Середа 19 черв. 2024
Інтеграція екологічної політики та збалансований розвиток

Інтеграція екологічної політики та збалансований розвиток

English below

Збалансований (сталий) розвиток – такий розвиток країн і регіонів, коли економічне зростання, матеріальне виробництво і споживання, а також інші види діяльності суспільства відбуваються в межах, які визначаються здатністю екосистем відновлюватися, поглинати забруднення і підтримувати життєдіяльність теперішніх та майбутніх поколінь. У 50–60-х рр. 20 ст. розвиток пов’язували лише з економічним прогресом та зростанням економічної ефективності.

На початку 70-х рр. у зв’язку з несправедливим розподілом прибутків та зі зростанням кількості бідних у країнах, що розвиваються, питання соціальної справедливості були визнані такими ж важливими, як і питання зростання економічної ефективності. Проте зростаюче споживання природних ресурсів призвело до деградації довкілля й негативно вплинуло на здоров’я людей. Реальною загрозою стала проблема «меж зростання», на яку 1972 звернув увагу світової громадськості Римський клуб.

Всеукраїнська екологічна ліга підтримує та розвиває Концепцію збалансованого розвитку – глобальне партнерство країн світу для досягнення збалансованого розвитку держав, комплексний підхід до проблем довкілля та розвитку, структуру систематичної спільної роботи, конкретні дії щодо здійснення цього переходу як для глобального, національного, так і для місцевого, локального рівнів.

Серед основних заходів:

– створення Проекту Стратегії сталого розвитку України до 2030 року;

– створення Проекту реформування природоохоронної галузі;

– проведення кампанії з приведення природоохоронного законодавства України у відповідність до Директив Європейського Союзу;

– участь у створенні Стратегії державної екологічної політики на період до 2020 року та Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011–2015 роки;

– лобіювання врахування положень Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року» та Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011–2015 роки до програм розвитку галузей (секторів) економіки та регіонів;

– розроблення та реалізація  ініціативи «Громадське лобіювання інтеграції екологічної складової у стратегії і програми регіонального розвитку»;

– підготовка Стратегічної цілі «Екологічна безпека та збереження довкілля» для обласних програм регіонального розвитку;

– участь у розробленні та лобіювання законопроєктів «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами», «Про обмеження використання полімерних пакувальних пакетів», «Про державне регулювання у сфері мийних засобів», «Про екологічний аудит» тощо.

Integration of environmental policy and sustainable development

The All-Ukrainian Environmental League supports and develops the Concept of sustainable development - a global partnership of the countries of the world to achieve a balanced development of states, an integrated approach to environmental and development problems, a structure of systematic joint work, specific actions to implement this transition for both global, national and local level.

The main measures include:

– creation of a draft Strategy for Sustainable Development of Ukraine until 2030;

– creation of a project for reforming the environmental sector;

– conducting a campaign to bring the environmental legislation of Ukraine in line with the Directives of the European Union;

– participation in the creation of the Strategy of State Environmental Policy for the period up to 2020 and the National Action Plan for the Protection of the Environment for 2011-2015;

– lobbying for the inclusion of the provisions of the Law of Ukraine “On the Basic Principles (Strategy) of the State Environmental Policy for the Period until 2020” and the National Action Plan for Environmental Protection for 2011–2015 into programs for the development of industries (sectors) of the economy and regions;

– development and implementation of the initiative “Public lobbying for the integration of the environmental component in the strategies and programs of regional development”;

– preparation of the Strategic goal "Ecological safety and preservation of the environment" for regional programs of regional development;

– participation in the development and lobbying of draft laws “On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine in the Sphere of Waste Management”, “On Restricting the Use of Polymer Packaging Bags”, “On State Regulation in the Sphere of Detergents”, “On Environmental Audit”, etc. 

Позиція ВЕЛ

Яка екологічна політика потрібна Україні? (Тимочко Т.В., 2016 р.)

Концепція переходу України до сталого розвитку (проект)

Щоб уникнути екологічної кризи, до концепції розвитку необхідно було включити третю мету – збереження довкілля. Вперше це питання було порушено на Конференції ООН з довкілля людини (1972, м. Стокгольм), яка визнала актуальність екологічної проблематики та необхідність створення дієвих міжнародних механізмів для її розв’язання.

Інформаційні матеріали

Текст Стратегії сталого розвитку для України до 2030 року (проект)

Історія виникнення та становлення концепції збалансованого розвитку

Резолюція Саміту ООН зі збалансованого розвитку (25-27 вересня 2015 р., Нью-Йорк)

Проект реформування природоохоронної галузі в Україні

Конференція "Ріо+20 – міст у майбутнє"

Підсумки Конференції ООН зі збалансованого розвитку «Ріо+20»

Навчальний посібник "Сталий розвиток суспільства" (2011 р.)

Методичні рекомендації щодо включення положень Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року» та Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011–2015 роки

Stokholm1972

Виступ прем'єр-міністра Індії Індіри Ганді на першій конференції з проблем оточуючого середовища у Стокгольмі (1972 рік)

Події 

Міжрегіональна науково-технічна конференція «Функціонування та сталий розвиток системи моніторингу довкілля в умовах проведення ООС» (18-19 вересня 2019 р., м. Краматорськ Донецької обл.)

Навчально-методичний семінар для освітян «17 глобальних цілей збалансованого розвитку та практична діяльність» (5 квітня 2019 р., м. Київ)

Круглий стіл «Цілі сталого розвитку: регіональний вимір в Україні» (2017 р.)

Національна консультація щодо проекту Стратегії сталого розвитку України до 2030 року (2016 р.)

Консультації щодо проекту Стратегії сталого розвитку для України до 2030 року (2016 р.)

Дискусійні платформи на тему «Україна на шляху до сталого розвитку: інтеграція положень Конвенцій Ріо в національну політику України» (2015 р.)

Міжнародна конференція «Цілі збалансованого розвитку для України» (18-19 червня 2013 р., м. Київ)

Круглий стіл «Врахування екологічної складової при формуванні регіональних стратегій, програм і планів» (28 травня 2013 р., м. Київ)

Термін «збалансований розвиток» з’явився у 1980 році, коли вийшла «Всесвітня стратегія охорони природи» (ВСОП), підготовлена Міжнародною спілкою охорони природи (МСОП). Ця стратегія висунула принципово нове положення: збереження природи нерозривно пов’язане з питаннями розвитку. Розвиток суспільства має відбуватися за умови збереження природи. Поняття «збалансований розвиток» почали широко застосовувати після публікації 1987 звіту Міжнародної комісії з довкілля та розвитку «Наше спільне майбутнє», підготовленого під керівництвом Г. Х. Брундтланд.

Rio 1992

"Самміт Землі" - конференція ООН в Ріо-де-Жанейро (1992 рік)

Концепція збалансованого розвитку набула провідного статусу після Конференції ООН з довкілля та розвитку (1992, м. Ріо-де-Жанейро) і була відображена в прийнятому на конференції Порядку денному на 21 століття.

Публікації

Хлобистов Є. В. Імплементація положень Конвенцій Ріо у національну політику сталого розвитку: еколого-економічні прогалини регуляторної діяльності 

Хвесик М.А. Економічні проблеми природокористування та сталий розвиток

 

Методичні матеріали до тренінгу 28