Понеділок 20 трав. 2024
Про функціонування добровільних пожежних дружин

English below
Всеукраїнська екологічна ліга реалізовує пілотний проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs). Добровільна пожежна охорона (ДПО) створюється з метою проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння.

Буклет добровільна пожежна охорона 1
Пожежно-рятувальні підрозділи добровільної пожежної охорони можуть утворюватися незалежно від підрозділів державної, відомчої чи місцевої пожежної охорони. Основними завданнями таких підрозділів є забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків на них, гасіння пожеж, рятування людей, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій.

Буклет добровільна пожежна охорона 2
Ось деякі функції та обов’язки, які вони виконують:
– попередження пожежі. Члени ДПО проводять навчання та освітні заходи з питань пожежної безпеки серед громадян. Вони можуть відвідувати школи, громадські заходи та організовувати інформаційні кампанії, щоб поширити знання про пожежну безпеку та вчасно попередити про можливі загрози.
– реагування на пожежу. Якщо сталася пожежа, члени ДПО можуть бути викликані на місце події, щоб надати допомогу професійним пожежникам. Вони допомагають у виконанні таких завдань, як евакуація людей, установлення бар’єрів проти поширення вогню та надання першої допомоги потерпілим.
– технічна підтримка. Добровільні пожежні можуть брати участь у технічній підтримці пожежних засобів та обладнання.

Буклет добровільна пожежна охорона 3
– участь у тренуваннях. Члени ДПО регулярно беруть участь у тренуваннях, щоб підтримувати свої навички та здатність діяти ефективно в екстрених ситуаціях.
– поширення культури «правильного» поводження з вогнем. Добровільні пожежні виступають в ролі посередників між пожежною службою та громадою. Вони пропагують пожежну безпеку, залучають нових добровольців та стимулюють активну участь громади в пожежній охороні.
– координація з професійними пожежними. Члени добровільних пожежних дружин підтримують постійний зв’язок з професійними пожежними та допомагають встановлювати спільну стратегію дій у випадку пожежі.

Буклет добровільна пожежна охорона 4
Це лише деякі з функцій та обов’язків членів добровільної пожежної охорони. Завдання можуть різнитися в залежності від місцевих умов, потреб та організації добровільних пожежних дружин.
Більше інформації щодо реалізації проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» читайте в наступних інформаційних повідомленнях.

On the functioning of volunteer fire brigades

All-Ukrainian Environmental League is implementing a pilot project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine" within the framework of the U.S. Forest Service International Programs. Voluntary fire protection (VFP) is created to take measures to prevent fires and organize their extinguishing.
Fire and rescue units of voluntary fire protection can be formed independently of state, departmental or local fire protection units. The main tasks of such units are to ensure fire safety, prevent fires and fire accidents, extinguish fires, rescue people, and assist in eliminating the consequences of other emergencies.
Here are some of the functions and responsibilities they perform:
- Fire prevention. Members of the fire department conduct training and educational activities on fire safety among citizens. They can visit schools, community events, and organize information campaigns to spread knowledge about fire safety and provide early warning of possible threats.
- Fire response. If a fire breaks out, members of the VFW can be called to the scene to assist professional firefighters. They help with tasks such as evacuating people, setting up barriers against the spread of fire, and providing first aid to victims.
- Technical support. Volunteer firefighters can participate in the technical support of firefighting vehicles and equipment.
- participation in training. Members of the VFO regularly participate in training to maintain their skills and ability to act effectively in emergency situations.
- spreading the culture of "correct" fire behavior. Volunteer firefighters act as intermediaries between the fire service and the community. They promote fire safety, attract new volunteers and encourage active community participation in fire protection.
- Coordination with professional firefighters. Members of volunteer fire brigades keep in constant contact with professional firefighters and help establish a joint strategy for action in the event of a fire.
These are just some of the roles and responsibilities of volunteer fire brigade members. Tasks may vary depending on local conditions, needs, and the organization of volunteer fire brigades.
For more information on the implementation of the project "Creation of a public system of fire protection of forests in Ukraine", please read the following newsletters.
#Створення_громадської_системи_протипожежного_захисту_лісів_в_Україні
#ВЕЛ
#All_Ukrainian_Environmental_League
#United_States_Forest_Service_International_Programs

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи