Четвер 30 бер. 2023

English below

Всеукраїнська екологічна ліга висловлює своє занепокоєння щодо масштабності та частоти пожеж в лісових екосистемах, викликаних, зокрема, військовими діями на території України. Лісові пожежі істотно впливають на стійкість лісових екосистем, формування кругообігу вуглецю, тепловий режим ґрунту, забруднення поверхневих і підземних вод, а також завдають великої шкоди рослинному і тваринному світу.Через пожежі різко погіршуються умови природного відновлення лісів, вони призводять до утворення пустирів, зміни хвойних порід деревостанами малоцінних листяних порід. Екологічні наслідки від лісових пожеж полягають в забрудненні атмосферного повітря вуглекислим газом і продуктами піролізу лісових горючих матеріалів, вигоряння кисню. З лісовими пожежами в повітря потрапляють частинки сажі, тобто вуглець і продукти неповного згоряння деревини. Різні органічні речовини, в числі яких багато фенольних сполук, мають мутагенні і канцерогенні властивості. Задимлення повітря веде до погіршення мікроклімату Землі, збільшення числа туманних днів, зменшення прозорості атмосфери і зумовленого ним зниження освітленості, ультрафіолетової радіації. Висока температура навколишнього середовища – найбільш характерний фактор лісової пожежі.

Лісова пожежа

Найтиповішими причинами виникнення лісової пожежі є:

– багаття, розведені у місцях з сухою травою;

– підпал трави на лісових галявинах, прогалинах або стерні на полі біля лісу;

– сфокусовані уламками скла сонячні промені;

– обстріли та ведення активних військових дій.

Експерти ВЕЛ наголошують, що кількість пожеж у 2022, у порівнянні з 2021 роком, збільшилася у 2,7 рази, загальна площа пожеж зросла у 49 разів, середня площа однієї пожежі зросла у 18 разів.Найсерйозніша ситуація зараз в окупованій Херсонській області. За весь цей час вогонь охопив вже понад 1587 га.

Ліс у Чорнобильській області горить щороку, але в квітні 2015-го була особливо велика пожежа – найбільша з 1992 року, тоді вогонь знищив понад 300 гектарів лісу.

Всеукраїнська екологічна ліга вимагає від уряду:

– розробити дієві методики щодо охорони лісів від пожеж;

– визначити першочергові обсяги робіт щодо відновлення лісів після пожеж;

– розробити комплексну програму відновлення лісового фонду України;

– використовувати матеріали дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) для визначення масштабів пожеж: тепловий діапазон космічних систем ДЗЗ дозволяє контролювати ситуацію одночасно на великих площах, виявляти приховані вогнища пожеж, здійснювати моніторинг в денний і нічний час, а також в умовах сильного задимлення. Присутність джерела горіння у видимому спектрі визначається за наявністю основної дешифрувальної ознаки лісових пожеж – диму. Однією з преваг застосування даних ДЗЗ при лісопожежному моніторингу є оперативне визначення місць загорянь системами низького та середнього просторового розрізнення переважно у тепловому діапазоні незалежно від пори доби та стану задимленості на значних за площею територіях.

– проводити тренінги та круглі столи з працівниками лісництв та місцевими мешканцями щодо небезпеки лісових пожеж та правил поводження в лісі.

Для збереження природних екосистем, зокрема і лісових, важливо оперативно реагувати на лісові пожежі та ліквідовувати джерела вогню. Саме тому Всеукраїнська екологічна ліга починає реалізовувати в Україні проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» за сприяння Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).

Більше інформації щодо реалізації проєкту читайте в наступних інформаційних повідомленнях.

#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні #ВЕЛ

#All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_International_Programs

On the relevance of the project "Creation of a public system of forest fire protection in Ukraine"

The All-Ukrainian Environmental League expresses its concern about the scale and frequency of fires in forest ecosystems caused, in particular, by military operations in Ukraine.

Forest fires significantly affect the sustainability of forest ecosystems, the formation of the carbon cycle, the thermal regime of the soil, pollution of surface and groundwater, as well as cause great harm to flora and fauna.

Due to fires, the conditions of natural regeneration of forests are sharply deteriorating, they lead to the formation of wastelands, the replacement of coniferous species with stands of low-value deciduous species. The environmental consequences of forest fires are air pollution with carbon dioxide and pyrolysis products of forest combustible materials, oxygen burning. Forest fires release soot particles, i.e. carbon and products of incomplete combustion of wood into the air. Various organic substances, including many phenolic compounds, have mutagenic and carcinogenic properties. Air smoke leads to a deterioration of the Earth's microclimate, an increase in the number of foggy days, a decrease in the transparency of the atmosphere and the resulting decrease in illumination, ultraviolet radiation. High ambient temperature is the most characteristic factor of forest fires.

The most typical causes of forest fires are

- fires made in places with dry grass;

- burning of grass in forest glades, clearings or stubble in the field near the forest

- sunlight focused by glass fragments;

- shelling and active military operations.

WEL experts emphasize that the number of fires in 2022, compared to 2021, increased 2.7 times, the total area of fires increased 49 times, the average area of one fire increased 18 times. The most serious situation is now in the occupied Kherson region. During all this time, the fire has already covered more than 1587 hectares.

The forest in the Chornobyl region burns every year, but in April 2015 there was a particularly large fire - the largest since 1992, when the fire destroyed more than 300 hectares of forest.

The All-Ukrainian Environmental League demands from the government

- develop effective methods to protect forests from fires;

- to determine the priority scope of work on forest restoration after fires;

- to develop a comprehensive program for the restoration of the forest fund of Ukraine;

- to use Earth remote sensing (ERS) data to determine the scale of fires: the thermal range of space-based ERS systems allows to control the situation simultaneously over large areas, to detect hidden fires, to monitor during the day and night, as well as in conditions of heavy smoke. The presence of a combustion source in the visible spectrum is determined by the presence of the main decoding sign of forest fires - smoke. One of the advantages of using remote sensing data in forest fire monitoring is the rapid detection of fire locations by low and medium spatial resolution systems, mainly in the thermal range, regardless of the time of day and the state of smoke in large areas.

- conduct trainings and round tables with forestry workers and local residents on the dangers of forest fires and rules of conduct in the forest.

To preserve natural ecosystems, including forests, it is important to respond quickly to forest fires and eliminate sources of fire. That is why the All-Ukrainian Environmental League is starting to implement the project "Creation of a public forest fire protection system in Ukraine" in Ukraine with the assistance of the U.S. Forest Service International Programs.

More information on the project implementation can be found in the following newsletters.

теги

English below

Всеукраїнська екологічна ліга продовжує реалізовувати пілотний проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs). В зв’язку з прийняттям Верховною Радою України проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони» (реєстр. № 75571) залучення громадського сектору до питань протидії пожежам є вкрай актуальною задачею. Добровільні пожежні дружини (команди) створюються відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку» (стаття 28) на підприємствах, в установах, організаціях (далі - підприємства) незалежно від форм власності, видів діяльності та наявності підрозділів державної чи відомчої пожежної охорони. Дружини створюється з метою проведення заходів щодо запобігання пожежам, організації їх гасіння, здійснення громадського контролю за дотриманням встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Ліс

Було здійснено закупівлю захисного одягу для добровільних пожежних формувань цільових громад проєкту.

Костюм

Екіпірування для добровільних пожежних формувань 

Шолом

Захисний шолом

Пожежа 1

Лісова пожежа

На даному етапі йде обговорення деталей передачі костюмів для пожежних, спеціального взуття, вогнетривких шоломів, підшоломників та рукавиць представникам цільових громад. Більше інформації щодо реалізації проєкту у наступних інформаційних повідомленнях. Зацікавленість громадськості у протидії лісовим пожежам під час російської військової агресії на території України показує готовність українців дбати про ліси задля майбутнього! Більше інформації щодо реалізації проєкту читайте в наступних інформаційних повідомленнях.

#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні #ВЕЛ

#All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_International_Programs

Work on the project "Creation of a public system of forest fire protection in Ukraine" continues The Ukrainian Ecological League continues to implement the pilot project "Creation of a public system of forest fire protection in Ukraine" within the framework of the U.S. Forest Service International Programs. In connection with the adoption by the Verkhovna Rada of Ukraine of the Draft Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Functioning of Local and Voluntary Fire Protection" (Reg. No. 75571), the involvement of the public sector in firefighting is an extremely urgent task. Voluntary fire brigades (teams) are created in accordance with the Law of Ukraine "On Fire Safety" (Article 28) at enterprises, institutions, organizations (hereinafter - enterprises) regardless of ownership, types of activities and availability of state or departmental fire protection units. Fire brigades are established to carry out measures to prevent fires, organize their extinguishing, exercise public control over compliance with fire safety requirements established by law. Protective clothing for volunteer fire brigades of the target communities of the project was purchased. At this stage, the details of the transfer of suits for firefighters, special footwear, fireproof helmets, helmet pads and gloves to representatives of the target communities are being discussed. More information on the implementation of the project in the following newsletters. The public interest in combating forest fires during the Russian military aggression in Ukraine shows the readiness of Ukrainians to take care of forests for the future!

More information on the project implementation can be found in the following newsletters.

теги

English below

Через підвищену пожежну небезпеку та збільшенням ризиків для лісових екосистем Всеукраїнська екологічна ліга розпочала пілотний проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs). З початку повномасштабної російської військової агресії зафіксовано понад 3 тис. пожеж на площі більш ніж 2,5 млн га. Пожежі в природних екосистемах завдають значної шкоди лісам, лукам, знищують цінні оселища, під загрозою знищення опиняються рідкісні види флори та фауни. Експертами проєкту було закуплено обладнання, яке необхідне для функціонування добровільних пожежних формувань, а саме сигнал СГУ, автомобільний реєстратор з GPS і пожежні рукави.

Навігатор 1

Навігатор 2 

Автомобільний реєстратор з GPS

Відеореєстратор – це пристрій, призначений для запису, зберігання та відтворення відеоінформації, при цьому на запису зазначається час і дата, та координати. Сигнал СГУ призначений для подачі спеціальних або мовних сигналів. 

СГУ 1

Навігатор

Сигнали СГУ

Без пожежних рукавів неможлива нормальна робота аварійно-рятувальних розрахунків під час ліквідації вогнищ полум’я.

Шланг

2

Пожежний рукав

 

Вони є невід’ємною складовою технічного оснащення рятувальників та пожежників. Більше інформації щодо реалізації проєкту дізнавайтесь в наступних інформаційних повідомленнях.

Equipment for volunteer fire brigades

Due to the increased fire danger and increased risks for forest ecosystems, the All-Ukrainian Ecological League has launched a pilot project "Establishment of a community-based forest fire protection system in Ukraine" under the U.S. Forest Service International Programs.

Since the beginning of the full-scale Russian military aggression, more than 3 thousand fires have been recorded on an area of more than 2.5 million hectares. Fires in natural ecosystems cause significant damage to forests, meadows, destroy valuable habitats, and threaten rare species of flora and fauna.

The project experts purchased the equipment necessary for the functioning of volunteer fire brigades, namely, a signal of the SGU, a car recorder with GPS and fire hoses.

A video recorder is a device designed to record, store and play video information, with the time and date and coordinates indicated on the recording. The SSU signal is designed to provide special or speech signals.

Without fire hoses, the normal operation of emergency rescue crews during the elimination of flames is impossible. They are an integral part of the technical equipment of rescuers and firefighters.

More information on the project implementation will be available in the following newsletters.

#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні #ВЕЛ  #All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_International_Programs

теги

Про закуплю пожежних рукавів

thJ_жовтня+0300Rжовт.AMREEST_сб.AMEESTE

English below

Через підвищену пожежну небезпеку та збільшенням ризиків для лісових екосистем Всеукраїнська екологічна ліга розпочала пілотний проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).

USFS

 У рамках проєкту для добровільних пожежних загонів були закуплені пожежні рукави трьох різних діаметрів Д–51 (25 штук), Д–77 (20 штук) та Д–150 (20 штук). Напірні рукави є найбільш використовуваним типом пожежних рукавів, вони відрізняються міцністю, гнучкістю і легкістю, високою стійкістю до температурних перепадів, до впливу агресивних середовищ і механічних пошкоджень, а в скатаному вигляді займають мінімум місця. Їх внутрішня поверхня характеризується невеликим опором водному потоку.

Шланг

Напірний пожежний рукав

Без пожежних рукавів неможлива нормальна робота аварійно-рятувальних розрахунків під час ліквідації осередків полум’я. Рукав пожежний Д–51 (к) з ГР–50 (стандарт) та рукав пожежний Д–77 (т) з ГР–80 (стандарт) – це гнучкі труби з еластичного матеріалу, які використовується для доставки розчину для гасіння пожежі під тиском та не може працювати у всмоктуючому режимі – це відрізняє його від напірно-всмоктувальних моделей. Їх робочий тиск – 1,6 МПа, розривний тиск – 4,0 МПа, довжина скатки – 20 м. 

Шланг 150 Т

Рукав пожежний напірний Д–150

Шланги 4

Пожежні рукави

 в зборі з сполучною гайкою ГР–150, використовується з метою подачі води на відстань під тиском до осередка вогнища. Він виготовлений з синтетичного матеріалу, зовнішній шар пліток з поліамідної нитки, внутрішній шар – поліамід-хлорид. Робочий тиск – 1,6 МПа, розривний тиск – 4,0 МПа, а довжина скатки – 20 м. Більше інформації щодо реалізації проєкту дізнавайтесь в наступних інформаційних повідомленнях.

About the purchase of fire hoses

Due to the increased fire danger and increased risks for forest ecosystems, the All-Ukrainian Environmental League launched a pilot project "Establishment of a public forest fire protection system in Ukraine" within the framework of the U.S. Forest Service International Programs. Within the framework of the project, fire hoses of three different diameters D-51 (25 pieces), D-77 (20 pieces) and D-150 (20 pieces) were purchased for voluntary fire brigades. Pressure hoses are the most used type of fire hoses, they are durable, flexible and lightweight, highly resistant to temperature extremes, aggressive environments and mechanical damage, and when rolled up, they take up minimal space. Their inner surface is characterized by low resistance to water flow. Without fire hoses, the normal operation of emergency rescue teams during the elimination of flames is impossible. Fire hose D-51 (k) with GR-50 (standard) and fire hose D-77 (t) with GR-80 (standard) are flexible pipes made of elastic material used to deliver a solution for extinguishing a fire under pressure and cannot operate in suction mode - this distinguishes it from pressure-suction models. Their working pressure is 1.6 MPa, breaking pressure - 4.0 MPa, hose length - 20 m.

Fire pressure hose D-150 assembled with the connecting nut GR-150 is used to supply water at a distance under pressure to the fire center. It is made of synthetic material, the outer layer is made of polyamide yarn, the inner layer is polyamide chloride. The working pressure is 1.6 MPa, the breaking pressure is 4.0 MPa, and the length of the rope is 20 m.

More information on the project implementation will be available in the following newsletters.

#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні#ВЕЛ

#All_Ukrainian_Environmental_League#United_States_Forest_Service_International_Programs

 

теги

English below

У рамках реалізації проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» було здійснено закупівлю захисного одягу (костюми для пожежних, пожежні чоботи, вогнетривкі шоломи та рукавиці), для добровільних пожежних загонів цільових громад. Цей проєкт реалізує Всеукраїнська екологічна ліга за сприяння Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).
Cпеціальний захисний костюм пожежного використовується як засіб індивідуального захисту людини під час гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт. Костюми були придбані для у кількості 20 штук синього кольору.
Захисний костюм пожежника складається з курткиа напівкомбінезону. Конструкцією костюму пожежника передбачено можливість регулювання розміру напівкомбінезона та припасування його до фігури за рахунок наявності спеціальних елементів. Конструкція штанів або напівкомбінезона забезпечує можливість одягання виробу без знімання захисного взуття та має накладки в ділянці колін. Конструкцією костюма передбачено закріплення на куртку та напівкомбінезон сигнальних смуг у комбінації світловідбивного та флуоресцентного матеріалів.
Для покращення експлуатаційних властивостей костюму були використані додаткові матеріали:
– сигнальні смуги;
– застібки-блискавки з системою екстреного відкривання;
– текстильні застібки тощо.

Захисні костюми

Захисні костюми 1

Костюм 3

Костюм ззаду

Захисні костюми

Було придбано 20 шоломів. Шоломи призначені для захисту пожежників і рятувальників від ударів, променевої енергії і води при проведенні аварійно-рятувальних робіт та локалізації пожеж. Матеріали, які використані при виготовленні шолома, нетоксичні, а деталі, що безпосередньо стикаються зі шкірою голови, не викликають патологічних змін і стійкі до дії дезинфікуючих засобів. Посадка шолому забезпечується системою, що дає можливість правильно розташувати його на голові і зменшує навантаження на голову.

Шолом

 

Шолом

Шолом оснащується прозорим лицьовим щитком для захисту обличчя. Конструкція лицьового щитка виключає його мимовільне від’єднання від оболонки шолома і дає можливість регулювати його положення однією рукою при одягненому шоломі. Щиток в опущеному положенні повністю захищає обличчя пожежного або рятувальника і забезпечує гарну видимість. Пелерина виготовлена з тканини з вогнестійкими властивостями. Шолом не обмежує чутливості при експлуатації.
Також було закуплено пожежний підшоломник у кількості 20 шт чорного кольору. Підшоломники дуже легкі, пропорційні, щільно заповнюють простір між плечима і шоломом.
При гасінні пожеж важливо подбати про захист рук від опіків. Для цього було закуплено 20 пар вогнетривких рукавиць, які мають термостійкі, водонепроникні властивості, а також стійкість до порізів, розривів і стирання.
Важливо подбати про захист ніг від впливу вогню та порізів, саме такий захист забезпечують пожежні чоботи.

Захисні рукавиці

 

Вогнетривкі рукавиці


Чоботи для пожежних оснащені:
– сталевим ударостійким підноском (для захисту пальців від падіння важких предметів);
– сталевою устілкою в підошві (для захисту ступні ніг від проколів);
– антистатичною підошвою з неслизьким протектором.
арактерними особливостями цих чобіт для пожежних є стійкість до впливу масел, бензинів, кислот, вони не підтримують горіння після впливу відкритого полум’я.
Більше інформації щодо реалізації проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» дізнавайтесь в наступних інформаційних повідомленнях.

Protective clothing for volunteer fire brigades
Within the framework of the project "Establishment of a community-based forest fire protection system in Ukraine", protective clothing (fire suits, fire boots, fireproof helmets and gloves) was purchased for voluntary fire brigades of target communities. This project is implemented by the All-Ukrainian Environmental League with the assistance of the U.S. Forest Service International Programs.
The special firefighter protective suit is used as a means of personal protection during firefighting and fire rescue operations. The suits were purchased in the amount of 20 pieces of blue color.
The firefighter's protective suit consists of a jacket and overalls. The design of the firefighter's suit provides for the possibility of adjusting the size of the coveralls and fitting it to the figure due to the presence of special elements. The design of trousers or overalls provides the ability to wear the product without removing protective shoes and has pads in the knee area. The design of the suit provides for the fixing of signal stripes on the jacket and overalls in a combination of reflective and fluorescent materials.
Additional materials were used to improve the performance properties of the suit:
- signal stripes;
- zippers with emergency opening system;
- textile fasteners, etc.
20 helmets were purchased. The helmets are designed to protect firefighters and rescuers from impacts, radiant energy and water during rescue operations and firefighting. The materials used in the manufacture of the helmet are non-toxic, and the parts that come into direct contact with the scalp do not cause pathological changes and are resistant to disinfectants. The helmet fit is provided by a system that makes it possible to correctly position it on the head and reduces the load on the head.
The helmet is equipped with a transparent face shield to protect the face. The design of the face shield eliminates its spontaneous detachment from the helmet shell and makes it possible to adjust its position with one hand while wearing the helmet. The shield in the lowered position fully protects the face of a firefighter or rescuer and provides good visibility. The cape is made of fabric with fire-resistant properties. The helmet does not limit sensitivity during operation.
Also, 20 black fire helmets were purchased. The helmets are very light, proportional, tightly fill the space between the shoulders and the helmet.
When extinguishing fires, it is important to take care of protecting hands from burns. For this purpose, 20 pairs of fireproof gloves were purchased, which have heat-resistant, waterproof properties, as well as resistance to cuts, tears and abrasion.
It is important to take care of protecting the feet from fire and cuts, and this is the protection provided by fire boots.
Boots for firefighters are equipped with:
- steel impact-resistant tray (to protect fingers from falling heavy objects);
- steel insole in the sole (to protect the foot from punctures);
- antistatic sole with non-slip tread.
he characteristic features of these boots for firefighters are resistance to oils, gasoline, acids, they do not support combustion after exposure to open flames.
For more information on the implementation of the project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine", please see the following information messages.

теги

English below

Проблема виникнення лісових пожеж є вкрай актуальною для всієї території України. Щорічно країна від пожеж втрачала від 30 до 60 тисяч гектарів лісових площ, а з початку повномасштабної російської військової агресії зафіксовано понад 3 тис. пожеж на площі більш ніж 2,5 млн га. Пожежі в природних екосистемах завдають значної шкоди лісам, лукам, можуть знищувати цінні оселища, рідкісні види флори та фауни. Тож актуальність посилення протипожежних заходів та максимального залучення до питань протидії пожежам громадського сектору є вкрай актуальною. 

Лісова пожежа

Лісова пожежа

Для збереження природних екосистем, зокрема і лісових важливо оперативно реагувати на лісові пожежі та ліквідовувати джерела вогню. Саме тому Всеукраїнська екологічна ліга починає реалізовувати в Україні проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» за сприяння Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs). З метою активного залучення громадянського суспільства до попередження лісових пожеж та захисту лісів в Україні, планується проведення заходів з формування, навчання, забезпечення необхідними спеціальними засобами та страхування чотирьох команд добровільних пожежних формувань задля попередження та ліквідації наслідків лісових пожеж. Залучення громадськості до питань протидії лісовим пожежам є надзвичайно актуальним у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони» (реєстр. № 75571).

Пожежа поблизу Дніпра в червні 2019 року

Пожежа поблизу м. Дніпра, червень 2019 року

До добровільного пожежного підрозділу мають бути залучені громадяни, які постійно проживають на її території громади, які досягли 18-річного віку та здатні за станом здоров’я виконувати покладені на них обов’язки. Законодавством передбачено, що органи місцевого самоврядування, громадські організації, суб’єкти господарювання, інші юридичні особи можуть об’єднуватись у добровільні пожежно-рятувальні підрозділи. Територіальні громади можуть здійснювати співробітництво відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» з метою спільного забезпечення місцевої пожежної охорони. А також відбудеться створення, наповнення та просування сайту добровільних пожежних формувань, підготовка та видання навчально- методичних матеріалів, проведення навчальних лекцій та семінарів, практичних занять на місцевості та інтерактивних тренінгів, створення мотиваційного відеоролика задля популяризації ідей добровільних громадських формувань. Усі заходи будуть проведені при підтримці партнерів проєкту.

Бережіть природу від пожеж

Більше інформації щодо реалізації проєкту читайте в наступних інформаційних повідомленнях.

On the establishment of voluntary fire brigades

The problem of forest fires is extremely relevant for the whole territory of Ukraine. Annually, the country lost from 30 to 60 thousand hectares of forest areas from fires, and since the beginning of the full-scale Russian military aggression, more than 3 thousand fires have been recorded on an area of more than 2.5 million hectares. Fires in natural ecosystems cause significant damage to forests, meadows, can destroy valuable habitats, rare species of flora and fauna. Therefore, the relevance of strengthening firefighting measures and maximum involvement of the public sector in firefighting is extremely important.

To preserve natural ecosystems, including forests, it is important to respond quickly to forest fires and eliminate sources of fire. That is why the All-Ukrainian Environmental League is launching the project "Establishment of a Public Forest Fire Protection System in Ukraine" in Ukraine with the assistance of the U.S. Forest Service International Programs.

In order to actively involve civil society in the prevention of forest fires and forest protection in Ukraine, it is planned to carry out activities to form, train, provide the necessary special means and insurance for four teams of voluntary fire brigades to prevent and eliminate the consequences of forest fires. Involvement of the public in combating forest fires is extremely relevant in connection with the adoption by the Verkhovna Rada of Ukraine of the Draft Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Functioning of Local and Voluntary Fire Protection" (Reg. No. 75571). Citizens permanently residing in the community, who have reached the age of 18 and are able to perform their duties for health reasons, should be involved in the voluntary fire department.

The legislation provides that local self-government bodies, public organizations, business entities and other legal entities may unite into voluntary fire and rescue units. Territorial communities may cooperate in accordance with the Law of Ukraine "On Cooperation of Territorial Communities" in order to jointly provide local fire protection.

Also, there will be the creation, filling and promotion of the website of voluntary fire brigades, preparation and publication of educational and methodological materials, conducting of educational lectures and seminars, practical exercises on the ground and interactive trainings, creation of a motivational video to promote the ideas of voluntary public formations. All activities will be carried out with the support of the project partners.

More information on the project implementation can be found in the following newsletters.

#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні #ВЕЛ
#All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_International_Programs

 

теги

English below

Через підвищену пожежну небезпеку та збільшенням ризиків для лісових екосистем Всеукраїнська екологічна ліга розпочала реалізацію пілотного проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).

USFS

В межах реалізації проєкту планується співпраця з такими організаціями та установами:

– органи місцевого самоврядування цільових територіальних громад;

– Державна служба України з надзвичайних ситуацій та її територіальні підрозділи;

– Державне агентство лісових  ресурсів України;

– Навчальний центр ДСНС України;

– Інформаційно-просвітницький центр «Екологічна варта»;

– Центр екологічної освіти та інформації;

– Міжрегіональний центр наукових досліджень та експертиз.

Органи місцевого самоврядування цільових громад будуть залучені до проведення комунікаційних перемовин з представниками державних установ, формування складу чотирьох команд добровільних пожежних формувань у цільових громадах, проведення агітаційної, роз’яснювальної роботи серед зацікавлених громадян задля долучення до команд добровільних пожежних формувань, проведення відбору, формування команд, допомоги у висвітлення на власних ресурсах та у засобах масової інформації різного рівня, соціальних мережах інформації про перебіг проєкту.

Ліс

Державна служба України з надзвичайних ситуацій та її територіальні підрозділи, Державне агентство лісових ресурсів України, Навчальний центр ДСНС України, Інформаційно-просвітницький центр «Екологічна варта», Центр екологічної освіти та інформації, Міжрегіональний центр наукових досліджень та експертиз будуть залучені до відбору та формування експертної групи проєкту з числа науковців, громадських діячів, представників державних фахових органів, проведення навчання чотирьох команд (навчальних лекцій та семінарів, практичних занять на місцевості та інтерактивних тренінгів, двох конференцій), створення мотиваційного відеоролика задля популяризації ідей добровільних громадських формувань, надаючи допомогу у висвітленні  на власних ресурсах та у засобах масової інформації різного рівня, соціальних мережах інформації про перебіг проєкту.

Більше інформації щодо реалізації проєкту дізнавайтесь в наступних інформаційних повідомленнях.

Partners of the project "Creation of a public system of forest fire protection in Ukraine"

Due to the increased fire danger and increased risks for forest ecosystems, the All-Ukrainian Ecological League has launched a pilot project "Establishment of a community-based forest fire protection system in Ukraine" within the framework of the U.S. Forest Service International Programs.

Within the framework of the project, it is planned to cooperate with the following organizations and institutions:

- Local self-government bodies of target territorial communities;

- State Emergency Service of Ukraine and its territorial subdivisions;

- State Agency of Forest Resources of Ukraine;

- Training Center of the State Emergency Service of Ukraine;

- Information and Educational Center "Ecological Guard";

- Center for Environmental Education and Information;

- Interregional Center for Scientific Research and Expertise.

Local self-government bodies of the target communities will be involved in conducting communication negotiations with representatives of state institutions, forming the composition of four teams of voluntary fire brigades in the target communities, conducting campaigning and explanatory work among interested citizens to join the teams of voluntary fire brigades, conducting selection, forming teams, assisting in covering information on their own resources and in the media of various levels, social networks about the project.

The State Emergency Service of Ukraine and its territorial units, the State Agency of Forest Resources of Ukraine, the Training Center of the State Emergency Service of Ukraine, the Information and Educational Center "Ecological Guard", the Center for Environmental Education and Information, the Interregional Center for Scientific Research and Expertise will be involved in the selection and formation of the project expert group from among scientists, public figures, representatives of state professional bodies, training of four teams (training lectures and seminars, practical classes at local and regional level).

More information on the project implementation will be available in the following newsletters.

#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні #ВЕЛ
#All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_International_Programs 

теги
English below
 
Розпочалась робота щодо реалізації проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні». Він реалізується в Україні Всеукраїнською екологічною лігою за сприяння Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs). Проєкт орієнтований на реалізацію у 4 цільових територіальних громадах України (Іванківська та Поліська у Київській області, Олевська у Житомирській області, Корсунь-Шевченківська – Черкаська область). З огляду на продовження російської військової агресії проти України, плановані територіальні громади можуть бути змінені. 
 
Лісова пожежа
 
Ліс, охоплений вогнем
 
Завданнями проєкту є: 
– формування та навчання чотирьох команд добровільних пожежних формувань у цільових громадах;
– підготовка, видання навчально-методичних матеріалів для добровільних пожежних формувань та інформаційно-просвітницької роботи з населенням для попередження лісових  пожеж ;
– проведення заходів страхування з метою забезпечення чотирьох добровільних пожежних формувань – учасників проєкту необхідними технічними засобами.
– розроблення, наповнення та популяризація сайту добровільних пожежних формувань;
– створення мотиваційного відеоролика задля популяризації ідей добровільних громадських формувань.
Для реалізації завдань проєкту буде проведено такі заходи/активності:
– проведення комунікаційних перемовин з представниками влади  цільових громад, формування складу чотирьох команд добровільних пожежних формувань у цільових громадах, відбір експертної групи проєкту з числа науковців, громадських діячів, представників Державної служби з надзвичайних ситуацій України, 
– проведення агітаційної, роз’яснювальної роботи серед зацікавлених громадян задля долучення до команд добровільних пожежних формувань, проведення відбору, формування, навчання чотирьох команд (проведення навчальних лекцій та семінарів, практичних занять на місцевості та інтерактивних тренінгів, двох конференцій);
– виготовлення та встановлення інформаційних стендів щодо попередження лісових пожеж;
– проведення процедури страхування учасників проєкту;
– проведення процедури закупівель відповідних технічних засобів та захисного одягу для учасників проєкту;
– підготовка та видання навчально-методичних матеріалів для  подальшого використання командами-учасниками та цільовими громадами; 
– розроблення, наповнення та популяризація сайту добровільних пожежних формувань;
– створення мотиваційного відеоролика задля популяризації ідей добровільних громадських формувань;
– регулярне висвітлення у засобах масової інформації різного рівня та соціальних мережах інформації про перебіг проєкту;
– організація постійної комунікації між командою проєкту, партнерами, учасниками проєкту;
– забезпечення роботи персоналу та адміністрування проєкту.
Більше інформації щодо реалізацій проєкту у наступних інформаційних повідомленнях.
Лісова пожежа 1
 
Лісова пожежа
 
On the start of the project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine"
 
Work has begun on the implementation of the project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine". It is implemented in Ukraine by the Ukrainian Environmental League with the assistance of the U.S. Forest Service International Programs. The project is focused on implementation in 4 target territorial communities of Ukraine (Ivankivska and Poliska in Kyiv region, Olevska in Zhytomyr region, Korsun-Shevchenkivska - Cherkasy region). Given the continuation of Russian military aggression against Ukraine, the planned territorial communities may be changed. 
The objectives of the project are: 
- formation and training of four teams of volunteer fire brigades in the target communities;
- preparation, publication of educational and methodological materials for voluntary fire brigades and outreach work with the population to prevent forest fires;
- carrying out insurance measures to provide four voluntary fire brigades - project participants with the necessary technical means.
- development, filling and promotion of the website of voluntary fire brigades;
- creation of a motivational video to promote the ideas of voluntary public formations.
The following events/activities will be carried out to implement the project objectives:
- conducting communication negotiations with representatives of the authorities of the target communities, forming the composition of four teams of volunteer fire brigades in the target communities, selection of the project expert group from among scientists, public figures, representatives of the State Emergency Service of Ukraine, 
- conducting campaigning, explanatory work among interested citizens to join the teams of voluntary fire brigades, selection, formation, training of four teams (conducting educational lectures and seminars, practical classes on the ground and interactive trainings, two conferences);
- production and installation of information stands on forest fire prevention;
- conducting the insurance procedure for project participants;
- conducting the procedure for procurement of appropriate technical equipment and protective clothing for project participants;
- preparation and publication of educational and methodological materials for further use by participating teams and target communities; 
- development, filling and promotion of the website of volunteer fire brigades;
- creation of a motivational video to promote the ideas of voluntary public formations;
- regular coverage of information about the project in the media of various levels and social networks;
- organization of constant communication between the project team, partners, project participants;
- ensuring the work of staff and project administration.
More information on project implementation in the following newsletters.
#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні #ВЕЛ
#All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_International_Programs
 
теги

English below

Ліси мають важливе соціально-економічне та екологічне значення, є джерелом цінних ресурсів, забезпечують перебування у зв’язаному стані значної частини світового запасу вуглецю, сприяють збереженню біорізноманіття екосистем. На даний момент ліси України мають значний негативний вплив через деструктивну антропогенну діяльність, нищівних збитків для лісових екосиcтем завдає російська військова агресія.
З метою реалізації завдань проєкту буде проведено такі заходи/активності:
– проведення комунікаційних перемовин з представниками влади цільових громад, формування складу чотирьох команд добровільних пожежних формувань у цільових громадах, відбір експертної групи проєкту з числа науковців, громадських діячів, представників Державної служби з надзвичайних ситуацій України,
– проведення агітаційної, роз’яснювальної роботи серед зацікавлених громадян задля долучення до команд добровільних пожежних формувань, проведення відбору, формування, навчання чотирьох команд (проведення навчальних лекцій та семінарів, практичних занять на місцевості та інтерактивних тренінгів, двох конференцій);
– виготовлення та встановлення інформаційних стендів щодо попередження лісових пожеж;
– проведення процедури страхування учасників проєкту;
– проведення процедури закупівель відповідних технічних засобів та захисного одягу для учасників проєкту;
– підготовка та видання навчально-методичних матеріалів для подальшого використання командами-учасниками та цільовими громадами;
– розроблення, наповнення та популяризація сайту добровільних пожежних формувань;
– створення мотиваційного відеоролика задля популяризації ідей добровільних громадських формувань;
– регулярне висвітлення у засобах масової інформації різного рівня та соціальних мережах інформації про перебіг проєкту;
– організація постійної комунікації між командою проєкту, партнерами, учасниками проєкту;
– забезпечення роботи персоналу та адміністрування проєкту.

Ліс

Events and activities of the project "Creation of public system of forest fire protection in Ukraine"
Forests are of great socio-economic and ecological importance, they are a source of valuable resources, ensure that a significant part of the world's carbon stock is in a bound state, and contribute to the conservation of ecosystem biodiversity. Currently, the forests of Ukraine have a significant negative impact due to destructive anthropogenic activities, devastating damage to forest ecosystems caused by Russian military aggression.
In order to implement the project objectives, the following measures/activities will be carried out
- communication negotiations with representatives of the authorities of the target communities, formation of four teams of voluntary fire brigades in the target communities, selection of the project expert group from among scientists, public figures, representatives of the State Emergency Service of Ukraine,
- conducting campaigning, explanatory work among interested citizens to join the teams of voluntary fire brigades, selection, formation, training of four teams (conducting educational lectures and seminars, practical classes on the ground and interactive trainings, two conferences);
- production and installation of information stands on forest fire prevention;
- conducting the insurance procedure for project participants;
- conducting the procedure for procurement of appropriate technical equipment and protective clothing for project participants;
- preparation and publication of educational and methodological materials for further use by participating teams and target communities;
- development, filling and promotion of the website of volunteer fire brigades;
- creation of a motivational video to promote the ideas of voluntary public formations;
- regular coverage of information about the project in the media of various levels and social networks;
- organization of constant communication between the project team, partners, project participants;
- ensuring the work of the project staff and administration.

теги

English below

Всеукраїнська екологічна ліга розпочала реалізовувати пілотний проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).

emblema VEL USFS

Завданнями проєкту є:

•        формування та навчання чотирьох команд добровільних пожежних формувань у цільових громадах;

•        підготовка, видання навчально-методичних матеріалів для добровільних пожежних формувань та інформаційно-просвітницької роботи з населенням для попередження лісових  пожеж ;

•        проведення заходів страхування з метою забезпечення чотирьох добровільних пожежних формувань – учасників проєкту необхідними технічними засобами.

•        розроблення, наповнення та популяризація сайту добровільних пожежних формувань;

•        створення мотиваційного відеоролика задля популяризації ідей добровільних громадських формувань.

Гасіння лісової пожежі 1

Гасіння лісової пожежі

Гасіння лісової пожежі

Лісова пожежа

Лісова пожежа

Objectives of the project "Creation of a public system of fire

protection of forests in Ukraine"

The All-Ukrainian Environmental League has started implementing a pilot project "Creation of a community-based forest fire protection system in Ukraine" within the framework of the U.S. Forest Service International Programs.

The objectives of the project are:

- formation and training of four teams of volunteer fire brigades in target communities;

- preparation, publication of educational and methodological materials for voluntary fire brigades and public outreach to prevent forest fires;

- carrying out insurance measures to provide four voluntary fire brigades - project participants with the necessary technical means.

- development, filling and promotion of the website of voluntary fire brigades;

- creation of a motivational video to promote the ideas of voluntary public formations.

теги

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи