, the very introduction of civilized economic mechanisms in the matter of land use and protection can become the driver that will give a powerful impetus to development and further prosperity.

Experts of the All-Ukrainian Environmental League share the opinion that land for Ukraine is like oil for some Arab countries. The difference is that oil will run out someday, but the earth can feed forever if we are smart enough to take care of it.