Середа 19 черв. 2024
Екологічна безпека

Всеукраїнська екологічна ліга на захисті довкілля: екологічна безпека України

Повінь КарпатиEnglish below

Екологічна безпека — складова національної безпеки, процес управління системою національної безпеки, за якого державними і недержавними інституціями забезпечується екологічна рівновага і гарантується захист середовища проживання населення країни і біосфери в цілому, атмосфери, гідросфери, літосфери і космосфери, видового складу тваринного і рослинного світу, природних ресурсів, збереження здоров'я і життєдіяльності людей і виключаються віддалені наслідки цього впливу для теперішнього і прийдешніх поколінь.

Джерела екологічної небезпеки поділяються на 2 типи:

  • - небезпеки природного середовища (природні явища - паводок, посуха, холод тощо);
  • - небезпеки штучного середовища (стан місця проживання людини - недостатня вентиляція, перегрів, висока вологість, зміна концентрації газів в повітрі тощо).

Лісова пожежа

У Стратегії національної безпеки України зазначені основні загрози екологічній безпеці, які ускладнюються веденням військових дій, це:

- надмірний антропогенний вплив і високий рівень техногенного навантаження на територію України;

- негативні екологічні наслідки Чорнобильської катастрофи;

- значний обсяг відходів виробництва та споживання і неналежний рівень їх вторинного використання, переробки та утилізації;

- незадовільний стан системи моніторингу довкілля.

Висадка деревВсеукраїнська екологічна ліга упродовж 25 років проводить практичні природоохоронні заходи, природоохоронні кампанії, наукові конференції, круглі столи, просвітницькі заходи для дітей і молоді, присвячені тематиці екологічної безпеки.

На даний момент прямою загрозою, як для національної, так і екологічної безпеки України є військова агресія Росії. На сьогодні очевидно, що воєнні дії завдають шкоди не тільки довкіллю та природним ресурсам у межах національних кордонів однієї держави, а й довкіллю в цілому, глобальним об’єктам та екологічній рівновазі. Вражаючі негативні наслідки воєнних сутичок для довкілля по всьому світу ставали стимулами до ініціювання врегулювання впливу на природні ресурси і довкілля воєнних операцій на міжнародному рівні. Чим довше триває війна, тим більше загостряться існуючі негативні фактори впливу на довкілля та виникнуть нові техногенні загрози, що спричинять значне забруднення довкілля та ризики для здоров'я нації.

Також небезпекою для довкілля нашої держави та здоров'я українців є зокрема залишки непридатних пестицидів, які ще з радянських часів зберігаються на зруйнованих складах в дуже пошкодженій упаковці. Такі склади є надзвичайно небезпечними, до того ж вони не мають попереджувальних знаків та не охороняються.

Кампанія Громадська інвентаризація пестицидів в Украіні 3

У 2014 році Всеукраїнська екологічна ліга разом з компанією Сігмас Еколоджі провела природоохоронну кампанію «Громадська інвентаризація непридатних пестицидів в Україні» - у Житомирській області було очищено Коростенський, Овруцький, Олевський, Лугинський райони та перезатарено у герметичні ємності приблизно 95 т непридатних пестицидів. Такі роботи проведені у наступних регіонах: Харківська область, Львівська область, Донецька область, Луганська область, Одеська область,Черкаська область, АР Крим.

Всеукраїнською екологічною лігою було проведено громадську природоохоронну кампанію «Пестициди: зменшення ризиків», яка була спрямована на підвищення рівня поінформованості населення щодо ризиків, які пов'язані із зберіганням та використанням пестицидів. Було проведена просвітницька робота з дітьми та молоддю на дану тематику та розповсюдження інформаційні матеріали щодо ризиків від використання пестицидів.

Учасники кампаніі Пестициди зменшення ризиків 3

Експерти ВЕЛ зауважують, що особливу увагу на даний момент треба приділити контролю підприємств, що становлять підвищену екологічну небезпеку це: теплові електростанції, гідроелектростанції, ядерні установки; об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами; уранові об’єкти, підприємства хімічної промисловості, нафтопереробні заводи, великі тваринницькі комплекси, птахофабрики (відповідно до Постанови КМУ «Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» № 808 від 28.08.2013 р).

Кампанія Громадська інвентаризація пестицидів в Украіні 4

All-Ukrainian Ecological League for Environmental Protection: Ecological Security of Ukraine

The All-Ukrainian Environmental League has been holding practical environmental activities, environmental campaigns, scientific conferences, round tables, educational events for children and youth dedicated to environmental safety for 25 years.

At the moment, a direct threat to both the national and environmental security of Ukraine is Russia's military aggression. Today, it is obvious that military actions cause damage not only to the environment and natural resources within the national borders of one state, but also to the environment as a whole, global objects and ecological balance. The dramatic negative effects of military hostilities on the environment around the world have become incentives to initiate a settlement of the impact on natural resources and the environment of military operations at the international level. The longer the war goes on, the more exacerbated the existing negative factors affecting the environment become and new man-made threats arise, which will entail significant environmental pollution and risks to the health of the nation.

AUEL's experts note that at the moment special attention should be paid to the control of enterprises that pose an increased environmental hazard: thermal power plants, hydroelectric power plants, nuclear installations; facilities intended for radioactive waste management; uranium facilities, chemical industry enterprises, oil refineries, major livestock complexes, poultry farms, etc.

Всеукраїнська екологічна ліга наголошує, що для подолання наслідків військових дій в екологічній сфері необхідно:

- здійснювати екологічний моніторинг довкілля та контроль за забрудненням атмосферного повітря, підземних та поверхневих вод, стану ґрунтового покриву. Також, важливо налагодити систему оповіщення населення та впровадити інструкції для дій у разі виникнення аварій на хімічних підприємствах, хімічних атак.

- розробити програми відновлення порушених екосистем, об’єктів природно-заповідного фонду із залученням представників міністерств, відомств, місцевих органів влади, науковців, працівників об’єктів ПЗФ Донецької та Луганської областей, громадських природоохоронних організацій;

- провести екологічний моніторинг стану промислових об’єктів підвищеної небезпеки, природоохоронних територій з оцінкою шкоди, завданої екосистемам (здійснити облік червонокнижних видів, визначити ступінь порушення та деградації ландшафтів тощо);

- здійснити санітарно-гігієнічний аналіз природних джерел водопостачання, особливо в населених пунктах, віддалених від обласних центрів, для визначення їхньої придатності до використання;

- провести геолого-екологічний аналіз вугільних шахт для визначення ступеня їхньої безпеки та розробити заходи з відновлення геологічного середовища після воєнних дій.

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи