Четвер 25 квіт. 2024

День літнього сонцестояння

ndJ_червня+0300Rчерв.AMREEST_чт.AMEESTE

Це найдовший світловий день у році, і триває він близько 16–18 годин, а ніч – найкоротша у році. У 2023 році літнє сонцестояння припадає на 21 червня. Схід Сонця за київським часом настане о 04:47, захід - о 21:14. День триватиме 16 годин 26 хвилин, а ніч - всього 7 годин 34 хвилин.
Розрізняють літнє і зимове сонцестояння. У північній півкулі літнє сонцестояння зазвичай припадає на 20–21 червня і є важливою астрономічною і географічною подією.
Літнє сонцестояння є початком астрономічного літа в північній півкулі. В цей день найбільша тривалість світлового дня, а Сонце підіймається на максимальну висоту над горизонтом у північній півкулі. Упродовж кількох днів після цього моменту полуденні висоти Сонця в небі і тривалість світлового дня лишаються практично незмінними – звідси й назва «сонцестояння». На північному полюсі в цей день Сонце взагалі не заходить, на південному – темна полярна ніч.

День літнього сонцестояння 1
Незважаючи на те, що день сонцестояння вважається початком астрономічного літа, через кілька днів після цієї події Сонце піднімається все нижче над горизонтом, а світловий день починає скорочуватися.

День літнього сонцестоянння 2
З точки зору астрономії, день сонцестояння – це день, коли Земля в своєму орбітальному русі проходить точку літнього сонцестояння (точку на орбіті Землі, в якій кут між напрямом на центр Сонця і на північ земної осі стає мінімальним). А сонцестояння – це, власне, момент проходження вищезгаданої точки на орбіті Землі.
Джерело: сайт ВЕЛ
Фото: сайт ВЕЛ

теги

17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою (World Day to Combat Desertification and Drought). У цей день у 1994 році в Парижі було прийнято Конвенцію ООН про боротьбу з опустелюванням, в рамках якої цей процес розглядається як деградація земель під впливом будь-яких природних чи антропогенних чинників, а не лише утворення пустель як таких. На сьогодні Конвенцію ратифікувало 196 країн світу. Ця дата має на меті привернути увагу до стану агроландшафтів планети. Державам запропоновано присвятити цей день підвищенню інформованості про необхідність міжнародного співробітництва у боротьбі з опустелюванням і наслідками посух, та про хід реалізації Конвенції з боротьби з опустелюванням.

Дно Каховського водосховища

Дно Каховського водосховища


Опустелювання і посухи є одними з найбільш серйозних викликів для сталого розвитку країн, спричиняють істотні проблеми екологічного і соціально-економічного характеру. Сьогодні понад 2 мільярди людей проживають у пустельних або посушливих районах. 90 % цього населення – мешканці держав, що розвиваються. Опустелюванням порушено 2,6 мільярди гектарів землі в усьому світі, що становить 25 % суходолу. Високий ризик деградації земель – у 110 країнах. Щорічно в результаті опустелювання втрачається 12 мільйонів гектарів землі. Через кліматичні зміни Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів. Україна відчула загрозу опустелювання понад 40 років тому, коли в південних областях фіксували піщані бурі, втрату певних видів рослин.

Пила буря Тернопільщина

Пилова буря


Всеукраїнська екологічна ліга упродовж багатьох років займається вивченням питання опустелювання в Україні та проводить тематичні заходи спрямовані на інформування населення, органів влади щодо цього питання.
Екоцид російських окупантів на Каховській ГЕС створює ризики опустелювання нових територій!

Олешківські піски

НПП "Олешківські піски"
Каховське водосховище до підриву ГЕС російськими окупантами було одним з найбільших штучно створених водних об’єктів Європи. Його площа – 2155 км², об’єм води складав 18,19 км³. Швидке зникнення води у водосховищі призвело до загибелі великої кількості риби, безхребетних, молюсків, ракоподібних та рідкісних тварин, які жили на цих територіях.

Каховське водосховище 2023

Каховське водосховище до підриву російськими окупантами греблі

У зоні підтоплення опинилися понад 80 населених пунктів. Негативні наслідки цього екоциду, завданого російськими окупантами для довкілля, проявляться на площі не менш як 5000 км² (зона затоплення та зона осушення).
Осушені території будуть вкриті мулами із токсичними речовинами, які осідали на дно водосховища під час тривалого періоду експлуатації. Оскільки Каховське водосховище було побудоване як об’єкт водопостачання для агропромислового комплексу, то дуже велика кількість відходів промисловості, агрохімії, зокрема хлорорганічні сполуки, інсектициди, наприклад, ДДТ, – осіли на дні. Незакріплені рослинністю донні відклади будуть вимиватися дощами, а при висиханні можуть стати джерелом пилових бур.
Всеукраїнська екологічна ліга закликає міжнародні природоохоронні організації до зупинення російського агресора задля збереження майбутнього!
Джерела: сайт ВЕЛ
Фото: сайт ВЕЛ, мережа Інтернет

теги

Розширене засідання Наукової ради ВЕЛ
«Майбутні перспективи розвитку півдня України»
15 червня 2023 року відбулось розширене засідання Наукової ради Всеукраїнської екологічної ліги «Майбутні перспективи розвитку півдня України: Чи варто відновлювати Каховську ГЕС?». Понад 40 профільних науковців, кваліфікованих фахівців в природоохоронній галузі, громадських активістів та керівників обласних організацій ВЕЛ долучились до зустрічі. Під час дискусії було зауважено, що одним з першочергових завдань є ґрунтовна екологічна оцінка впливу техногенної катастрофи на довкілля півдня України.

3

5
Швидке зникнення води у водосховищі, внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС російськими окупантами, призвело до загибелі значної кількості риби, безхребетних, молюсків, ракоподібних та рідкісних тварин, які жили на цих територіях. Затоплення складів хімікатів, сміттєзвалищ, підприємств та житлових масивів призвело до значного забруднення водних потоків токсичними речовинами.

1

7
Обговорення цієї складної теми базувалось на основі кращих європейських практик та міжнародних природоохоронних актів у сфері охорони довкілля. Важливий акцент був на Концепції збалансованого розвитку, яка передбачає баланс між трьома основними складовими: економічною, соціальною та екологічною. Також обговорювались ризики для довкілля від відновлення роботи Каховської ГЕС.

9

2
Експерти ВЕЛ та залучені науковці висловили спільну позицію, яка полягає у врахуванні екологічної складової під час відновлення півдня України за відмови від застарілих технологій та повторного знищення ландшафтів України від затоплення для відновлення «енергетичного монстра» – Каховської ГЕС!
Детальніше про аргументи та шкоду для довкілля від відновлення роботи Каховської ГЕС у наступних інформаційних повідомленнях.

9
#НІ_відновленню_Каховського_водосховища
#Зелений_Південь
#russialsATerroristState
Extended meeting of the WEL Scientific Council
"Future prospects for the development of southern Ukraine"
On 15 June 2023, an expanded meeting of the Scientific Council of the Ukrainian Ecological League "Future Prospects for the Development of Southern Ukraine: Should Kakhovka HPP be restored?". More than 40 relevant scientists, qualified specialists in the environmental field, public activists and heads of regional AUEL organisations joined the meeting. During the discussion, it was noted that one of the top priorities is a thorough environmental assessment of the impact of the man-made disaster on the environment of southern Ukraine.
The rapid disappearance of water in the reservoir as a result of the undermining of the Kakhovka hydroelectric power station dam by the Russian occupiers led to the death of a significant number of fish, invertebrates, mollusks, crustaceans and rare animals living in these areas. The flooding of chemical warehouses, landfills, businesses and residential areas has led to significant toxic pollution of waterways.
The discussion of this complex topic was based on the best European practices and international environmental regulations. An important emphasis was placed on the Concept of Sustainable Development, which envisages a balance between three main components: economic, social and environmental. The risks to the environment from the restart of the Kakhovka HPP were also discussed.
The WEL experts and involved scientists expressed a common position, which is to take into account the environmental component during the restoration of southern Ukraine, while abandoning outdated technologies and re-destroying the landscapes of Ukraine from flooding to restore the "energy monster" - Kakhovka HPP!
Read more about the arguments and environmental damage from the restoration of Kakhovka HPP in the following newsletters.

теги

English below
#НІ_відновленню_Каховського_водосховища #Зелений_Південь #russialsATerroristStateОлексій Бурковський, голова Донецької ОО ВЕЛ, зауважив, що дискусія про контрольований поступовий спуск всіх водосховищ Дніпровського каскаду триває понад 30 років. Якби ці заходи були вжиті раніше, зокрема для Каховського водосховища, то сьогоднішньої катастрофи можна було б уникнути! Давайте думати про майбутнє – у нас є ще 5 водосховищ, а ще варто не забувати про страшну кількість водосховищ на малих та середніх річках. Щодо економічної складової – ніхто не добудовував 4 енергоблок Чорнобильської АЕС після аварії, хоча і там можна було знайти економічне обґрунтовування. Давайте відходити від технологій 50-х років минулого століття, вони абсолютно не підходять для нинішніх умов. Варто знайти більш дешевші та менш шкідливі способи здійснення водозоборів для населення та промисловості. Якщо говорити про юридично-політичний аспект: коли йде мова про Водну Рамкову Директиву ЄС – це не тільки про воду, це про збереження біорізноманіття – є Стратегія біорізноманіття ЄС до 2030 року «Повернення Природи у наше життя». У пункті 2.2.7. цього документу зазначено: «Відновлення прісноводих екосистем»: «Для досягнення цілей Водної Рамкової Директиви потрібно докласти більших зусиль для відновлення прісноводних екосистем та природних функцій річок. Це можна зробити, усунувши або відкоригувавши бар’єри, які перешкоджають проходженню мігруючих видів риб та збільшують потік води та осадових порід (мулу, осаду). Щоб втілити це в життя, щонайменше 25 000 км річок будуть відновлені до стану вільнопротікаючих до 2030 шляхом усунення, насамперед, застарілих бар’єрів та відновлення заплав та земель водно-болотних угідь».
У Водній стратегії України у період до 2030 року у цілі 3, зазначено: «Забезпечення необхідної кількості водних ресурсів для відновлення та оздоровлення водних екосистем і досягнення стійкого водозабору та водопостачання» – «протяжність русел малих річок, на яких відновлено проточність, кілометрів: щороку починаючи з 2025 року передбачається відновлення не менше 5 кілометрів». Порівняно з європейською стратегії в Україні за більший період часу планують відновити у 500 разів менше річок.
Водна стратегія України потребує кардинального перегляду. Відновлення Каховського водосховища є недоцільним. Проблемними питаннями стає консервація та рекультивація земель, та підбір рослин для засівання дна, щоб уникнути пилових бур. Відновлювати ГЕС не потрібно!
Детальніше на ютубі ВЕЛ:https://www.youtube.com/watch?v=envJrLN_suU 
Commentary of the Head of the Donetsk NGO AUEL on the environmental damage caused by the restoration of the Kakhovka reservoir
#No_to_restoration_of_Kakhovka_reservoir #Green_South #russialsATerroristState
Oleksii Burkovskyi, Head of the Donetsk NGO AUEL, noted that the discussion on the controlled gradual release of all reservoirs of the Dnipro cascade has been going on for over 30 years. If these measures had been taken earlier, in particular for the Kakhovka reservoir, today's disaster could have been avoided! Let's think about the future - we have 5 more reservoirs, and we should not forget about the terrible number of reservoirs on small and medium-sized rivers. As for the economic component, no one completed Unit 4 of the Chornobyl NPP after the accident, although there was an economic justification for it. Let's move away from the technologies of the 50s of the last century, they are absolutely not suitable for the current conditions. It is necessary to find cheaper and less harmful ways of water collection for the population and industry. Speaking about the legal and political aspect, when it comes to the EU Water Framework Directive, it is not only about water, it is about biodiversity conservation - there is the EU Biodiversity Strategy 2030 "Bringing Nature Back into Our Lives". Paragraph 2.2.7 of this document states: "Restoring freshwater ecosystems": "In order to achieve the objectives of the Water Framework Directive, greater efforts are needed to restore freshwater ecosystems and the natural functions of rivers. This can be done by removing or adjusting barriers that impede the passage of migratory fish species and increase the flow of water and sediment (silt, sediment). To make this happen, at least 25,000 km of rivers will be restored to free-flowing status by 2030 by removing, first and foremost, obsolete barriers and restoring floodplains and wetland lands."
The Water Strategy of Ukraine until 2030 states in its goal 3: "Ensuring the necessary amount of water resources to restore and improve aquatic ecosystems and achieve sustainable water intake and supply" - "the length of small river channels where flow is restored, kilometres: at least 5 kilometres are expected to be restored annually starting in 2025". Compared to the European strategy, Ukraine plans to restore 500 times fewer rivers over a longer period of time.
Ukraine's water strategy needs to be radically revised. Restoration of the Kakhovka Reservoir is inappropriate. The conservation and reclamation of land and the selection of plants for sowing the bottom to avoid dust storms are becoming problematic. There is no need to restore hydroelectric power plants!

теги

#НІ_відновленню_Каховського_водосховища #Зелений_Південь #russialsATerroristState

Сергій Размєтаєв, кандидат юридичних наук, голова Харківської ОО ВЕЛ, наголосив на важливості констатації факту підриву Каховської ГЕС як екоциду! Він звернув увагу на двох основних складових:
– екологічній: проєкт зарегулювання русла р. Дніпро є негативним для довкілля, а штучний ландшафт не має такої стійкості, як природний.
– соціально-економічній: водосховище було для обслуговування промислового комплексу, який є технологічного застрілим, а масштаби виробництва орієнтовані ще на радянський ринок. Виникає питання чи потрібно відновлювати цих «металевих» гігантів?
Каховка – жах для Азовського моря. Запорізька АЕС має достатню кількість води для охолодження при роботі у «заглушеному стані», а запаси води можна поповнювати з Дніпра. Однією з проблем ЗАЕС є найбільший склад радіоактивних відходів, термін експлуатації, яких закінчився ще у 1995 році. Відновлення Каховської ГЕС принесе шкоду довкіллю!
Детальніше на ютубі ВЕЛ:https://www.youtube.com/watch?v=7aR_hk3gyUc
Commentary of the Head of the Kharkiv NGO VEL on environmental and socio-economic aspects of the Kakhovka Reservoir functioning
#No_to_restoration_of_Kakhovka_reservoir #Green_South #russialsATerroristState
Serhii Razmetaiev, PhD in Law, Head of Kharkiv NGO VEL, stressed the importance of stating the fact of the Kakhovka hydroelectric power station explosion as an ecocide! He drew attention to two main components:
- Environmental: the project to regulate the Dnipro riverbed is negative for the environment, and the artificial landscape is not as sustainable as the natural one.
- socio-economic: the reservoir was built to serve an industrial complex that is technologically outdated, and the scale of production is oriented towards the Soviet market. The question arises whether these "metal" giants need to be restored.
Kakhovka is a nightmare for the Sea of Azov. Zaporizhzhia NPP has enough water for cooling when it is in a "shutdown" state, and water reserves can be replenished from the Dnipro. One of the problems at ZNPP is its largest radioactive waste storage facility, which expired in 1995. Restoration of Kakhovka HPP will harm the environment!

теги

Про Національний атлас України, як фундаментальне джерело для оцінки стану довкілля Півдня
English below
#НІ_відновленню_Каховського_водосховища #Зелений_Південь #russialsATerroristState
Леонід Руденко, доктор географічних наук, професор, академік НАН України, зазначив що це величезна катастрофа, нам необхідно володіти значною кількістю інформації для оцінки збитків, такий пластом інформації є Національний атлас України. Це фундаментальне видання, в якому є розкритим питання формування території України, історичні аспекти, всі дані про населення, про економіку, про різні види ресурсів, в тому числі величезний блок інформації про охорону навколишнього середовища, дані про флору та фауну, ґрунтовий покрив. Це може стати першим поштовхом для оцінювання збитків використати цю інформацію, Інститут географії НАН України готовий надати електронні примірники видання.
Детальніше на ютубі ВЕЛ:https://www.youtube.com/watch?v=N7tcZtgj8MQ
On the National Atlas of Ukraine as a fundamental source for assessing the state of the environment in the South
#No_to_restoration_of_Kakhovka_reservoir #Green_South #russialsATerroristState
Leonid Rudenko, Doctor of Geographical Sciences, Professor, Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine, noted that this is a huge disaster, we need to have a significant amount of information to assess the damage, and the National Atlas of Ukraine is such a layer of information. This is a fundamental publication that covers the formation of Ukraine's territory, historical aspects, all data on the population, the economy, various types of resources, including a huge block of information on environmental protection, data on flora and fauna, and soil cover. This may be the first impetus for damage assessment to use this information, and the Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine is ready to provide electronic copies of the publication.
For more information, see the All-Ukrainian Environmental League's YouTube channel:https://www.youtube.com/watch?v=N7tcZtgj8MQ

теги

Дані дистанційного зондування Землі, як метод підтвердження підриву ГЕС російськими окупантами
#НІ_відновленню_Каховського_водосховища #Зелений_Південь #russialsATerroristState
English below

Василь Петрук, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою екології, хімії та технологій захисту довкілля Вінницького національного технічного університету, зазначив, що це масштабна екологічна катастрофа, в зоні лиха опинились понад 16 000 людей, та близько 80 населених пунктів можуть бути затоплені внаслідок теракту. Для переконання міжнародної спільноти у тому, що саме російські військові підірвали греблю, можна використовувати дані дистанційного знімання Землі. За супутниковими даними було зафіксовано потужний тепловий спалах за декілька секунд до вибуху, виявлений за допомогою інфрачервононих сенсорів супутників. Це означає, що Каховську ГЕС було підірвано зсередини окупантами. Відновлення машинної зали Каховського ГЕС є недоцільним, варто відновити греблю, щоб регулювати природний стік Дніпра на висоті 3–5 метрів. Також, необхідно моделювати наслідки ситуації, зробити стратегічну екологічну оцінку впливу на довкілля.
Детальніше на ютубі ВЕЛ:https://www.youtube.com/watch?v=veSWFR8pVLE

Earth remote sensing data as a method of confirming the undermining of hydroelectric power plants by Russian occupiers
#No_to_restoration_of_Kakhovka_reservoir #Zelenyi_South #russialsATerroristState
Vasyl Petruk, Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Ecology, Chemistry and Environmental Protection Technologies at Vinnytsia National Technical University, said that this is a large-scale environmental disaster, with more than 16,000 people in the disaster zone and about 80 settlements likely to be flooded as a result of the terrorist attack. Remote sensing data can be used to convince the international community that it was the Russian military that blew up the dam. Satellite data showed a powerful heat flash a few seconds before the explosion, detected by infrared satellite sensors. This means that Kakhovka HPP was blown up from the inside by the occupiers. Restoring the engine room of the Kakhovka HPP is impractical; it is necessary to restore the dam to regulate the natural flow of the Dnipro at a height of 3-5 metres. It is also necessary to model the consequences of the situation and make a strategic environmental impact assessment.
More details on the YouTube channel of the All-Ukrainian Environmental League:https://www.youtube.com/watch?v=veSWFR8pVLE 

теги
#НІ_відновленню_Каховського_водосховища #Зелений_Південь #russialsATerroristState
Степан Вадзюк, голова Тернопільської ОО ВЕЛ, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського, наголосив на загрозах для здоров’я населення, які спричинили російські окупанти підривом Каховської ГЕС. 
Зараз ми збираємо різноманітні факти про злочини росії, до них варто доєднати і сам факт будівництва Каховської ГЕС. Тоді було затоплено понад 15 тисяч українців, значні території та історичні пам’ятки. Другий факт екоциду – підрив Дніпровської греблі у в 1940-х роках. 
Зараз продовжувався геноцид українського народу. Підрив греблі Каховської ГЕС – це один факт екоциду. З медичного аспекту – ймовірне виникнення інфекційних захворювання, окрім холери, можуть швидко поширитись гострі кишкові інфекцій. Туші загиблих тварини під впливом температур почнуть перегнивати. Утвориться значна кількість органіки (рештки тварин, кістки). Саме тому важливим питанням є утилізація цієї маси на ветсанзаводах. Важливо популяризувати міжнародний досвід поводження з гідроелектростанціями, тобто мінімізувати їх. Південь – це Сонце і вітер, які могли б давати б більшу впевненість з точки зору відновлювальної енергетики. 
Детальніше на ютубі ВЕЛ: https://www.youtube.com/watch?v=1fv4OL49Fk4 
 
Sanitary and hygienic aspects of the occupiers' ecocide at the Kakhovka HPP
#No_to_restoration_of_Kakhovka_reservoir #Zelenyi_South #russialsATerroristState
Stepan Vadziuk, Head of the Ternopil Regional Organisation of the All-Ukrainian Ecological League, Doctor of Medicine, Professor, Head of the Department of Physiology with the Basics of Bioethics and Biosafety at the Gorbachevsky Ternopil State Medical University, emphasised the threats to public health caused by the Russian occupiers by blowing up the Kakhovka HPP. 
"We are currently collecting various facts about Russia's crimes, and we should add the fact of the construction of the Kakhovka hydroelectric power station. At that time, more than 15,000 Ukrainians, significant territories and historical monuments were flooded. The second fact of ecocide was the blowing up of the Dnipro Dam in the 1940s. 
The genocide of the Ukrainian people continued. The blowing up of the Kakhovka hydroelectric power station dam is one fact of ecocide. From the medical point of view, there is a possibility of infectious diseases, in addition to cholera, acute intestinal infections can spread quickly. The carcasses of dead animals will begin to rot under the influence of temperature. A significant amount of organic matter (animal remains, bones) will be formed. That is why it is important to dispose of this mass at veterinary plants. It is important to promote international experience in dealing with hydroelectric power plants, i.e. minimising them. The south is the sun and wind, which could give more confidence in terms of renewable energy. 
More details on the YouTube channel of the Ukrainian Environmental League: https://www.youtube.com/watch?v=1fv4OL49Fk4 
теги

English below
#НІ_відновленню_Каховського_водосховища #Зелений_Південь #russialsATerroristState
Ольга Гелевера, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та геоекології Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, голова Наукової Ради Кіровоградської ОО ВЕЛ, наголосила на важливості інформування міжнародної спільноти про негативні наслідки для навколишнього середовища внаслідок екоциду на Каховській ГЕС. Водосховища на річках мають негативний вплив на природні екосистеми, оскільки це призводить до замулення русел водних потоків, посилює процеси евтрофікації, та не існує механізмів щодо їх очищення.
Більше 2 000 км2 земель водосховища, за зміни господарського призначення зможуть приносити прибуток. Відсутність водосховища дозволить відновити популяції цінних видів риб, зокрема осетрових. Води в Дніпрі не буде менше, якщо не буде водосховища, його стік може збільшиться на 1,8 км3 води, які раніше втрачались через випаровування з водного дзеркала Каховського водосховища. Можливо забезпечити водою південь України за використання нових технологій. Каховську ГЕС не потрібно відновлювати!
Детальніше на ютубі ВЕЛ:https://www.youtube.com/watch?v=YrtYylgwWqc


Arguments against the restoration of the Kakhovka hydroelectric power station
#No_to_restoring_the_Kakhovka_reservoir #Zelenyi_South #russialsATerroristState
Olha Helevera, PhD in Geography, Associate Professor of the Department of Geography and Geoecology at the V. Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Head of the Scientific Council of the Kirovohrad Oblast AUEL, stressed the importance of informing the international community about the negative environmental consequences of the ecocide at the Kakhovka HPP. Reservoirs on rivers have a negative impact on natural ecosystems, as they lead to siltation of water courses, intensify eutrophication processes, and there are no mechanisms for their cleaning.
More than 2,000 km2 of the reservoir's land could generate income if the economic purpose of the reservoir is changed. The absence of the reservoir will allow for the restoration of populations of valuable fish species, including sturgeon. There will be no less water in the Dnipro River if there is no reservoir, its flow may increase by 1.8 km3 of water that was previously lost due to evaporation from the water mirror of the Kakhovka reservoir. It is possible to provide water to the south of Ukraine using new technologies. Kakhovka HPP does not need to be restored!
More details on AUEL's YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=YrtYylgwWqc

теги

English below
#НІ_відновленню_Каховського_водосховища #Зелений_Південь #russialsATerroristState
Алла Прищепа, доктор сільськогосподарських наук, професор, директор Навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою Національного університету водного господарства та природокористування, голова Рівненської ОО ВЕЛ, зазначила що підрив греблі Каховської ГЕС поставив для України багато питань для вирішення. Нам необхідно розвивати нову «зелену» Україну та відходити від ролі аграрної країни, яка з кожною тонною зерна втрачає чорноземи та воду!
Важливо відновлювати землі та проводити ґрунтовні геоекологічні та гідрологічні дослідження. Вимальовуючи стратегію розвитку південного розвитку регіону нам потрібно враховувати екологічну складову!
Гідроенергетика так, як і атомна енергетика спричиняє загрози для національної безпеки України. Рівненська ОО ВЕЛ виступає проти відновлення Каховської ГЕС!
Детальніше на ютубі ВЕЛ:https://www.youtube.com/watch?v=ekd5y3SL7kA


Commentary by the head of the Rivne regional branch of the All-Ukrainian Ecological League on the prospects for "green" restoration of the south of Ukraine


#NO_to_restoration_of_Kakhovka_reservoir #Green_South #russialsATerroristState
Alla Pryschepa, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Director of the Educational and Research Institute of Agroecology and Land Management of the National University of Water and Environmental Engineering, Head of the Rivne Regional Branch of the All-Ukrainian Ecological League, noted that the undermining of the Kakhovka hydroelectric power station dam has raised many issues for Ukraine to address. "We need to develop a new 'green' Ukraine and move away from being an agrarian country that loses black soil and water with every tonne of grain!
It is important to restore the land and conduct in-depth geo-environmental and hydrological studies. We need to take into account the environmental component when drawing up a strategy for the southern development of the region!
Hydropower, like nuclear power, poses a threat to Ukraine's national security. Rivne NGO AUEL opposes the restoration of the Kakhovka HPP!
More details on the YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=ekd5y3SL7kA

теги

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи