Понеділок 20 трав. 2024
Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо негативних наслідків лісових пожеж

English below

пожежі 1Всеукраїнська екологічна ліга висловлює своє занепокоєння щодо масштабності та частоти пожеж в лісових екосистемах, викликаних зокрема військовими діями на території України.

Лісові пожежі істотно впливають на стійкість лісових екосистем, формування кругообігу вуглецю, тепловий режим ґрунту, забруднення поверхневих і підземних вод, а також завдають великої шкоди рослинному і тваринному світу.

Через пожежі різко погіршуються умови природного відновлення лісів, вони призводять до утворення пустирів, зміни хвойних порід деревостанами малоцінних листяних порід. Екологічні наслідки від лісових пожеж полягають в забрудненні атмосферного повітря вуглекислим газом і продуктами піролізу лісових горючих матеріалів, вигоряння кисню. З лісовими пожежами в повітря потрапляють частинки сажі, тобто вуглець і продукти неповного згоряння деревини. Різні органічні речовини, в числі яких багато фенольних сполук, які мають мутагенні і канцерогенні властивості. Задимлення повітря веде до погіршення мікроклімату землі, збільшення числа туманних днів, зменшення прозорості атмосфери і зумовленого ним зниження видимості, освітленості, ультрафіолетової радіації. Висока температура навколишнього середовища - найбільш характерний фактор лісової пожежі.

Найтиповішими причинами виникнення лісової пожежі є:

 • багаття, розведені у місцях з сухою травою;
 • підпал трави на лісових галявинах, прогалинах або стерні на полі біля лісу;
 • сфокусовані уламками скла сонячні промені;
 • обстріли та ведення активних військових дій.

Експерти ВЕЛ наголошують, що кількість пожеж у 2022, у порівнянні з 2021 роком, збільшилася у 2,7 раза, загальна площа пожеж зросла у 49 разів, середня площа однієї пожежі зросла у 18 разів.  Найсерйозніша ситуація зараз в окупованій Херсонській області. За весь цей час вогонь охопив вже понад 1587 га.

пожежі 2Ліс у Чорнобильській області горить щороку, але в квітні 2015-го була особливо велика пожежа – найбільша з 1992 року, тоді вогонь знищив понад 300 гектарів лісу.

Всеукраїнська екологічна ліга вимає від уряду:

 • розробити дієві методики щодо охорони лісів від пожеж;
 • визначити першочергові обсяги робіт щодо відновлення лісів після пожеж;
 • розробити комплексну програму відновлення лісового фонду України;
 • використовувати матеріали дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) для визначення мастабів пожеж: тепловий діапазон космічних систем ДЗЗ дозволяє контролювати ситуацію одночасно на великих площах, виявляти приховані вогнища пожеж, здійснювати моніторинг в денний і нічний час, а також в умовах сильного задимлення. Присутність джерела горіння у видимому спектрі визначається за наявністю основної дешифрувальної ознаки лісових пожеж – диму. Однією з преваг застосування даних ДЗЗ при лісопожежному моніторингу є оперативне визначення місць загорянь системами низького та середнього просторового розрізнення переважно у тепловому діапазоні незалежно від пори доби та стану задимленості на значних за площею територіях.
 • проводити тренінги та круглі столи з працівниками лісництв та місцевими жителями щодо небезпеки лісових пожеж та правил поводження в лісі.

 

Stance of All-Ukrainian Environmental League as regards negative effects of forest fires

The All-Ukrainian Environmental League expresses its concern about the scale and frequency of fires in forest ecosystems, caused in particular by military operations on the territory of Ukraine.

Forest fires have a significant impact on the sustainability of forest ecosystems, the formation of carbon cycles, the thermal regime of the soil, pollution of surface and groundwater, and also cause great harm to flora and fauna.

Because of the fires, the conditions for the natural restoration of forests deteriorate sharply, they lead to the formation of wastelands, the change of coniferous species by stands of low-value deciduous species. The environmental consequences of forest fires are the pollution of atmospheric air with carbon dioxide and pyrolysis products of forest combustible materials, as well as burning out of oxygen. With forest fires, soot particles, that is, carbon and products of incomplete combustion of wood, various organic substances, including many phenolic compounds with mutagenic and carcinogenic properties, enter the air. Smoke in the air leads to a deterioration in the microclimate of the earth, an increase in the number of foggy days, a decrease in the transparency of the atmosphere and the resulting decrease in visibility, illumination, and ultraviolet radiation. High ambient temperature is the most characteristic factor of a forest fire.

The most typical causes of occurrence of forest fire include:

 • bonfires made sites with dry grass;
 • arson of grass on forest glades, gaps or stubble in the field near forest;
 • sunrays focused by glass shards;
 • shelling and military operations.

AUEL experts note that the number of fires in 2022 increased by 2.7 times compared to 2021, the total area of fires increased by 49 times, the average area of one fire increased by 18 times. The gravest situation is now in the occupied Kherson region. During all this time, more than 1587 hectares have already caught fire.

The forest in the Chornobyl area burns every year, but in April 2015 there was a particularly large fire - the largest since 1992, when the fire destroyed more than 300 hectares of forest.

The All-Ukrainian Environmental League requests from the government:

 • to design efficient methods to protect forests against fires;
 • to determine the priority scope of works as regards restoration of forests after the fires;
 • to elaborate the integrated program of restoration of forest fund of Ukraine;
 • to use Earth remote sensing (ERS) materials to determine fire scales: the thermal range of ERS space systems allows you to control the situation simultaneously over large areas, reveal hidden fires, monitor during daytime and nighttime, as well as in conditions of heavy smoke. The presence of a combustion source in the visible spectrum is determined by the presence of the main deciphering sign of forest fires - smoke. One of the advantages of using ERS data in forest fire monitoring is the rapid identification of fire sites by systems of low and medium spatial discrimination, mainly in the thermal range, regardless of time and the state of smoke in large areas.
 • to hold trainings and round tables with forestry workers and local residents about the danger of forest fires and the rules of behavior in the forest.

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи