Четвер 30 бер. 2023

English below

Всеукраїнська екологічна ліга розпочала реалізовувати пілотний проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs). Для реалізації проєкту обрано 4 цільові територіальні громади: Іванківська та Поліська у Київській області, Олевська у Житомирській області, Корсунь-Шевченківська – Черкаська область.

 

Корсунь Шевченківська ТГ

Герб Корсунь-Шевченківської територіальної громади

Поліська громада

Герб Поліської територіальної громади

З огляду на продовження російської військової агресії проти України плановані територіальні громади можуть бути змінені. У перспективі можливе поширення активностей проєкту на всі територіальні громади України. Основною метою проєкту є посилення протидії лісовим пожежам в Україні через створення системи добровільних пожежних формувань в пілотних громадах. Для активного залучення громадянського суспільства до попередження лісових пожеж та захисту лісів в Україні планується проведення заходів з формування, навчання, забезпечення необхідними спеціальними засобами та страхування чотирьох команд добровільних пожежних формувань задля попередження та ліквідації наслідків лісових пожеж; створення, наповнення та просування сайту добровільних пожежних формувань, підготовка та видання навчально- методичних матеріалів, проведення навчальних лекцій та семінарів, практичних занять на місцевості та інтерактивних тренінгів, створення мотиваційного відеоролика задля популяризації ідей добровільних громадських формувань.

USFS

 

 

Objective of the project "Creation of a public system of forest fire protection in Ukraine"

The Ukrainian Ecological League has started implementing a pilot project "Creation of a community-based forest fire protection system in Ukraine" within the framework of the U.S. Forest Service International Programs. To implement the project, 4 target territorial communities were selected: Ivankivska and Poliska in Kyiv region, Olevska in Zhytomyr region, Korsun-Shevchenkivska in Cherkasy region. Given the continuation of Russian military aggression against Ukraine, the planned territorial communities may be changed. In the future, it is possible to extend the project activities to all territorial communities of Ukraine. The main goal of the project is to strengthen the fight against forest fires in Ukraine through the creation of a system of voluntary fire brigades in pilot communities. To actively involve civil society in forest fire prevention and forest protection in Ukraine, it is planned to carry out activities to form, train, provide the necessary special equipment and insurance for four teams of voluntary fire brigades to prevent and eliminate the consequences of forest fires; create, fill and promote the website of voluntary fire brigades, prepare and publish training materials, conduct training lectures and seminars, practical training on the ground and interact with the public.

теги

English below

Всеукраїнська екологічна ліга висловлює своє занепокоєння щодо масштабності та частоти пожеж в лісових екосистемах, викликаних зокрема російськими обстрілами. Кількість пожеж у 2022, у порівнянні з 2021 роком, збільшилася у 2,7 рази, загальна площа пожеж зросла у 49 разів, середня площа однієї пожежі зросла у 18 разів.

Космознімок лісової пожежі Кінбурнська коса 11.05.2022

Космознімок лісової пожежі, Кінбурнська коса (11.05.2022)

 

Найсерйозніша ситуація зараз в окупованій російськими військами Херсонській області. За весь цей час вогонь охопив вже понад 1587 га

Наслідки лісової пожежі Кінбурнська коса

Наслідки лісової пожежі, Кінбурнська коса (2022)

Лісова пожежа Чернігівська облатьКозелецький район 03.04.2021 вид звхерху

Лісова пожежа, Чернігівська облать Козелецький район (03.04.2021 вид зверху)

Лісові пожежі істотно впливають на стійкість лісових екосистем, формування кругообігу вуглецю, тепловий режим ґрунту, забруднення поверхневих і підземних вод, а також завдають великої шкоди рослинному і тваринному світу. Через пожежі різко погіршуються умови природного відновлення лісів, вони призводять до утворення пустирів, зміни хвойних порід деревостанами малоцінних листяних порід. 

Лісова пожежа Чернігівська облатьКозелецький район 03.04.2021

Лісова пожежа, Чернігівська облать Козелецький район (03.04.2021)

Екологічні наслідки від лісових пожеж полягають в забрудненні атмосферного повітря вуглекислим газом і продуктами піролізу лісових горючих матеріалів, вигоряння кисню. З лісовими пожежами в повітря потрапляють частинки сажі, тобто вуглець і продукти неповного згоряння деревини, різні органічні речовини, в числі яких багато фенольних сполук, які мають мутагенні і канцерогенні властивості.

Задимлення повітря веде до погіршення клімату Землі, збільшення числа туманних днів, зменшення прозорості атмосфери і зумовленого ним зниження видимості, освітленості, ультрафіолетової радіації. Висока температура навколишнього середовища – найбільш характерний фактор лісової пожежі.

Найтиповішими причинами виникнення лісової пожежі є:

– багаття, облаштовані у місцях з сухою травою;

– підпал трави на лісових галявинах, прогалинах або стерні на полі біля лісу;

– сфокусовані уламками скла сонячні промені;

– обстріли та ведення активних військових дій.

Наслідки загорання лісової підстилки поблизу Чорнобильської зони 12 05 2022

Наслідки загорання лісової підстилки поблизу Чорнобильської зони (12.05.2022)

Пожежа у сосновому лісі Сєвєводонецька 30.08.2021

Пожежа у сосновому лісі Сєвєводонецька, Луганська область (30.08.2021)

З огляду на збільшення ризиків виникнення пожежної небезпеки у лісових екосистемах Всеукраїнська екологічна ліга розпочала реалізацію пілотного проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs). Більше інформації щодо реалізації проєкту у наступних інформаційних повідомленнях.

 

On the need to create a public system of forest fire protection in Ukraine

The Ukrainian Ecological League expresses its concern about the scale and frequency of fires in forest ecosystems, caused in particular by Russian shelling. The number of fires in 2022, compared to 2021, increased 2.7 times, the total area of fires increased 49 times, the average area of one fire increased 18 times. The most serious situation is now in the Kherson region occupied by Russian troops. During all this time, the fire has already covered more than 1587 hectares. Forest fires significantly affect the sustainability of forest ecosystems, the formation of the carbon cycle, the thermal regime of the soil, pollution of surface and groundwater, as well as cause great harm to flora and fauna. Fires dramatically deteriorate the conditions of natural regeneration of forests, they lead to the formation of wastelands, the replacement of coniferous species by stands of low-value hardwoods. The environmental consequences of forest fires are air pollution with carbon dioxide and pyrolysis products of forest combustible materials, oxygen burning. Forest fires release soot particles into the air, i.e. carbon and products of incomplete combustion of wood, various organic substances, including many phenolic compounds that have mutagenic and carcinogenic properties. Air smoke leads to deterioration of the Earth's climate, an increase in the number of foggy days, a decrease in the transparency of the atmosphere and the resulting decrease in visibility, illumination, ultraviolet radiation. High ambient temperature is the most characteristic factor of forest fires.

The most typical causes of forest fires are:

- fires, arranged in places with dry grass;

- burning grass in forest glades, clearings or stubble in the field near the forest

- sunlight focused by glass fragments;

- shelling and active military operations.

Given the increasing risks of fire hazards in forest ecosystems, the All-Ukrainian Ecological League has launched a pilot project "Creation of a public forest fire protection system in Ukraine" within the framework of the U.S. Forest Service International Programs. More information on the project implementation in the following newsletters.

теги

English below

Проблема виникнення лісових пожеж є вкрай актуальною для всієї території України. Щорічно країна від пожеж втрачала від 30 до 60 тисяч гектарів лісових площ, а з початку повномасштабної російської військової агресії зафіксовано понад 3 тис. пожеж на площі більш ніж 2,5 млн га.

Вогонь

Лісова пожежа

 

Пожежі в природних екосистемах завдають значної шкоди лісам, лукам, можуть знищувати цінні оселища, рідкісні види флори та фауни. В зв’язку з прийняттям Верховною Радою України проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони» (реєстр. № 75571)залучення громадського сектору до питань протидії пожежам є вкрай актуальною задачею. Згідно з цим Законом органи місцевого самоврядування, громадські організації, суб’єкти господарювання, інші юридичні особи можуть об’єднуватись у добровільні пожежно-рятувальні підрозділи. Також, територіальні громади можуть здійснювати співробітництво відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» з метою спільного забезпечення місцевої пожежної охорони. Учасниками підрозділів можуть стати особи, які постійно проживають на відповідній території, досягли 18 років, мають повну цивільну дієздатність, здатні за станом здоров’я виконувати покладені на них обов’язки.

Видова структура лісів України

Видова структура лісів України

Всеукраїнська екологічна ліга розпочала реалізовувати пілотний проєкт щодо «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).

Основною метою проєкту є посилення протидії лісовим пожежам в Україні через створення системи добровільних пожежних формувань в пілотних громадах. Для активного залучення громадянського суспільства до попередження лісових пожеж та захисту лісів в Україні, планується проведення заходів з формування, навчання, забезпечення необхідними спеціальними засобами та страхування чотирьох команд добровільних пожежних формувань задля попередження та ліквідації наслідків лісових пожеж; створення, наповнення та просування сайту добровільних пожежних формувань, підготовка та видання навчально-методичних матеріалів, проведення навчальних лекцій та семінарів, практичних занять на місцевості та інтерактивних тренінгів, створення мотиваційного відеоролика задля популяризації ідей добровільних громадських формувань.

В межах проєкту відбуватиметься співпраця з органами місцевого самоврядування цільових територіальних громад, Державною службою України з надзвичайних ситуацій та її територіальними підрозділами, Державним агентством лісових ресурсів України, Навчальним центром ДСНС України, Інформаційно-просвітницьким центром «Екологічна варта», Центром екологічної освіти та інформації таМіжрегіональним центром наукових досліджень та експертиз.

We start implementing the project

"Creation of a public system of fire protection protection of forests in Ukraine"

The problem of forest fires is extremely relevant for the whole territory of Ukraine. Annually, the country lost from 30 to 60 thousand hectares of forest areas from fires, and since the beginning of full-scale Russian military aggression, more than 3 thousand fires have been recorded on an area of more than 2.5 million hectares. Fires in natural ecosystems cause significant damage to forests, meadows, can destroy valuable habitats, rare species of flora and fauna.

In connection with the adoption by the Verkhovna Rada of Ukraine of the Draft Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Functioning of Local and Voluntary Fire Protection" (Reg. No. 75571), the involvement of the public sector in firefighting is an extremely urgent task. According to this Law, local self-government bodies, public organizations, business entities, other legal entities may unite into voluntary fire and rescue units. Also, territorial communities may cooperate in accordance with the Law of Ukraine "On Cooperation of Territorial Communities" in order to jointly provide local fire protection. Members of the units can be persons who permanently reside in the relevant territory, have reached the age of 18, have full civil capacity, are able to perform their duties for health reasons.

The All-Ukrainian Environmental League has started implementing a pilot project on "Creation of a public forest fire protection system in Ukraine" within the framework of the U.S. Forest Service International Programs.

The main goal of the project is to strengthen the fight against forest fires in Ukraine through the creation of a system of voluntary fire brigades in pilot communities. For the active involvement of civil society in forest fire prevention and protection in Ukraine, it is planned to carry out activities on the formation, training, provision of the necessary special means and insurance of four teams of voluntary fire brigades for the prevention and elimination of the consequences of forest fires; creation, filling and promotion of the website of voluntary fire brigades, preparation and publication of educational materials, conducting training lectures and seminars, practical training on the ground and interaction with the public.

The project will involve cooperation with local governments of target communities, the State Emergency Service of Ukraine and its territorial units, the State Forest Resources Agency of Ukraine, the Training Center of the State Emergency Service of Ukraine, the Ecological Guard Information and Education Center, the Center for Environmental Education and Information and the Interregional Center for Scientific Research and Expertise.

теги
Всеукраїнська екологічна ліга взяла участь у ІІІ Міжнародній науково–практичній конференції «Природничі науки: проєкти, дослідження, перспективи», яка відбувалась 15–16 грудня 2022 року у місті Миргород (Полтавська область).
Організаторами заходу є Міністерство освіти і науки України, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (факультет природничих наук), Луганська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги, Опольський університет (Інститут біології факультету природничих наук і технологій) (Польща), Національний ботанічний сад (інститут) імені Олександра Чуботару (Молдова), Університет Вітовта Великого (Литовська Республіка), Національний університет Сент-Клауд, (США), Інститут зернових культур НААН України, Інститут агроекології та природокористування НААН України, Національний університет «Львівська політехніка», Полтавська академія неперервної освіти ім. М. В. Остроградського, Харківський національний університет імені В. Н Каразіна, Державна екологічна інспекція в Луганській області, Український клуб аграрного бізнесу.
Мета конференції – обговорення актуальних теоретичних і практичних питань у галузях біології, природничих та аграрних наук, обґрунтування перспективних напрямів досліджень з метою їх подальшого розвитку, встановлення професійних контактів, заохочення молоді до наукового пошуку.
З вітальним словом до учасників конференції звернувся Віталій Курило, голова вченої ради, перший проректор ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», доктор педагогічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України.
322576328 608821671002921 8680302938405795204 n
Наталія Мацай, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, декан факультету природничих наук ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», голова Луганської ОО ВЕЛ представила доповідь на тему: «100 років факультету природничих наук ЛНУ імені Тараса Шевченка: історія, сьогодення, майбутнє». У виступі вона окреслила основні періоди розвитку факультету, розповіла про вплив війни на освітній процес та наукові здобутки викладачів та випускників.
322007038 1535002723650584 3672598448882268829 n
Сергій Глотов, кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник відділу музейного документування біоресурсів Державного природознавчого музею НАН України, член 27-ї української антарктичної експедиції, ознайомив учасників конференції з результатами біологічних досліджень біологів-зимівників на антарктичній станції «Академік Вернадський» у 27-й українській антарктичній експедиції (2022–2023 рр.).
322017420 1167573360797558 3748508499952280684 n
Олена Пащенко, заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги, наголосила на нищівних збитках для довкілля, які спричиняє російська військова агресія. З початку повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року осередки ВЕЛ збирають факти щодо екологічних злочинів росії на території України. Експерти ВЕЛ готують звернення до Міжнародного кримінального суду, який розглядає військові злочини та злочини військової агресії.
322108997 695954975583025 5117143007120183901 n
Ігор Петрушка, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка», описав особливості транскордонного забруднення поверхневих вод під час військових дій.
Надія Максименко, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри екологічного моніторингу і заповідної справи ННІ екології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, розповіла про алгоритм ландшафтно-екологічного планування для оцінки стану постмілітарних ландшафтів.
Загалом доповідачами конференції були окреслені питання, які пов’язані з актуальними проблемами водокористування, аналізу стану поверхневих вод, світової продовольчої безпеки, антропогенної зміни ландшафтів, реалізацією державної освітньої політики в умовах війни, розвитком агроекології, екологічного моніторингу та впровадженням засад сталого розвитку в Україні.
У заході взяли участь понад 150 учасників. Це науковці, аспіранти, студенти, співробітники науково-дослідних установ, викладачі та представники бізнесу з 8 країн світу! Під час конференції були зібрані кошти на потреби ЗСУ.
Дякуємо Луганській ОО ВЕЛ за організацію заходу. Діймо разом на захисті довкілля! Все буде Україна!
 
теги
Внаслідок російської військової агресії в Україні об’єкти критичної інфраструктури знаходяться під постійною загрозою ракетних обстрілів та існує ризик виникнення техногенних катастроф уже 298 днів!
Сьогодні вночі, 19 грудня о 00:46, зафіксовано проліт дрона-камікадзе «Шахід» над майданчиком Південноукраїнської АЕС. Дії російського агресора є виявом ядерного тероризму.
Південноукраїнська АЕС
Згідно з Женевськими конвенціями, установки і споруди, що містять небезпечні сили (греблі, дамби й атомні електростанції) не повинні ставати об’єктами нападу (cт. 56, Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року). Агресор є порушником міжнародного права.
Факти ядерного тероризму на Південноукраїнській АЕС зафіксовані експертами ВЕЛ:
26 лютого енергоблок № 3 Південноукраїнської АЕС було відключено від енергосистеми для забезпечення меж операційної безпеки, згідно з регламентними процедурами, розвантажено, відключено від мережі та виведено в резерв з подальшим виведенням у середній плановий ремонт. Під час перехідних процесів відключення енергоблока порушень умов та меж безпечної експлуатації не було.
30 березня голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі, який напередодні прибув в Україну, відвідав Південноукраїнську АЕС у Миколаївській області. Присутність МАГАТЕ безпосередньо на місці мала допомогти запобігти небезпеці ядерної аварії, яка буде мати серйозні наслідки для здоров’я населення і довкілля в Україні і за її межами.
26 червня близько 6:00 ранку під час масштабної повітряної тривоги крилата ракета російських окупантів пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС.
Всеукраїнська екологічна ліга вимагає від Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) більш рішучих дій у подоланні агресора та ядерного терориста – російської федерації. Першочерговим завданням є закриття повітряного простору над Україною!
Джерела: сайт ВЕЛ, державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»»
Фото: сайт ВЕЛ, мережа інтернет
теги
Від початку військового вторгнення росії в Україну третина діючих українських електростанцій, в тому числі найбільша в Європі атомна станція – Запорізька АЕС, була окупована чи зазнала пошкоджень внаслідок російських обстрілів.
За останні місяці українська енергосистема піддалася масштабним ракетним обстрілам окупантів, що загострило енергетичну кризу в Україні. У більшості областей України виникли проблеми з безперебійним забезпеченням енергопостачання, через що наразі необхідно економити електроенергію.
У зв’язку з постійними обстрілами енергетичних об’єктів та стабілізаційними відключеннями часто почали застосовуватись дизель-генератори, як альтернативне джерело електроенергії.
Під час роботи дизель-генератора в атмосферне повітря потрапляють забруднюючі речовини: вуглецю оксид, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (сажа), азоту діоксид, вуглеводнів С12-С19, діоксиду сірки. Ці сполуки мають негативний вплив на здоров’я людини та навколишнє середовище.
Генератори 1
Також, створюється додаткове шумове навантаження, дизельні генератори створюють 88 дБ шуму, генератори, що працюють на бензині або газі, можуть перевищувати 95 дБ. Дані показники перевищують нормативний показник, що складає 55 дБ денний, а 45 дБ – у нічний час.
Всеукраїнська екологічна ліга закликає громадян дотримуватись вимог щодо реєстрації та експлуатації генераторів:
1. Перед початком використання власник або оператор генератора, має отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин, оскільки, дане джерело утворення підпадає під дію ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря». Реєстрація генератора вимагає внесення змін до існуючого дозволу на викиди в атмосферу.
2. Дизель-генератор має бути внесений в Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (постанова КМУ від 3 лютого 2021 р. №77).
3. Дизель-генератор, який розміщений в приміщенні, має бути внесений в Декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (постанова КМУ від 05.06.2013 №440).
4. За наявності окремого резервуару зберігання палива для дизель-генератора необхідно провести ідентифікацію об’єкту підвищеної небезпеки.
Рекомендації щодо використання дизель-генератора:
– не використовуйте генератори в приміщеннях, які не обладнані системою видалення вихлопних газів та пожежогасіння;
– генератори необхідно розміщувати на відстані не менш 10 метрів від будівлі;
– використовуйте тільки сертифіковане обладнання та регулярно проводьте технічні огляди;
– не залишайте генератори без нагляду.
Генератори 2
Будьте відповідальними!
теги
Щороку, 14 грудня, відзначається День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції.
Ціною життя та здоров’я десятків тисяч людей вдалося локалізувати найбільшу техногенну катастрофу ХХ століття. До ліквідації наслідків аварії було залучені фахівці різних професій. Отримуючи великі дози опромінення, інженери, будівельники, шахтарі, енергетики, водії, військові, лікарі докладали неймовірних зусиль для подолання катастрофічних наслідків аварії. Велику роль в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС зіграли пілоти. З вертольотів було скинуто близько 6 тисяч тонн піску з свинцевими брусками і доломітом, для нарощування захисного шару над реактором, аби не допустити нової пожежі та викидів радіонуклідів. Щоб запобігти потраплянню радіоактивних речовин з активної зони ядерного реактора у ґрунтові води під четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС було створено тунель. Шахтарі-ліквідатори всього за один місяць викопали під четвертим енергоблоком тунель довжиною в 136 метрів для труб з рідким азотом, яким охолоджували дно реактора.
Ліквідатори 4
Після зупинення пожежі дах четвертого енергоблоку був повністю очищений від уламків, почалося спорудження «Укриття», яке було побудоване за 206 днів силами 90 тисяч осіб. Водночас інші ліквідатори займалися очищенням і дезактивацією зараженої території 30-кілометрової зони. Було закопано майже 200 квадратних кілометрів опромінених лісових насаджень.
Ліквідатори 2
30 листопада 1986 року роботу ліквідаторів була закінчена. 14 грудня того ж року було офіційно заявлено про те, що «комплекс захисних споруд четвертого енергоблоку ЧАЕС прийнято в експлуатацію». І тільки в 2006 році цю дату було визначено Днем вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС на державному рівні.
Зруйнований енергоблок
Зруйнований енергоблок ЧАЕС
ЧАЕС 3
Всеукраїнська екологічна ліга упродовж багатьох років проводить тематичні заходи, присвячені вшануванню пам’яті ліквідаторів, особлива увага приділяється просвітницькій роботі з дітьми та молоддю щодо наслідків радіаційного забруднення, важливим є огляд та вивчення експозицій Національного музею «Чорнобиль» у Києві.
 
Безперечним є одне – у Чорнобильській історії є точний час початку, але немає точного часу закінчення. Через 36 років після страшної катастрофи вперше за історію людства світ побачив вияв ядерного тероризму. Російські військові захопили Чорнобильську АЕС в перший день вторгнення 24 лютого, світ уперше зіткнувся з явищем цілеспрямованого ядерного тероризму.
Згідно з Женевськими конвенціями, установки і споруди, що містять небезпечні сили (греблі, дамби й атомні електростанції) не повинні ставати об'єктами нападу (cт. 56, Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року). Агресор є порушником міжнародного права. Під час широкомасштабного військового вторгнення в Україну російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Обстріли атомних станцій України окупантами створюють ризики для всього світу.
Всеукраїнська екологічна ліга вимагає від Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) більш рішучих дій для спільних дій у подоланні агресора та ядерного терориста – російської федерації.
Джерела: сайт ВЕЛ, мережа Інтернет
Фото: сайт ВЕЛ, мережа Інтернет
теги
Дякуємо кожному за теплі слова, взаємопідтримку, міцну дружбу, за 25 років щоденної наполегливої праці задля збереження Природи! Віримо в Україну, працюємо для Перемоги, захищаємо довкілля!
Переглянути відео-запис заходу можна за посиланням: https://youtu.be/De020EX3UCg
Слава Україні !
Героям слава!
 
теги
12 грудня 2022 року відбулось урочисте засідання Правління ВЕЛ, присвячене 25-й річниці створення нашої організації.
Саме у цей складний час Всеукраїнська екологічна ліга підводить підсумки 25-річної природоохоронної роботи, діяльності з формування природоохоронного світогляду й культури українців, інтеграції екологічної складової в регіональну та національну політики, пропонує рішення щодо нових викликів для довкілля, які спричинила війна.
До відеоконференції доєднались голови обласних організацій та наукових рад ВЕЛ, представники районних, міських, селищних осередків ВЕЛ та Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта», представники національних парків, наукових установ, з якими співпрацює наша організація, загалом понад 80 осіб.
Тетяна Тимочко, голова ВЕЛ, наголосила, що Україна переживає важкий і трагічний час. Військова російська агресія спричиняє загибель людей, бомбардування великих міст і маленьких селищ, вже зруйновані сотні освітніх, медичних, наукових установ. Через обстріли промислових підприємств, об’єктів військової та критичної інфраструктури у довкілля потрапляють отруйні хімічні речовини, осідають в ґрунті на десятки років і можуть стати причиною загибелі природних екосистем. Зникають деякі види флори і фауни, в тому числі і червонокнижні. Від пожеж вигорають величезні лісові масиви. 800 об’єктів ПЗФ зазнали пошкоджень або знаходяться в окупації.
319985730 1780740718963781 505345113770958126 n
За 25 років ВЕЛ пройшла складний шлях становлення, розвитку, пошуку найбільш дієвих механізмів громадського впливу. Основою організації є керівники наших організацій та осередків, активісти у великих містах і найвіддаленіших селах – люди, віддані справі збереження довкілля. Від належності до лав ліги ніхто не шукає матеріальних переваг і посад. Громадська ініціатива, дух щирої дружби і підтримки, відповідальність за свою позицію – це унікальна відмінність ВЕЛ.
Леонід Руденко, доктор географічних наук, професор, академік НАН України, висловив вдячність за багаторічну співпрацю у сфері охорони довкілля, зазначив, що ВЕЛ відіграє провідну роль у формуванні екологічної складової Національного плану відновлення України.
319508861 672176581016525 5726786527714064002 n
Мирослав Мальований, голова Львівської ОО ВЕЛ, привітав всіх учасників конференції з визначною датою, привернув увагу до екологічної освіти молоді як вагомого чинника у формуванні свідомого громадянина та патріота.
320056715 5897328550313306 1343514973183810765 n
Наталія Фоміна, голова Черкаської ОО ВЕЛ, зауважила що для неї робота у ВЕЛ – її найкращий проєкт у житті. Результатом багаторічної діяльності Черкаської організації стало проведення 12 науково-практичних конференцій для молоді, 3 міжнародні челенджі, у яких взяли участь понад 1500 осіб, зокрема представники Європейського Союзу, 6 конкурсів для агітбригад на обласному рівні. Було презентовано книгу щодо «Діяльності громадських організацій з екологічного виховання молоді Черкащини», де описано роботу ВЕЛ у цій сфері. Завдяки багаторічній діяльності ВЕЛ унікальний реліктовий лісовий масив (Черкаський район Черкаської області) «Холодний Яр» стане національним природним парком у 2022 році.
319637338 3333053033604183 7921911888492407025 n
Надія Гальченко, голова Кременчуцького міського осередку ВЕЛ, головний науковий співробітник РЛП «Кременчуцькі плавні», подякувала за багаторічну працю та нагоду побачити всіх разом.
319967353 1272558643303551 5096902647532866599 n
Олексій Ангурець, начальник управління екології, енергоефективності та зеленої економіки Дніпропетровської обласної ради, зазначив, що ВЕЛ є взірцем того, як упродовж багатьох років берегти науковий, громадський потенціал та проводити практичні природоохоронні дії.
319602853 671442437955906 3249206685393343660 n
Володимир Ідаятов, голова Херсонської ОО ВЕЛ, подякував за постійну підтримку та зв’язок з Україною навіть за часів окупації Херсону, та зазначив, що окупанти поводились дуже жорстоко до природничого середовища. За 25 років діяльності ВЕЛ було вкладено багато енергії, зусиль для збереження рідної землі. Все буде Україна!
320003822 549593449989815 4663518608640753659 n
Сергій Размєтаєв, голова Харківської ОО ВЕЛ, підкреслив, що ВЕЛ найбільша та найдієвіша природоохоронна організація, яка доводить свою ефективність не словами, а й кількістю природоохоронних заходів!
319558502 1007868983346058 2777746805724494596 n
Олександр Лукаш, голова Наукової ради Чернігівської ОО ВЕЛ, зазначив що емблема ВЕЛ – це знак якості, ознака того, що все буде чітко, цілеспрямовано та результативно. Тритомне видання «Екологічна енциклопедія», Національний форум «Поводження з відходами в Україні», постійні заходи для збереження природоохоронних територій, щорічні конференції – успішні напрацювання ВЕЛ. Ліга – громадська організація, яка висловлює своє ставлення до проблем, не на емоціях, кожна позиція ВЕЛ науково обґрунтована.
319630227 684134809933491 2345688660648995064 n
Алла Прищепа, голова Рівненської ОО ВЕЛ, привітала всіх зі спільним святом. Ліга сформувала велике підґрунтя формування кадрів екологічного профілю, лобіювала ідеї щодо екологізації всіх сфер життя з перших днів створення. За 25 років роботи ВЕЛ сформувались великі «наукові школи», завдяки співпраці університетів у всій Україні, та зокрема у Рівненській області. Алла Миколаївна подякувала за проведені заходи ВЕЛ одразу після 24 лютого, що неймовірно згуртувало всіх та певною мірою зорієнтувало в подальшій роботі. Результатом діяльності організації є нове, свідоме покоління громадян України, яке знає, за що боротись і для чого оберігати Батьківщину.
319686772 682587240080781 4425496761606641466 n
Анна Віштак висловила вдячність за багаторічну співпрацю, привітала учасників зустрічі з 25-ю річницею створення організації. Зазначила, що для ВЕЛ після перемоги буде багато роботи, необхідно впроваджувати концепцію сталого розвитку, працювати для кращого майбутнього!
319516216 1326166548230168 7626785966194716499 n
Олексій Бурковський, голова Донецької ОО ВЕЛ, зазначив що зараз є дві найважливіші справи: по-перше, необхідно максимально допомагати ЗСУ, по-друге, жити мріями та проєктами, докладати зусиль для створення майбутнього!
319513652 521768073325097 6526132295919267157 n
Людмила Довгаль, координатор міського осередку ВДС «Екологічна варта», вчитель біології та екології Черкаської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 3, наголосила на важливості екологічної просвіти задля створення наукового, освітнього потенціалу України, а також розповіла про досягнення своїх учнів, які будуть презентувати результати екологічного проєкту на міжнародному інноваційному форумі у Тайвані.
319690754 684564176657183 8010006196250851102 n
Степан Вадзюк, голова Тернопільської ОО ВЕЛ, зауважив, що ліга розвивалась еволюційно, та з кожним роком стає краще та об’єднує все більше різних людей –дітей та молодь, освітян, науковців та високопосадовців. Еколого-краєзнавчий напрям роботи ВЕЛ відіграє надзвичайно важливу роль при формуванні свідомості громадян та розвитку держави, особливо це важливо у цей непростий час, коли Україна бореться за свою незалежність. Слава Україні!
Юрій Грицан, голова Дніпропетровської ОО ВЕЛ, наголосив на тому, що чверть століття ліга ефективно працює задля захисту довкілля. Він відзначив нищівний вплив російської військової агресії на степові екосистеми.
Ми переконані, що спільні зусилля, спрямовані на захист довкілля, дадуть можливість досягти поваги до прав Природи і людини, запровадити європейські екологічні стандарти, принципи збалансованого розвитку в системи управління державою та відновити наше довкілля після Перемоги України.
Дякуємо кожному за теплі слова, взаємопідтримку, міцну дружбу, за 25 років щоденної наполегливої праці задля збереження Природи! Віримо в Україну, працюємо для Перемоги, захищаємо довкілля!
Слава Україні !
Героям слава!
теги

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи