Середа 22 трав. 2024

English below
17 травня 2023 року експерти проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» спільно з працівниками Хмельницького районного управління ДСНС України та Навчального пункту Аварійно-рятувального загону спеціального призначення провели теоретичні навчання для членів Розсошанської громади на базі 37 Державної пожежно-рятувальної частини у м. Хмельницький. Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко зазначила, що з огляду на збільшення ризиків виникнення пожежної небезпеки у лісових екосистемах ВЕЛ розпочала реалізацію пілотного проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).

3
Олена Пащенко, заступник голови ВЕЛ,експерт проєкту з питань посилення протидії лісовим пожежам в Україні, запобігання виникненню пожежної небезпеки у лісових екосистемах, розповіла учасникам зустрічі про мету проєкту, яка полягає у посиленні протидії лісовим пожежам в Україні через створення системи добровільних пожежних формувань.
Наталія Міронова, голова Хмельницкої обласної організації ВЕЛ, розповіла про особливості лісового фонду Хмельниччини та ймовірні небезпеки від лісових пожеж для довкілля. Пожежі, які виникають у лісових масивах та інших природних екосистемах, призводять до знищення лісових масивів, забруднення атмосфери, порушення теплового балансу ландшафтів, а в окремих випадках – до знищення будівель та загибелі людей. Відбулась навчальна лекція та семінар для членів добровільної пожежної дружини Розсошанської ТГ з питань пожежогасіння, превентивних заходів щодо пожеж.

5
Представник 37-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС України ознайомив представників добровільної пожежної охорони з нормативно-правовими документами, які визначають обов’язки та можливості членів добровільної охорони.
Тетяна Виговська, голова наукової ради Хмельницької обласної організації ВЕЛ, наголосила на тому, що регулярні підпали зменшують біорізноманіття та порушують стійкість природних екосистем. Саме тому, зважаючи на збільшення кількості загорянь у природних екосистемах та на відкритих територіях, необхідно закликати громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки у спекотний період.

2
Володимир Петровський, представник Розсошанської громади, висловлював подяку Лісовій службі США за можливість та допомогу у протидії пожежам задля сталого розвитку громади.
Більше інформації щодо реалізації проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» читайте в наступних інформаційних повідомленнях.
Meeting with representatives of the voluntary fire service of the Rozsoshanska community
On May 17, 2023, experts of the project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine" together with employees of the Khmelnytskyi District Department of the State Emergency Service of Ukraine and the Training Center of the Special Purpose Emergency and Rescue Unit conducted theoretical training for members of the Rozsoshanska community at the 37th State Fire and Rescue Unit in Khmelnytskyi.
Tetyana Tymochko, Head of the All-Ukrainian Environmental League, noted that in view of the increasing risks of fire hazards in forest ecosystems, the AUEL has launched a pilot project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine" within the framework of the U.S. Forest Service International Programs.
Olena Pashchenko, Deputy Head of the AUEL,project experts on strengthening forest fire prevention in Ukraine and preventing fire hazards in forest ecosystems, told the participants of the meeting about the project's goal, which is to strengthen the fight against forest fires in Ukraine by creating a system of voluntary fire brigades.
Natalia Mironova, Head of the Khmelnytsky Regional Organization of the AUEL, spoke about the peculiarities of the forest fund in Khmelnytsky and the possible dangers of forest fires to the environment. Fires that occur in forests and other natural ecosystems lead to the destruction of forests, air pollution, disruption of the heat balance of landscapes, and in some cases, the destruction of buildings and loss of life. A training lecture and seminar was held for members of the volunteer fire brigade of the Rozsoshanska TC on firefighting and fire prevention.

A representative of the 37th State Fire and Rescue Unit of the State Emergency Service of Ukraine familiarized the representatives of the volunteer fire brigade with the legal documents that define the responsibilities and capabilities of volunteer fire brigade members.
Tetiana Vygovska, Head of the Scientific Council of the Khmelnytskyi Oblast Organization of the AUEL, emphasized that regular arson reduces biodiversity and disrupts the sustainability of natural ecosystems. That is why, given the increase in the number of fires in natural ecosystems and open areas, it is necessary to urge citizens to strictly follow fire safety rules during the hot season.
Volodymyr Petrovsky, a representative of the Rozsoshanska community, expressed his gratitude to the US Forest Service for the opportunity and assistance in firefighting for the sustainable development of the community.
For more information on the implementation of the project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine", please read the following newsletters.
#Створення_громадської_системи_протипожежного_захисту_лісів_в_Україні
#ВЕЛ
#All_Ukrainian_Environmental_League
#United_States_Forest_Service_International_Programs

теги

English below
17 травня 2023 року відбулось перше практичне навчання членів добровільної пожежної охорони Розсошанської громади на базі 37-ї Державної пожежно-рятувальної частини у м. Хмельницький в рамках проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» за підтримки Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).

3
Гасіння пожеж є складовою частиною системи пожежної безпеки і ключовим завданням пожежних підpозділів та добровільних пожежних дружин.
Представники пожежно-рятувальної частини розповіли про особливості експлуатації пожежних автомобілів та їх устаткування. До гідравлічного устаткування належать пожежні гідранти, пожежні колонки, пожежні кран-комплекти, пожежні рукави, пожежні з’єднувальні головки, рукавні колектори, рукавні розгалужники, пожежні всмоктувальні фільтр-клапани, пожежні гідроелеватори, пожежні пінозмішувачі. До допоміжних засобів належать пожежні підставки, рукавні утримувачі, бандажі для напірних рукавів, рукавні касети, рукавні котушки, рукавні містки, рукавні коліна.

1
Представники ДСНС показали алгоритми використання пожежних рукавів та розповіли про їх різновиди.
Особливу увагу під час занять було приділено можливостям ефективного використання пожежних автомобілів. Справними вважаються пожежні машини з агрегатами, системами, механізмами, пожежно-технічним озброєнням, засобами зв’язку та приладами, повністю укомплектовані і придатні до використання за прямим призначенням. Використання несправних пожежних машин або несправного пожежного обладнання може призвести до збільшення збитків від пожежі, виходу з ладу машин, травм бойових розрахунків.

2
Гасіння пожеж пов’язане зі значними ризиками, і навчання допомагає членам добровільних пожежних дружин освоїти основні навички безпеки. Вони вчаться використовувати захисне обладнання, працювати з пожежними інструментами та апаратурою, а також розвивають навички управління екстреними ситуаціями. Це дозволяє знизити ризик травм та забезпечує ефективність реагування на небезпеку.

5
Також, члени добровільних пожежних дружин вчаться працювати в команді, координувати свої дії та виконувати поставлені завдання. Чим більше практичних ситуацій вони відтворюють під час навчання, тим більше впевненості та досвіду набувають пожежні дружини.
Більше інформації щодо реалізації проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» читайте в наступних інформаційних повідомленнях.
Practical training for members of the voluntary fire service of the Rozsoshanska community
On May 17, 2023, the first practical training of members of the volunteer fire brigade of the Rozsoshanska community took place at the 37th State Fire and Rescue Unit in Khmelnytskyi as part of the project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine" with the support of the U.S. Forest Service International Programs.
Firefighting is an integral part of the fire safety system and a key task of fire departments and volunteer fire brigades.
Representatives of the fire and rescue unit spoke about the peculiarities of operating fire trucks and their equipment. The hydraulic equipment includes fire hydrants, fire hydrants, fire hydrants, fire hydrant sets, fire hoses, fire hose connectors, hose manifolds, hose splitters, fire suction filter valves, fire hydraulic elevators, and fire foam mixers. Auxiliary equipment includes fire stands, hose holders, pressure hose bandages, hose cassettes, hose reels, hose bridges, and hose elbows.
Representatives of the State Emergency Service showed algorithms for using fire hoses and told about their types.
Particular attention was paid to the effective use of fire trucks. Fire trucks are considered to be in good working order if they have units, systems, mechanisms, firefighting equipment, communications equipment and devices that are fully equipped and suitable for their intended use. The use of faulty fire trucks or faulty firefighting equipment can lead to increased fire damage, vehicle failure, and injuries to firefighters.
Firefighting involves significant risks, and training helps members of volunteer fire brigades master basic safety skills. They learn how to use protective equipment, work with firefighting tools and equipment, and develop emergency management skills. This reduces the risk of injury and ensures effective response to hazards.
Members of volunteer fire brigades also learn to work in a team, coordinate their actions and fulfill their tasks. The more practical situations they reenact during training, the more confidence and experience they gain.
For more information on the implementation of the project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine", please read the following newsletters.
#Створення_громадської_системи_протипожежного_захисту_лісів_в_Україні
#ВЕЛ
#All_Ukrainian_Environmental_League
#United_States_Forest_Service_International_Programs

теги

Упродовж багатьох років Всеукраїнська екологічна ліга проводить акцію «Амброзія – небезпечна рослина». Полинолиста амброзія – це однорічний злісний карантинний бур’ян заввишки 20–180 см. Під час цвітіння кожна рослина амброзії утворює мільярди пилкових зерен, які, піднімаючись з течією повітря, переносяться вітром на значні відстані, викликаючи у чутливих людей поліноз – алергічне захворювання, яке супроводжується алергічним ринітом, кон’юнктивітом, бронхіальною астмою, мігренями, кропивницею, лихоманками.

Листівка амброзія
Діапазон пристосування цієї рослини дуже великий, а людина своєю недбалістю та безгосподарністю створює найсприятливіші умови для інтенсивного її розмноження.
Метою акції є:
– привернення уваги різних верст населення, державних органів влади та місцевого самоврядування до проблеми розповсюдження карантинного бур’яна – амброзії полинолистої в різних регіонах України, як біологічного об’єкту, що спричиняє тяжкі алергічні захворювання людей;
– сприяння практичному вирішенню проблеми та покращенню ситуації, що склалася навколо «амброзійної лихоманки».
В рамках акції «Амброзія – небезпечна рослина» пропонуємо провести ряд заходів, спрямованих на вирішення питання щодо знищення небезпечної рослини та зниження ризику захворювання населення.
1. Проводити роз’яснювальну, просвітницьку роботу щодо біологічних та екологічних особливостей, розповсюдження, нанесення шкоди здоров’ю людей амброзією полинолистою та проведення заходів боротьби з нею.
2. Налагодити партнерські стосунки з відповідними установами для проведення спільних заходів зі знищення амброзії.
3. Проводити регулярні рейди на підприємства, в установи та приватні садиби, виявляючи осередки поширення амброзії, з метою формування банку даних та інформування державних органів, відповідальних за санітарно-епідеміологічний стан довкілля.
4. Організувати та провести комплексні заходи (в межах Вашої можливості та компетенції) по знищенню рослини до початку цвітіння силами членів ВЕЛ, громадськості.
5. Готувати та поширювати серед населення, керівників підприємств, представників влади різнопланову інформацію (буклети, листівки, плакати) про біологічні та екологічні особливості амброзії та методи боротьби з нею.
6. В бібліотеках організувати тематичну виставку літератури.
7. У засобах масової інформації опублікувати матеріали про стан поширення амброзії та її впливу на здоров’я людей вашої місцевості, шляхи покращення ситуації.
8. В навчальних закладах запропонувати провести тематичні уроки, позакласні заходи.
9. Організувати громадський контроль за дотриманням Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного добробуту», стаття 22, що зобов’язує утримувати земельні ділянки та території в належному санітарному стані не тільки органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, але й всіх громадян.
Джерела: сайт ВЕЛ
Фото: сайт ВЕЛ

теги

English below
19 травня 2023 року відбулось практичне заняття на місцевості для членів добровільної пожежної охорони жителів Козлівської громади (Тернопільська область) в рамках проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні».
Представники аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільської області розповіли учасникам заняття про особливості використання пожежної машини в справжній боротьбі з вогнем, оскільки ці навички є критичними для ефективної роботи пожежної команди. Пожежні рукави є обов’язковим протипожежним устаткуванням громадських будівель, входять у комплект устаткування пожежних автомобілів. Саме тому, члени добровільної пожежної охорони практикувались у розгортанні пожежних рукавів.

1


Представники місцевої пожежної охорони продемонстрували учасникам навчань бойовий одяг пожежного, який служить для захисту від води, високої температури і травматичних пошкоджень при гасінні пожежі, під час учбово-тренувальних занять.
Практичне навчання є важливим етапом у процесі підготовки членів добровільних пожежних дружин. Воно дозволяє їм освоїти необхідні навички та набути досвіду, які вони зможуть застосувати під час протидії лісовим пожежам.

4

Учасники навчань

2
Добровільна пожежна охорона є прикладом солідарності та громадської активності. Після курсу навчання команди добровільної пожежної охорони зможуть ефективно взаємодіяти з іншими екстреними службами та вміло використовувати свої знання та навички для подолання наслідків надзвичайних ситуаціях.
Більше інформації щодо реалізації проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» читайте в наступних інформаційних повідомленнях.


Practice training for members of the voluntary fire service of Kozlivska community


On May 19, 2023, a practical classes in the area for members of the voluntary fire service of the Kozlivska community (Ternopil region) took place as part of the project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine".
Representatives of the Special Purpose Emergency and Rescue Unit of the Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Ternopil region told the participants about the specifics of using a fire truck in a real firefighting situation, as these skills are critical for the effective work of a fire brigade. Fire hoses are mandatory firefighting equipment for public buildings and are included in the equipment of fire trucks. That is why members of the volunteer fire department practiced deploying fire hoses.
Representatives of the local fire department demonstrated the firefighter's combat clothing, which serves to protect against water, high temperatures and traumatic injuries during firefighting, to the exercise participants during the training sessions.
Practical training is an important step in the process of training members of volunteer fire brigades. It allows them to master the necessary skills and gain experience that they can use in fighting forest fires.
Volunteer fire brigades are an example of solidarity and civic engagement. After the course, volunteer firefighting teams will be able to effectively interact with other emergency services and skillfully use their knowledge and skills to overcome the consequences of emergencies.
For more information on the implementation of the project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine", please read the following newsletters.
#Створення_громадської_системи_протипожежного_захисту_лісів_в_Україні
#ВЕЛ
#All_Ukrainian_Environmental_League
#United_States_Forest_Service_International_Programs

теги

English below
В рамках проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» 19 травня 2023 року розпочалось навчання членів добровільних пожежних дружин Козлівської селищної громади (Тернопільська область) на базі приміщення місцевої пожежної охорони.
Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, ознайомила учасників зустрічі з метою та завданнями проєкту, а також наголосила на негативних наслідках для довкілля та здоров’я населення від лісових пожеж.

20230519 112054
Олена Пащенко, заступник голови ВЕЛ, зауважила на викликах через російську військову агресію та збільшення ризиків виникнення пожеж в екосистемах.

20230519 113347
Володимир Колісник, голова Козлівської громади, подякував експертам проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» за надану можливість долучити активних членів громади до посилення пожежної безпеки громади. Він висловив готовність у сприянні проведення просвітницької діяльності для підвищення свідомого ставлення мешканців Козлівської громади до пожежної безпеки в природних екосистемах.
Представник аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області ознайомив членів добровільної пожежної охорони із законодавчими актами щодо створення та функціонування добровільної пожежної охорони. Залучення громадськості до питань протидії лісовим пожежам є надзвичайно актуальним у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони» (реєстр. № 75571).
Учасники зустрічі дякують Лісовій службі США за підтримку у розвитку культури добровільних пожежних дружин в Україні.

20230519 115349
Більше інформації щодо реалізації проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» читайте в наступних інформаційних повідомленнях.
Meeting with representatives of the voluntary fire service of Kozlivska community
On May 19, 2023, as part of the project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine", training for members of the volunteer fire brigades of the Kozlivska community (Ternopil region) began at the local fire department.
Tetyana Tymochko, Head of the All-Ukrainian Environmental League, briefed the participants on the project's goals and objectives and emphasized the negative consequences for the environment and public health of forest fires.
Olena Pashchenko, Deputy Head of the AUEL, emphasized the challenges posed by Russian military aggression and the increased risk of fires in ecosystems.
Volodymyr Kolisnyk, head of Kozlivska community, thanked the experts of the project " Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine " for the opportunity to engage active community members in strengthening community fire safety. He expressed his readiness to facilitate educational activities to raise the consciousness of the residents of the Kozlivska community about fire safety in natural ecosystems.
A representative of the Special Purpose Emergency and Rescue Unit of the Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Ternopil Oblast familiarized the members of the volunteer fire brigade with the legislative acts on the establishment and functioning of the volunteer fire brigade. Public involvement in forest firefighting is extremely relevant in connection with the adoption by the Verkhovna Rada of Ukraine of the draft Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Functioning of Local and Volunteer Fire Protection" (Reg. No. 75571).
The meeting participants thank the US Forest Service for its support in developing the culture of volunteer fire brigades in Ukraine.
For more information on the implementation of the project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine", please read the following newsletters.
#Створення_громадської_системи_протипожежного_захисту_лісів_в_Україні
#ВЕЛ
#All_Ukrainian_Environmental_League

#United_States_Forest_Service_International_Programs

теги

English below
В рамках проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» 19 травня 2023 року розпочалось навчання членів добровільних пожежних дружин Козлівської селищної громади (Тернопільська область) на базі приміщення місцевої пожежної охорони.
Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, експерт проєкту з питань посилення протидії лісовим пожежам в Україні, запобігання виникненню пожежної небезпеки у лісових екосистемах,ознайомила учасників зустрічі з метою та завданнями проєкту, а також наголосила на негативних наслідках для довкілля та здоров’я населення від лісових пожеж.

20230519 112054
Олена Пащенко, заступник голови ВЕЛ, зауважила на викликах через російську військову агресію та збільшення ризиків виникнення пожеж в екосистемах.

20230519 113347
Володимир Колісник, голова Козлівської громади, подякував експертам проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» за надану можливість долучити активних членів громади до посилення пожежної безпеки громади. Він висловив готовність у сприянні проведення просвітницької діяльності для підвищення свідомого ставлення мешканців Козлівської громади до пожежної безпеки в природних екосистемах.
Представник аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області ознайомив членів добровільної пожежної охорони із законодавчими актами щодо створення та функціонування добровільної пожежної охорони. Відбуласть навчальна лекція та семінар для членів добровільної пожежної дружини Козлівської ТГ з питань пожежогасіння, превентивних заходів щодо пожеж.Залучення громадськості до питань протидії лісовим пожежам є надзвичайно актуальним у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони» (реєстр. № 75571).

Учасники зустрічі дякують Лісовій службі США за підтримку у розвитку культури добровільних пожежних дружин в Україні.

20230519 115349
Більше інформації щодо реалізації проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» читайте в наступних інформаційних повідомленнях.
Meeting with representatives of the voluntary fire service of Kozlivska community
On May 19, 2023, as part of the project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine", training for members of the volunteer fire brigades of the Kozlivska community (Ternopil region) began at the local fire department.
Tetyana Tymochko, Head of the All-Ukrainian Environmental League,the project expert on strengthening forest fire prevention in Ukraine and preventing fire hazards in forest ecosystems, briefed the participants on the project's goals and objectives and emphasized the negative consequences for the environment and public health of forest fires.
Olena Pashchenko, Deputy Head of the AUEL, emphasized the challenges posed by Russian military aggression and the increased risk of fires in ecosystems.
Volodymyr Kolisnyk, head of Kozlivska community, thanked the experts of the project " Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine " for the opportunity to engage active community members in strengthening community fire safety. He expressed his readiness to facilitate educational activities to raise the consciousness of the residents of the Kozlivska community about fire safety in natural ecosystems.
A representative of the Special Purpose Emergency and Rescue Unit of the Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Ternopil Oblast familiarized the members of the volunteer fire brigade with the legislative acts on the establishment and functioning of the volunteer fire brigade.A educational lectures  and seminar was held for members of the Kozlivska TC volunteer fire brigade on firefighting and fire prevention. Public involvement in forest firefighting is extremely relevant in connection with the adoption by the Verkhovna Rada of Ukraine of the draft Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Functioning of Local and Volunteer Fire Protection" (Reg. No. 75571). The meeting participants thank the US Forest Service for its support in developing the culture of volunteer fire brigades in Ukraine.

For more information on the implementation of the project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine", please read the following newsletters.
#Створення_громадської_системи_протипожежного_захисту_лісів_в_Україні
#ВЕЛ
#All_Ukrainian_Environmental_League

#United_States_Forest_Service_International_Programs

теги

18 травня 2023 року у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбулась відкрита лекція «Шкода довкіллю внаслідок російської військової агресії». Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко розповіла про збитки, завдані російськими окупантами довкіллю України. Детальніше про вплив військових дій на складові довкілля у відео: https://youtu.be/3qyHp2DDSoA 

теги

Свято розпочалося на інформаційно-пізнавальній платформі «Екологічний зміст сакральної символіки української вишиванки». Учасники заходу (члени ВЕЛ, студенти Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка) здійснили аналіз регіональних особливостей вишиванок та значення рослинних елементів орнаменту, презентували родинні вишиванки. Під час екологічного квесту «Знання та пошук рослинних оберегів у природі» майстрині на чолі з Юлією Віктолевською виготовили вбрання лісової Мавки, використовуючи виключно синантропні широкопоширені види, тобто не наносячи шкоди природній флорі. Свято завершили дегустацією традиційних українських страв та поліського фіточаю, приготованих на багатті поблизу студентської альтанки навчально-наукової станції Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.


Більше інформації щодо природних мотивів в українській культурі дізнавайтесь в наступних повідомленнях за хештегом: #Вишиванка_витоки_з_Природи_ВЕЛ

Джерело: Чернігівська ОО ВЕЛ
Фото: Ольга Мороз (студентка НУЧК імені Т. Г. Шевченка).

теги

Від початку військового вторгнення росії в Україну російські окупанти пошкодили та зруйнували понад 528 бібліотек. 101 бібліотека втратила значну частину своїх фондів, а у 21 бібліотеці не зберігся жоден документ.
Важливу роль у розвитку екологічної культури відіграють бібліотеки.На сьогодні більшість бібліотек України не лише обслуговують користувачів, проводять культурно-просвітницькі заходи, а й перетворилися на волонтерські центри допомоги Збройним Силам України і внутрішньо переміщеним особам.
Упродовж багатьох років Всеукраїнська екологічна ліга спільно з бібліотеками України проводить інформаційні заходи, тренінги, майстер-класи, спільні дитячі конкурси, презентації для поширення сучасних освітніх екологічних програм та методичних матеріалів.

2

Надана література 


Наша організація може і надалі надсилати роздаткові матеріали для проведення природоохоронної роботи з дітьми та молоддю. Поінформуйте нас про потребу в таких матеріалах на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

теги

Європейський День парків (European Day of Parks)

thJ_травня+0300Rтрав.PMREEST_чт.PMEESTE

Європейський День парків був проголошений Федерацією ЄВРОПАРК (EUROPARC Federation). Це європейська організація, яка об’єднує природні території, що перебувають під охороною, у 36 європейських країнах. Цей день був відзначений вперше у 1999 році, нині його святкують щороку по всій Європі 24 травня. Ця дата була вибрана не випадково – саме 24 травня 1909 року в Швеції був створений перший з дев’яти Європейських національних парків. Цього дня проводять численні заходи на території і довкола заповідників, щоб привернути увагу до краси природи в Європі та її культурного надбання, висуваючи на перший план їхній захист як сьогодні, так і в майбутньому.
Активісти Всеукраїнської екологічної ліги упродовж багатьох років займаються питанням розбудови та охорони природно-заповідного фонду (детальніше на сайті: https://www.ecoleague.net/.../1136-pozytsiia-vel-shchodo... ).

НПП Великий Луг

НПП "Великий Луг"


Внаслідок російської військової агресії під окупацією зараз знаходяться унікальні природоохоронні території України. Серед них Чорноморський біосферний заповідник (розташований на території та акваторії Херсонської та частково Миколаївської областей), біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім. Фальц-Фейна, Азово-Сиваський національний природний парк, парк «Олешківські піски», парк «Джарилгацький» (Херсонська область).

НПП Тузлівські лимани

НПП "Тузлівські лимани"


Нещодавно російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області поблизу селища Лазурне, прикривши піском перехід на острів. Окупанти облаштували на острові військовий полігон. Ці території входять до національного природного парку «Джарилгацький», а цей острів до російської військової агресії був найбільшим незаселеним островом України, де зберігся первинний нерозораний степ.

Національний природний парк Джарилгацький

Національний природний парк "Джарилгацький"


Експерти ВЕЛ наголошують на тому, що порушення водообміну з відкритим морем вплине на стан води у Джарилгацькій затоці. Це, відповідно, негативно вплине на біорізноманіття національного парку. Ці унікальні ландшафти мають значну природоохоронну історію – ще в 1923 році острів Джарилгач було включено до біосферного заповідника «Асканія-Нова» ім. Фальц-Фейна, а у 1927 році було створено Приморський заповідник площею бiля 32 тис. га, до якого було включено західну частину Джарилгацької затоки, весь острiв Джарилгач зi смугою акваторії навколо нього шириною 1 км. У сучасних межах національний парк існує з 2009 року.
У Джарилгацькiй i Каркiнiтськiй затоках зустрічається три види китоподібних: дельфiн бiлобокий, чорноморська афалiна, а також морська свиня, які занесенi до Червоної книги України (ЧКУ). Фауна прилеглого моря рiзноманiтна. Серед його мешканців увагу привертають кам’яна та трав’яна креветки та два десятки видiв крабiв. Справжньою цінністю тутешніх вод є осетровi риби – стерлядь та севрюга, занесені до ЧКУ.

Чорноморський біосферний заповідник

Чорноморський біосферний заповідник


Флора острова досліджується з 19 століття. Серед судинних рослин на островi росте 499 видiв голонасiнних i покритонасiнних, що належать до 252 родин i 72 сiмейств. 11 видiв занесенi до ЧКУ, 4 – до Європейського червоного списку. Тут знайдено також 7 видiв орхiдних, бiльшiсть місцезростань яких виявилися найбiльш пiвденними в степовiй Україні.
Найчисленнішим є пташине населення острова – 248 видiв. Пiд час зимiвлi та пташиних мiграцiй тут (разом iз Каркiнiтською затокою) скупчується до 150 тисяч пернатих, головним чином водоплавних.
Ці унікальні природні комплекси нещадно руйнують російські окупанти! Рух важкої техніки, будівництво фортифікаційних споруд і бойові дії пошкоджують ґрунтовий покрив. Це призводить до деградації рослинного покриву і посилює вітрову та водну ерозії. Бойові дії порушують спокій диких тварин.
Всеукраїнська екологічна ліга вимагає рішучих дій від міжнародних природоохоронних організацій для зупинення російського агресора та збереження біорізноманіття.
Джерела: сайт ВЕЛ
Фото: мережа Інтернет

теги

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи