Понеділок 20 трав. 2024
Екологізація секторів економіки

English below

Всеукраїнська екологічна ліга надає пріоритету напрямам екологічної модернізації секторів економіки, удосконаленню економічних інструментів природокористування та екологічної безпеки, впровадженню ресурсо- та енергозберігаючих технологій, екологічним аспектам поводження з відходами, підготовці та перепідготовці фахівців з питань екологічної безпеки та збалансованого розвитку.

Всеукраїнська екологічна ліга об’єднує зусилля науковців, представників бізнесу, органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій у екологізації секторів економіки та формуванні моделі збалансованого розвитку України.

На сьогодні питання екологізації економіки України є особливо актуальним – процеси деградації довкілля мають місце практично в усіх регіонах нашої держави, а змінене людиною навколишнє природне середовище впливає на суспільство в зворотному напрямку і не завжди позитивно.

Питання інтеграції екологічної політики в галузеві політики є ключовим для природоохоронних структур. Утім, для міністерств і відомств воно не є першочерговим, а часто розглядається як таке, що встановлює певні обмеження у галузевій діяльності та створює відповідні труднощі для розвитку галузі. На інституційному рівні немає державного органу, який би координував інтеграцію екологічної складової в усі сектори економіки та суспільного життя.

Передумовою збалансованості розвитку України є інтеграція екологічної політики, тобто узгодження на ранніх стадіях планування галузевих і природоохоронних цілей, завдань і заходів з метою пошуку можливостей їх взаємного підсилення та визначення природоохоронних пріоритетів там, де це необхідно. За таких підходів визначення та впровадження стратегічних загальнодержавних пріоритетів і заходів забезпечує більш високий рівень охорони довкілля. Природоохоронна політика не в змозі вирішити це завдання самотужки, у відриві від інших галузевих політик.

Greening of sectors of economy

The All-Ukrainian Environmental League gives priority to the areas of environmental modernization of economic sectors, improvement of economic instruments for environmental management and environmental safety, introduction of resource- and energy-saving technologies, environmental aspects of waste management, training and retraining of specialists in environmental safety and sustainable development.

The All-Ukrainian Environmental League pools efforts of scientists, business representatives, state authorities and local governments, public organizations in the greening of economic sectors and the formation of a model for a sustainable development of Ukraine.

To date, the issue of greening the economy of Ukraine is especially relevant - the processes of environmental degradation take place in almost all regions of our state, and the environment changed by man affects society in the opposite direction and not always beneficially.

The issue of integrating environmental policy into sectoral policies is a key issue for environmental structures. However, for ministries and departments it is not a top priority, and is often seen as imposing  certain restrictions in industry activities and creating appropriate difficulties for the development of the industry. At the institutional level, there is no state body that would coordinate the integration of the environmental component into all sectors of the economy and public life.

A prerequisite for a sustainable development of Ukraine is the integration of environmental policy, that is, the coordination of sectoral and environmental goals, tasks and measures at the early stages of planning in order to find opportunities for their mutual reinforcement and determine environmental priorities where necessary. With such approaches, the determination and implementation of strategic national priorities and measures ensures a higher level of environmental protection. Environmental policy is not able to solve this problem on its own, in isolation from other sectoral policies.

Позиція ВЕЛ

Україна на шляху до «зеленого зростання»

Передумовою збалансованості розвитку України є інтеграція екологічної політики, тобто узгодження на ранніх стадіях планування галузевих і природоохоронних цілей, завдань і заходів з метою пошуку можливостей їх взаємного підсилення та визначення природоохоронних пріоритетів там, де це необхідно. За таких підходів визначення та впровадження стратегічних загальнодержавних пріоритетів і заходів забезпечує більш високий рівень охорони довкілля. Природоохоронна політика не в змозі вирішити це завдання самотужки, у відриві від інших галузевих політик.

 

ecologizacia virobnytstva

Системно-екологічний підхід до поступової екологізації виробництва (екологічної модернізації)

Події

Український екологічний конгрес «Структурна перебудова та екологізація економіки в контексті переходу України до збалансованого розвитку» (10-11 грудня 2009 р., м. Київ)

В Україні стратегічне планування розвитку країни не орієнтоване на планування збалансованого розвитку. При цьому планування розвитку галузевих політик майже не враховує третю складову збалансованого розвитку – екологічну. Навіть ті галузеві стратегії та програми, які мають розділ з екологічної проблематики, не пов‘язані зі стратегічними завданнями державної екологічної політики і відображають лише окремі аспекти поводження з відходами, енергоефективності, ресурсозбереження. Наслідком цього є те, що галузеві програми та стратегії не мають потужної екологічної складової, реалізація якої могла б забезпечити технічне переоснащення, запровадження енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних і екологічно безпечних технологічних процесів.

Публікації

Остроумова В. В.«Зелена» економіка і «зелені» закупівлі як екологічні складові розвитку бізнесу (2014 р.) 

Степанов В. Н. Волошин Д. В. «Зелёная экономика» как современный феномен (2014 р.)

Химинець В. В. Функції і завдання «синьої» економіки в контексті сталого розвитку України (2014 р.) 

Брижань І.А. Екологізація промисловості як інструмент сталого розвитку України (2012 р.) 

Аналіз заходів щодо врахування положень Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року» в програмах розвитку галузей економіки та регіонів свідчить, що основні його завдання не виконуються, а запровадження його основ в галузеві політики ігнорується або здійснюється повільно та безсистемно.

Інформаційні матеріали 

Екологізація секторів економіки