Понеділок 15 лип. 2024
Статутні органи Всеукраїнської екологічної ліги та їх повноваження

Вищим керівним органом Ліги є з'їзд, який скликається Правлінням не рідше одного разу на 2 роки. Позачерговий з'їзд може бути скликаний за вимогою Правління Ліги або на вимогу не менше 1/3 обласних організацій.

З'їзд правомочний при наявності не менше 2/3 обраних делегатів. Рішення про прийняття Статуту Ліги, внесення до нього змін та доповнень, про розпуск Ліги ухвалюється 2/3 голосів присутніх на з'їзді делегатів. Інші рішення ухвалюються простою більшістю голосів.
З'їзд може вирішувати будь-які питання внутрішнього життя та діяльності Ліги.

З'їзд Ліги:
– затверджує Статут Ліги, вносить зміни та доповнення до нього;
– затверджує програми розвитку та плани дій Ліги;
– обирає Голову, контрольно-ревізійну комісію, затверджує склад Правління терміном на 2 роки;
– заслуховує звіти про виконання Плану заходів за звітний період та виконання бюджету Ліги;
– затверджує звіти Голови Ліги та контрольно-ревізійної комісії;
– створює, в разі необхідності, тимчасові органи для вирішення конкретних питань;
– приймає рішення про припинення діяльності Ліги.
Вищим керівним органом між з'їздами Ліги є Правління, яке збирається не рідше одного разу на півроку і є правомочним при наявності не менше 1/2 його складу. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів.
У період між з'їздами Ліги та засіданнями Правління постійно діючим виконавчим органом керівництва є Президія Ліги, до складу якої входять Голова Ліги, заступники, голова Виконкому, голова Наукової Ради Ліги.

Голова Ліги:
– очолює Лігу;
– керує поточною діяльністю Ліги та її Правління;
– спрямовує роботу Президії та Виконкому Ліги;
– без доручення діє від імені Ліги і представляє її у стосунках з органами державної влади, місцевого самоврядування, іншими установами, організаціями;
– має право від імені Ліги укладати договори з іншими організаціями, установами та підприємствами;
– має право першого підпису на фінансово-господарських документах Ліги;
– затверджує штатний розпис Виконкому.
Голова Ліги може делегувати частину своїх повноважень заступникам.
Постійно діючим виконавчо-розпорядчим органом Ліги є Виконком, який очолює голова Виконкому.
Діяльність Виконкому регулюється Положенням, яке затверджує Правління Ліги.

Виконком Ліги:
– забезпечує практичне виконання рішень з'їзду, Президії, Правління Ліги;
– забезпечує підготовку питань для розгляду на засіданнях Президії та Правління Ліги;
– забезпечує організацію всеукраїнських заходів, акцій, зібрань, мітингів тощо відповідно до Статуту;
– налагоджує зв'язок із засобами масової інформації, з іншими громадськими організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування;
– веде облік міських, районних, обласних осередків Ліги;
– створює умови для ефективної діяльності місцевих осередків, робочих (тимчасових, постійних, цільових) органів Ліги, що працюють на громадських засадах;
– забезпечує функціонування керівних органів Ліги;
– веде та зберігає документацію Ліги.
Контрольно-ревізійна комісія Ліги обирається з'їздом і підзвітна тільки йому. Діяльність контрольно-ревізійної комісії регулюється Положенням, яке затверджується Правлінням Ліги. Члени контрольно-ревізійної комісії можуть брати участь у засіданнях Правління Ліги, інших органів Ліги з правом дорадчого голосу, розглядати пропозиції, скарги та заяви членів Ліги і приймати рішення щодо них.
Наукова Рада Всеукраїнської екологічної ліги є дорадчим органом, який створюють для формування політики, визначення основних напрямів діяльності, наукового обґрунтування практичної природоохоронної роботи Ліги.

СТРУКТУРА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЛІГИ

structure velСтруктуру Ліги формують її первинні, місцеві та обласні осередки.
Основними завданнями первинних, місцевих та обласних осередків Ліги є:
– участь у розробленні й реалізації місцевих програм, планів з охорони довкілля та збалансованого (сталого) розвитку регіонів;
– організація заходів громадського контролю за дотриманням природоохоронного законодавства;
– припинення діяльності, яка загрожує екологічній безпеці, біорізноманіттю, здоров'ю громадян;
– проведення заходів з формування екологічної свідомості, підвищення рівня екологічної освіти та культури громадян.
– залучення громадян до прийняття екологічно важливих рішень.

Для виконання статутних завдань первинні, місцеві та обласні осередки:
– проводять громадські слухання, референдуми, громадські кампанії;
– готують висновки громадської екологічної експертизи, беруть участь у роботі колегіальних, дорадчих органів;
– здійснюють заходи з реалізації завдань Ліги, рішень з'їздів, Правління;
– беруть участь у розробленні та реалізації політики осередків Ліги вищого рівня;
– обирають делегатів на районні та міські збори, обласну конференцію, пропонують своїх активістів до складу керівних органів;
– сприяють демократичному проведенню виборчих кампаній на відповідній території, підтримують членів Ліги, які балотуються в органи влади.

Первинний осередок створюють за місцем проживання, роботи, навчання у разі наявності не менше трьох членів. Первинний осередок не набуває статусу юридичної особи і може легалізуватися в місцевих органах влади шляхом повідомлення.

Первинні осередки створюють на установчих зборах. Члени первинного осередку самостійно визначають свою структуру, напрямки та форми діяльності, керуючись цим Статутом та на основі Положення.

Керівними органами первинного осередку є загальні збори, Голова або Рада, якщо в складі осередку налічується понад двадцять осіб.
Вищим керівним органом первинного осередку є його загальні збори, які скликають не рідше одного разу на рік. Збори є правомочними, якщо в них бере участь не менше половини членів осередку.

Збори:
– обирають Голову та Раду осередку;
– обговорюють звіт Голови й Ради осередку та оцінюють результати роботи;
– приймають нових членів;
– затверджують план роботи осередку.

Первинні осередки за адміністративно-територіальним принципом об'єднуються у місцеві (міські, районні, районні в містах) осередки Ліги.
Місцевий осередок створюють на установчих зборах. Члени місцевого осередку самостійно визначають свою структуру, напрями та форми діяльності, керуючись цим Статутом і Положенням.

Керівними органами місцевого осередку є збори (конференція), Голова або Рада.
Вищим керівним органом місцевого осередку є його збори (конференція), які скликають не рідше одного разу на рік. Позачергові збори можуть бути скликані Правлінням обласної організації. Збори (конференція) є правомочними, якщо в них беруть участь не менше половини членів осередку або 2/3 обраних делегатів.

Збори (конференція):
– обирають Голову та Раду осередку;
– обговорюють звіт Голови й Ради осередку та оцінюють результати роботи;
– приймають нових членів;
– затверджують план роботи осередку.

Місцевий осередок Ліги має легалізуватися в місцевих органах влади шляхом повідомлення.
У разі реєстрації у встановленому законом порядку місцевий осередок набуває статусу юридичної особи.
Місцеві осередки (міські, районні, районні в містах) об'єднуються в обласні організації Ліги.

Обласну організацію створюють на установчих зборах. Члени обласної організації самостійно визначають свою структуру, напрями та форми діяльності, керуючись цим Статутом і Положенням.

Керівними органами обласної організації є конференція, Голова та Правління.
Вищим керівним органом обласної організації є конференція, яку проводять не рідше одного разу на два роки. Конференція є правомочною, якщо в ній бере участь 2/3 обраних делегатів.

Конференція:
– обирає Голову, Правління, контрольно-ревізійну комісію обласної організації;
– обговорює звіт Голови, Правління, Наукової Ради обласної організації та оцінює результати роботи;
– розробляє основні напрями діяльності та затверджує план роботи обласної організації.

Усі рішення зборів ухвалюються простою більшістю голосів від кількості їхніх учасників.
Вищим керівним органом між конференціями обласної організації є Правління, яке збирається не рідше одного разу на квартал.
Обласна організація проходить реєстрацію у встановленому законом порядку, набуває статусу юридичної особи, у своїй діяльності керується Положенням, яке затверджує Правлінням Ліги.

В розділі "Структура ВЕЛ":

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи