П'ятниця 25 черв. 2021

unnamed 211 липня 2017 р. розпочала свою роботу Школа заповідної справи імені Тетяни Андрієнко –  зініційована та організована Всеукраїнською екологічною лігою за сприяння Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАНУ. Заняття проходили у приміщенні Центру кращих практик збалансованого розвитку в Україні (с. Виграїв, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський р-н).

У роботі школи брали участь представники об’єктів ПЗФ, науковці, які працюють у сфері заповідної справи, аспіранти, студенти, активісти громадських організацій природоохоронного спрямування. Першого дня вони мали змогу ознайомитися  з Центром кращих практик збалансованого розвитку в Україні та відвідати Музей козацької слави  у селі Виграїв.

Тимочко Тетяна Валентинівна, голова Всеукраїнської екологічної ліги, висловила сподівання, що Школа стане тим джерелом, з якого молоде покоління фахівців природно-заповідної справи через призму здобутків попередніх поколінь збагатиться досвідом та традиціями у галузі охорони природи, побажала учасникам плідної роботи та приємних вражень.

Лукаш Олександр Васильович, доктор біологічних наук, професор кафедри екології та охорони природи Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, розповів про витоки наукової школи Тетяни Леонідівни Андрієнко та саму ідею виникнення Школи заповідної справи.

12 липня учасники здійснили подорож екологічною стежкою. Ботаніки, зоологи, орнітологи були в захваті від природи Черкащини та поставили собі за мету зробити свій внесок у доопрацювання стежки.

Під час  пленарного засідання Петрович Олеся Зіновіївна, головний спеціаліст  відділу координації наукових досліджень, еколого-освітньої та рекреаційної діяльності Департаменту екомережі та природно-заповідного фонду Міністерства екології та природних ресурсів представила змістовну доповідь про стан та перспективи розвитку природно-заповідного фонду України.

Коротченко Ірина Андріївна,  кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії охорони фіторізноманіття та рослинних ресурсів Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України  розповіла про створення об'єктів природно-заповідного фонду на ботанічно цінних територіях.

Збалансований (сталий) розвиток є пріоритетним для нашої країни та потребує впровадження його засад у всі галузі. Саме цій темі було присвячено засідання спеціальної дискусійної платформи «Перспективи реалізації Стратегії сталого розвитку України». Руденко Леонід Григорович, доктор географічних наук, академік НАН України, професор, директор Інституту географії НАН України, розповів про природні ресурси регіонів крізь призму Глобальних Цілей сталого розвитку до 2030 року.

Під час продовження пленарного засідання Бурковський Олексій Петрович, голова Наукової ради Донецької обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги, свою доповідь присвятив перспективам відновлення природних екосистем та приватного заповідання в разі впровадження ринку земель сільсько-господарського призначення.

Галущенко Сергій Володимирович, науковий співробітник Національного природного парку «Деснянсько-Старогутський», висловив своє бачення ролі територій суворого режиму охорони в системі природно-заповідного фонду України.

Бузунко Петро Андрійович, аспірант кафедри екології та охорони природи Чернігівського педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, навів реальні приклади проблем та перспектив створення нових заповідних територій (на прикладі Семенівського району Чернігівської області).

Гальченко Надія Павлівна, кандидат біологічних наук, доцент Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, свій виступ присвятила питанню подальшого заповідання регіональних ландшафтних парків.

Всі учасники брали активну участь у дискусіях і обмінювалися знаннями та ідеями.

Попереду їх ще чекає багато досліджень та плідної роботи.

Бажаємо успіхів!

Всеукраїнська екологічна ліга створила Інформаційно-просвітницький центр «Екологічна варта» у селі Виграїв Корсунь-Шевченківського району Черкаської області у приміщенні колишньої школи, основаної у 1914 році. Це відбулося за підтримки Корсунь-Шевченківської районної ради, районної державної адміністрації та Виграївської сільської ради.

17916192 1514083628624611 522218909 o

11 квітня 2017 року Інформаційно-просвітницький центр «Екологічна варта» відвідали 25 освітян (викладачі шкіл та ліцеїв, інститутів та університетів, представники позашкільних закладів з різних куточків України). Програма семінару була неймовірно цікава та насичена.17916890 1514084241957883 2091095839 o

Розпочався день з історичної частини – освітяни відвідали Виграївський музей козацької слави, де ознайомились з експозиціями музеїв, що висвітлюють історичний і культурний розвиток села.

У програмі семінару учасники були дуже активними під час проведення Методичної скриньки «Акції та заходи: як бути дружніми до довкілля». Викладачам розповідали про екологічні акції та заходи. Учасники ознайомились із можливостями застосування цікавих екологічно дружніх технологій: сонячні батареї, твердопаливний котел, сухий туалет, енергоефективне освітлення. Відвідали ділянки енергетичної верби та органічного землеробства.17916187 1514083625291278 658399622 o

Цілюще повітря соснового лісу, надзвичайно чиста вода, якісні продукти харчування, охорона території із цілодобовим відеоспостереженням – все це забезпечило комфортне та безпечне перебування людей в Інформаційно-просвітницькому центрі «Екологічна варта».

Зацікавлені викладачі, з новими ідеями та наповненні натхнення, ознайомлені з екологічними проблемами в Україні та новими екологічно дружніми технологіями повернулися додому, щоб поділитися новими враженнями з колегами та друзями.

 

21321423423423423

Активісти Всеукраїнської екологічної ліги стур­бовані запланованим рішенням Київської міської ради про передачу Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України (далі – Бота­нічний сад) у комунальну власність.

Проектом рішення Київської міської ради «Про надання згоди на безоплатне прийняття до кому­нальної власності територіальної громади міста Києва будівель, цілісних майнових комплексів зак­ладів культури, науки, фізичної культури та спор­ту» (далі – проект рішення) передбачено надання згоди Київською міською радою на безоплатне прийняття в комунальну власність територіальної громади міста Києва Ботанічного саду, що пере­буває в державній власності, із зобов’язанням ви­користовувати за цільовим призначенням і не від­чужувати в приватну власність.

Всеукраїнська екологічна ліга виступає проти такого рішення, оскільки завдання у науковій, освітній та екологічній сферах, що виконує Ботанічний сад, мають загальнодержавний характер та національне значення.

aza 02lБотанічний сад належить до природно-заповід­ного фонду України (130 гектарів заповідної зеле­ної зони на схилах Дніпра, де є історичні й куль­турні пам’ятки та цінності) та охороняється як національне надбання держави. Сьогодні Ботаніч­ний сад за різноманітністю колекцій живих рос­лин, масштабами території, рівнем наукових досліджень займає одне з провідних місць серед най­більших ботанічних садів Європи

Одним з основних завдань Ботанічного саду є проведення досліджень у галузі охорони природи, ство­рення бази для збереження генофонду рослин і всього біологічного різноманіття, а також просвітницька діяльність з пи­тань екології та використання рослин. Київська міська влада не має досвіду управління і адміністрування в цій галу­зі, що може призвести до зниження ефек­тивності наукової роботи, досліджень та розробок і втрати іміджу Ботанічного саду не тільки в Україні, а й на міжна­родній арені.

Звертаємо увагу на те, що проект рішення не від­повідає вимогам чинного законодавства, що регу­люють особливості правового статусу нерухомого майна НАН України.

573Київська міська рада під час підготовки проекту рішення не врахувала особливості правового стату­су НАН України, у віданні якої перебуває Ботаніч­ний сад. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про особ­ливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу» НАН України заснована на державній власності та фінансується з Державного бюджету України, а та­кож з інших, не заборонених законодавством Украї­ни, джерел фінансування.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про переда­чу об’єктів права державної та комунальної власності» ініціатива щодо передачі об’єктів права дер­жавної власності може виходити від НАН України.

Ст. 3 Закону України «Про особливості право­вого режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу» НАН України вносить пропозиції до Кабінету Міністрів України щодо передачі об’єктів майнового комплексу НАН України в комунальну власність.

Відчуження нерухомого майна НАН України та галузевих академій наук і організацій, що відне­сені до їх відання, здійснюється в порядку, визна­ченому Кабінетом Міністрів України (ст. 5 Закону України «Про особливості правового режиму ді­яльності Національної академії наук України, га­лузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу»).

Згідно з п. 8.14. Статуту НАН України відчуження нерухомого майна НАН України і організацій, що перебувають у віданні НАН України, здійснюється з дозволу Президії НАН України в порядку, визначеному законодавством.

Всупереч визначеним законодавством особливос­тям правового режиму майна НАН України, київ­ська влада самостійно ініціює питання передачі Ботанічного саду у комунальну власність без по­годження з Кабінетом Міністрів України та Пре­зидією НАН України. З огляду на це, Всеукраїн­ська екологічна ліга звертається з вимогою припинення протиправної діяльності та перегляду змісту проекту рішення Київської міської ради «Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міс­та Києва будівель, цілісних майнових комплексів закла­дів культури, науки, фізичної культури та спорту».

День океану1Світовий океан є колискою життя на нашій планеті, 70% якої вкрито водою; ресурси океану – запорука розвитку і подальшого існування людської цивілізації, його простори – арена світової торгівлі.

Роль Світового океану в регулюванні клімату є системоутворюючою, його води – один з основних поглиначів вуглекислого газу.

День океану3Сумарно океани на нашій планеті складають три чверті поверхні. В результаті діяльності людини до 40% світового океану вважаються забрудненими. Це пов'язано з катастрофами за участю нафтоналивних танкерів і бурових установок. Великою екологічною проблемою стають радіоактивні відходи і важкі метали. У деяких частинах на поверхні Світового океану утворилися гігантські плавучі звалища, де переважає пластик.

День океану6Щорічно через відходи виробництва і життєдіяльності людини гинуть мільйони морських птахів, рептилій, ссавців і риб.

День океану5Всесвітній День океанів закликає людей згадати про ключову роль Світового океану в повсякденному житті. Адже океани – легені нашої планети, що забезпечують більшу частину кисню. Океани є основним джерелом їжі та ліків, а також важливою частиною біосфери.

Тому, щоб насолоджуватися красою, багатством і мати можливість використовувати потенціал Світового океану, потрібно всіляко піклуватися про довкілля і усвідомлювати цінність природи!

День океану8

5 червня Екологічний флешмоб 5 06 2014Ще в далекому 1971 році екологічно стурбована спільнота почала свою безпрецедентну боротьбу із забрудненням навколишнього природного середовища.

«Або ми покінчимо із забрудненням, або воно покінчить із нами» – такі слова звучали у зверненні до генерального секретаря ООН, підписаному 2200 діячами науки й куль­тури з 23 країн світу.

5 червня1Ця дата – одна з найважливіших подій екологічного календаря, яка щорічно святкується в більш ніж 100 країнах світу. Враховуючи масштаби проблеми та важливість їх вирішення, у структурі ООН була створена нова організація – Програма ООН з навколишнього середовища, під егідою якої і відзначається ця екологічна дата.

Фото 2

Заходи до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища проводяться у більшості країн світу як на дер­жавному рівні, так і на рівні громадських організацій, ко­лективів навчальних закладів, шкіл.

У цей день осередки Всеукраїнської екологічної ліги проводять різні заходи, спрямовані на захист довкілля та поширення екологічної інформації.

Діймо разом на захист довкілля!

Фото 5

Всеукраїнська екологічна ліга протягом тривалого часу вивчає і аналізує проблеми поводження з відходами на території України та розробляє / шукає можливі шляхи їх розв’язання. 

Форум відходи1Ще у 2013 р. Всеукраїнська екологічна ліга розпочала масштабну кампанію «Поводження з відходами в Україні». Саме тоді було започатковано Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», який проводиться вже кілька років поспіль (2013-2019 рр.).

Особливу увагу осередки Всеукраїнської екологічної ліги приділяють зберіганню, перевезенню та утилізації відходів у зв’язку з їх негативним впливом на довкілля та небезпекою для життя і здоров’я людей.

Нарада Корсунь1На початку червня активісти Корсунь-Шевченківського районного осередку Всеукраїнської екологічної ліги взяли участь у нараді спеціалістів Корсунь-Шевченківскої РДА та міської ради щодо вибору земельної ділянки для встановлення сміттєсортувальної лінії.

Як повідомив головний архітектор Корсунь-Шевченківського району Гранатирко В.І., з п’яти земельних ділянок, які розглядало керівництво РДА, вибрано ділянку, розташовану за 2 км від міста, у Різаному яру. На цьому місці у радянські часи було облаштовано худобомогильник – місце захоронення хворих або померлих від хвороб тварин.

Корсунь-Шевченківський районний осередок ВЕЛ висловлює застереження щодо ризиків планованого будівництва сміттєсортувальної лінії, зокрема:

Нарада Корсунь2- Ми виступаємо категорично проти встановлення сміттєсортувальної лінії у місці масового захоронення загиблої від різних інфекційних хвороб худоби (ящур, сказ, сибірська виразка і т.д.), бо відповідно до санітарних норм, санітарно-захисна зона від території худобомогильника до місць, пов’язаних з постійним перебуванням людей, повинна бути не менше 1 км. Зокрема, спори сибірської виразки зберігають життєздатність упродовж 100 років. У разі будівництва сміттєпереробної лінії у місці масового захоронення худоби існує високий ризик зараження людей небезпечними інфекційними хворобами;

- Земельна ділянка розташована вище рівня водозабору, а, отже, існує небезпека потрапляння у водні горизонти та річку Рось токсичних речовин, які утворюються у місцях складування відходів (у тому числі, і небезпечних);

- Під час наради і представлення ідеї встановлення сміттєсортувальної лінії не були оприлюднені ні проект будівництва, ні будь-яка технічна документація. На сайті РДА та районної ради відсутня інформація про рішення щодо вибору і затвердження земельної ділянки для сміттєсортувальної лінії.

Нарада Корсунь3Станом на сьогодні Корсунь-Шевченківський район не має комплексної Програми поводження з відходами, тому їх точна кількість та види не обліковані. Не запроваджено системи збирання сміття, що практично унеможливлює процес його переробки. Існуюче корсунське сміттєзвалище є екологічно небезпечним об’єктом, яке негативно впливає на довкілля, створює загрози для здоров’я людей. Це сміттєзвалище потрібно рекультивувати і саме на цій території будувати сміттєсортувальну лінію.

Пропозиції Корсунь-Шевченківського районного осередку Всеукраїнської екологічної ліги:

1. Розробити і затвердити Програму поводження з відходами у Корсунь-Шевченківському районі на 2020-2030рр., де і запланувати заходи щодо збирання, сортування, перероблення відходів.

2. Розробити і затвердити відповідно до Програми Схему санітарного очищення Корсунь-Шевченківського району.

3. Розпочати системну роботу з укладання договорів з мешканцями району на вивезення відходів (відповідно змін до Законів України «Про відходи» та «Про житлово-комунальні послуги»).

4. Запровадити у районі інформаційно-просвітницьку роботу в освітніх закладах, ЗМІ, соціальних мережах щодо збереження довкілля, роздільного збирання побутових відходів, попередження утворення стихійних сміттєзвалищ.

Нарада Корсунь4

Всеукраїнська екологічна ліга протягом тривалого часу вивчає і аналізує проблеми поводження з відходами на території України та розробляє / шукає можливі шляхи їх розв’язання. 

Форум відходи1Ще у 2013 р. Всеукраїнська екологічна ліга розпочала масштабну кампанію «Поводження з відходами в Україні». Саме тоді було започатковано Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», який проводиться вже кілька років поспіль (2013-2019 рр.).

Особливу увагу осередки Всеукраїнської екологічної ліги приділяють зберіганню, перевезенню та утилізації відходів у зв’язку з їх негативним впливом на довкілля та небезпекою для життя і здоров’я людей.

Нарада Корсунь1На початку червня активісти Корсунь-Шевченківського районного осередку Всеукраїнської екологічної ліги взяли участь у нараді спеціалістів Корсунь-Шевченківскої РДА та міської ради щодо вибору земельної ділянки для встановлення сміттєсортувальної лінії.

Як повідомив головний архітектор Корсунь-Шевченківського району Гранатирко В.І., з п’яти земельних ділянок, які розглядало керівництво РДА, вибрано ділянку, розташовану за 2 км від міста, у Різаному яру. На цьому місці у радянські часи було облаштовано худобомогильник – місце захоронення хворих або померлих від хвороб тварин.

Корсунь-Шевченківський районний осередок ВЕЛ висловлює застереження щодо ризиків планованого будівництва сміттєсортувальної лінії, зокрема:

Нарада Корсунь2- Ми виступаємо категорично проти встановлення сміттєсортувальної лінії у місці масового захоронення загиблої від різних інфекційних хвороб худоби (ящур, сказ, сибірська виразка і т.д.), бо відповідно до санітарних норм, санітарно-захисна зона від території худобомогильника до місць, пов’язаних з постійним перебуванням людей, повинна бути не менше 1 км. Зокрема, спори сибірської виразки зберігають життєздатність упродовж 100 років. У разі будівництва сміттєпереробної лінії у місці масового захоронення худоби існує високий ризик зараження людей небезпечними інфекційними хворобами;

- Земельна ділянка розташована вище рівня водозабору, а, отже, існує небезпека потрапляння у водні горизонти та річку Рось токсичних речовин, які утворюються у місцях складування відходів (у тому числі, і небезпечних);

- Під час наради і представлення ідеї встановлення сміттєсортувальної лінії не були оприлюднені ні проект будівництва, ні будь-яка технічна документація. На сайті РДА та районної ради відсутня інформація про рішення щодо вибору і затвердження земельної ділянки для сміттєсортувальної лінії.

Нарада Корсунь3Станом на сьогодні Корсунь-Шевченківський район не має комплексної Програми поводження з відходами, тому їх точна кількість та види не обліковані. Не запроваджено системи збирання сміття, що практично унеможливлює процес його переробки. Існуюче корсунське сміттєзвалище є екологічно небезпечним об’єктом, яке негативно впливає на довкілля, створює загрози для здоров’я людей. Це сміттєзвалище потрібно рекультивувати і саме на цій території будувати сміттєсортувальну лінію.

Пропозиції Корсунь-Шевченківського районного осередку Всеукраїнської екологічної ліги:

1. Розробити і затвердити Програму поводження з відходами у Корсунь-Шевченківському районі на 2020-2030рр., де і запланувати заходи щодо збирання, сортування, перероблення відходів.

2. Розробити і затвердити відповідно до Програми Схему санітарного очищення Корсунь-Шевченківського району.

3. Розпочати системну роботу з укладання договорів з мешканцями району на вивезення відходів (відповідно змін до Законів України «Про відходи» та «Про житлово-комунальні послуги»).

4. Запровадити у районі інформаційно-просвітницьку роботу в освітніх закладах, ЗМІ, соціальних мережах щодо збереження довкілля, роздільного збирання побутових відходів, попередження утворення стихійних сміттєзвалищ.

Нарада Корсунь4

Всеукраїнська екологічна ліга протягом тривалого часу вивчає і аналізує проблеми поводження з відходами на території України та розробляє / шукає можливі шляхи їх розв’язання. 

Форум відходи1Ще у 2013 р. Всеукраїнська екологічна ліга розпочала масштабну кампанію «Поводження з відходами в Україні». Саме тоді було започатковано Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», який проводиться вже кілька років поспіль (2013-2019 рр.).

Особливу увагу осередки Всеукраїнської екологічної ліги приділяють зберіганню, перевезенню та утилізації відходів у зв’язку з їх негативним впливом на довкілля та небезпекою для життя і здоров’я людей.

Нарада Корсунь1На початку червня активісти Корсунь-Шевченківського районного осередку Всеукраїнської екологічної ліги взяли участь у нараді спеціалістів Корсунь-Шевченківскої РДА та міської ради щодо вибору земельної ділянки для встановлення сміттєсортувальної лінії.

Як повідомив головний архітектор Корсунь-Шевченківського району Гранатирко В.І., з п’яти земельних ділянок, які розглядало керівництво РДА, вибрано ділянку, розташовану за 2 км від міста, у Різаному яру. На цьому місці у радянські часи було облаштовано худобомогильник – місце захоронення хворих або померлих від хвороб тварин.

Корсунь-Шевченківський районний осередок ВЕЛ висловлює застереження щодо ризиків планованого будівництва сміттєсортувальної лінії, зокрема:

Нарада Корсунь2- Ми виступаємо категорично проти встановлення сміттєсортувальної лінії у місці масового захоронення загиблої від різних інфекційних хвороб худоби (ящур, сказ, сибірська виразка і т.д.), бо відповідно до санітарних норм, санітарно-захисна зона від території худобомогильника до місць, пов’язаних з постійним перебуванням людей, повинна бути не менше 1 км. Зокрема, спори сибірської виразки зберігають життєздатність упродовж 100 років. У разі будівництва сміттєпереробної лінії у місці масового захоронення худоби існує високий ризик зараження людей небезпечними інфекційними хворобами;

- Земельна ділянка розташована вище рівня водозабору, а, отже, існує небезпека потрапляння у водні горизонти та річку Рось токсичних речовин, які утворюються у місцях складування відходів (у тому числі, і небезпечних);

- Під час наради і представлення ідеї встановлення сміттєсортувальної лінії не були оприлюднені ні проект будівництва, ні будь-яка технічна документація. На сайті РДА та районної ради відсутня інформація про рішення щодо вибору і затвердження земельної ділянки для сміттєсортувальної лінії.

Нарада Корсунь3Станом на сьогодні Корсунь-Шевченківський район не має комплексної Програми поводження з відходами, тому їх точна кількість та види не обліковані. Не запроваджено системи збирання сміття, що практично унеможливлює процес його переробки. Існуюче корсунське сміттєзвалище є екологічно небезпечним об’єктом, яке негативно впливає на довкілля, створює загрози для здоров’я людей. Це сміттєзвалище потрібно рекультивувати і саме на цій території будувати сміттєсортувальну лінію.

Пропозиції Корсунь-Шевченківського районного осередку Всеукраїнської екологічної ліги:

1. Розробити і затвердити Програму поводження з відходами у Корсунь-Шевченківському районі на 2020-2030рр., де і запланувати заходи щодо збирання, сортування, перероблення відходів.

2. Розробити і затвердити відповідно до Програми Схему санітарного очищення Корсунь-Шевченківського району.

3. Розпочати системну роботу з укладання договорів з мешканцями району на вивезення відходів (відповідно змін до Законів України «Про відходи» та «Про житлово-комунальні послуги»).

4. Запровадити у районі інформаційно-просвітницьку роботу в освітніх закладах, ЗМІ, соціальних мережах щодо збереження довкілля, роздільного збирання побутових відходів, попередження утворення стихійних сміттєзвалищ.

Нарада Корсунь4

Першою країною, яка визнала унікальний інте­лект і самосвідомість дельфінів, стала Індія. Уряд цієї країни присвоїв їм статус «особистостей, що не належать до людського роду» і заборонив їхні виступи в неволі: в дельфінаріях, акваріумах, океанаріумах тощо. Дельфіни в Індії тепер мати­муть «свої власні особливі права».

Необхідно закрити всі концтабори для дельфінів

4 липня в Міжнародний день дельфінів - бран­ців по всьому світу - щорічно проходять пікети на захист дельфінів, що перебувають у неволі. Ініціа­торами є борці за права тварин, які вважають не­припустимим використання дельфінів і інших морських ссавців в комерційних цілях й утриман­ня їх у неволі.

Протягом восьми років Асоціація рибалок України, Всеукраїнська екологічна ліга разом з ін­шими громадськими організаціями бореться за права дельфінів в Україні, вимагаючи закриття всіх дельфінаріїв у країні.

Україна декларує світовій спільноті, що встала на шлях сталогорозвитку. А він передбачає цивілі­зоване, дбайливе співіснування з навколишнім се­редовищем і шанобливе ставлення до живих орга­нізмів, що живуть поруч з нами. Як відомо, дель­фіни є високоінтелектуальними ссавцями з високорозвиненою соціальною організацією. Згідно з останніми дослідженнями, вони звертаються один до одного на ім’я і можуть запам’ятовувати уні­кальні імена –звуки, що видають старі друзі й почуті ними лише один раз 20 років тому. Крім того, у дельфінів є своя мова. Для високорозвинених дельфінів, які тонко відчувають, перебування в обмежених просторах дельфінаріїв можна порів­няти з концтабором. Мороз іде по шкірі, коли на питання «Як почувають себе дельфіни?», один зі співробітників дельфінарію відповів: «А як себе відчував Іхтіандр в бочці з морською водою? Суму­ють вони ... часто хворіють ... Але дельфіни на­стільки вірять і люблять людину, що на кожен вис­туп виходять зі своєю приголомшливою, тільки їм властивою посмішкою!» Скільки разів громад­ськості вдавалося домогтися, щоб різні державні служби закривали дельфінарії. Але ... усе це було тимчасово ... і через певний час чиновники скасо­вували всі заборони, закривши очі на плутанину з обліком дельфінів і морських тварин, а також явну протиправну діяльність дельфінаріїв. Осьі цього разу вдалося закрити столичний дельфінарій «Немо». Хочеться сподіватися, що вже назавжди.

Яким чином доцихводних«катівень» потрапляють червонокнижні дельфіни? Скільки їх перебуває в оренді в океанаріумів, а скільки народилося в не­волі? Тільки людина могла собі дозволити експлуатувати в розважальних ці­лях зникаючі види, занесені до Червоної Книги Украї­ни та Європи.

У сучасної людини стерлися поняття співчуття та любові до навколишнього природного світу, до жи­вих істот навколо неї, які є рівноправними мешкан­цями планети Земля. Місце цих почуттів зайняла жага наживи будь-якими методами і за будь-яку ціну. Заробляють ці «дельфіноторговці» на екзоти­ці. Адже не кожна мама може повезти свою дитину до моря, де дельфінів ще можна побачити на свобо­ді. Якщо дотримуватися такої логіки, то далеко не всі можуть дозволити собі подорож в Африку, щоб побачити пігмеїв, або на Філіппіни, Гімалаї, Япо­нію, але це ж не означає, що філіппінців, японців потрібно возити по країні в цирку шапіто, змушую­чи їх виконувати всілякі акробатичні трюки за юшку й поблажливе поплескування по голові. Таке поводження, коли грубо порушуються права й сво­боди живих істот, є вкрай жорстоким і нелюдяним.

Дельфінарій - це морські котики, тюлені, моржі, білі кити, дельфіни ... Вони теж мають право нарівніз нами на свободу!

Скільки легенд і правдивих історій супроводжу­ють відносини людини й дельфіна... В усіх з них дельфін в критичну хвилину приходить на допомогу людині. Скільки людських життів врятував дель­фін, часом ризикуючи власним життям... І чим лю­дина йому віддячила натомість? Вона розумну тва­рину помістила в брудний, вузький, мілкий резер­вуар цирку, змушуючи виконувати за їжу різні ні­кчемні, дурні трюки. Про це можна говорити дов­го... Але, напевно, безглуздо шукати мораль там, де її не може бути, де править тільки дзвін монет...

Як уже зазначалося, Національна екологічна Рада України, Всеукраїнська екологічна ліга, Асо­ціація рибалок України та багато інших організа­цій природоохоронного спрямування багато років поспіль домагаються закриття цих варварських розважальних закладів. Після відвідин дельфіна­рію у діточок формується почуття «надлюдини- бєспрєдєльщика», яка з навколишнім природним світом може робити все, що захоче.

Як потрапляють до нас з-за кордону морські леви,моржі, котики, білі кити? З цими тварина­ми трохи складніше, тому що найчастіше вони закуплені в Канаді чи Америці і тому по відно­шенню до них вступають в силу вже зовсім інші статті законодавства, оскільки тут порушення, крім нашого законодавства, ще й ряду міжнарод­них угод і конвенцій, підписаних нашою країною.

Людина винайшла клітку для себе подібнихі навколишнього тваринного світу! Неволі в дикійприроді бути не може!

Закрити дельфінарій –це півсправи. Після цьо­го необхідно вирішити, що робити і куди подіти тварин. Проблеми починаються з питання профе­сійного, максимально гуманного транспортування дельфінів. Друге важливе питання –це карантин. Адже тільки після перебування в карантині під наглядом вчених можна зробити висновки, чи го­тові дельфіни до життя на свободі, чи не вбила людина у них назавжди вміння виживати в рідній стихії, в тому числі самостійно добувати собі корм. Це не просте питання, наприклад, якщо дельфінят, які народилися в неволі й ніколи не бачили вільне безкрає море, випустити в нього напризво­ляще, очікуватиме неминуча загибель.

Довідково

У червні 1986 року, після багаторічної боротьби природоохоронців, Міжнародна китобійна комісія ввела заборону на китобійний промисел. Зараз Все­світній день китів і дельфінів вважають Днем захис­ту всіх морських ссавців і відзначають 23 липня. Що­року в цей день природоохоронні організації в усьому світі проводять акції на захист мешканців моря.

Дельфіни, як і люди, потребують захисту своїх прав

Дельфіни, кити й білухи такі розумні, що для них необхідно прийняти білль про права, дельфі­нам присвоїти статус «особистостей, що не нале­жать до людського роду». Це дасть можливістьшаноб­ливо й цивілізовано поводитися з ними. Так вва­жають українські екологи й фахівці Гельсінської групи, що включає членів британського Товари­ства захисту китів і дельфінів.

На думку фахівців, Декларація прав китоподіб­них, у разі її зведення в ранг закону, захистить їх від утримання в зоопарках і полювання з боку браконьє­рів, а китобоїв прирівняє до вбивць. Організатори китових сафарі будуть зобов’язані дотримуватися певних правил і з повагою ставитися до приватного життя китів, а нафтові та будівельні компанії –вра­ховувати наслідки своїх дій для життя цих створінь.

У проекті закону зазначено, що кожен пред­ставниккитоподібних –кити, дельфіни й білухи –має право на життя і нікому не дозволено бути власником цих створінь або робити щось, що по­рушує їхні права, свободи чи встановлені правила.

Зрівняти цих тварин в правах з людиною вирі­шили тому, що вони мають неабиякі інтелекту­альні здібності.

Чи справді ці тварини такі розумні, що заслуго­вують на юридичніправа?

Професор біології Хуан Гонсальво з НДІ «Тетіс» (Італія) переконаний у цьому. Він вважає, що дельфіни мають самосвідомість, тому що вони мо­жуть впізнавати себе в дзеркалі, годують хворих родичів і допомагають рибалкам. Вони навіть су­мують за загиблими дитинчатами,як люди. Він спостерігає за афалінами, що живуть в затоці Амвракікос поблизу західного узбережжя Греції. Одного разу він звернув увагу на матір поруч з мертвим немовлям. Вона підняла його над поверх­нею моря в очевидній спробі змусити дихати.

Гонсальво згадує, що це повторювалося знову і знову, з різним ступенем відчаю протягом доби. Весь цей час мати з ним не розлучалася. Вона ви­давала звуки, торкаючись до дитинчати рилом і грудними плавниками. І покинула його лише тоді, коли остаточно переконалася, що «вос­кресіння» неможливе.

Наприклад, у Болгарському, законодавстві вбив­ство дельфінів класифікується як злочин відпо­відно до нової поправки до Кримінального кодек­су, яка передбачає до трьох років позбавлення волі за жорстоке поводження з цими тваринами.

Кожен відпочивальник як дорослий, так і дити­на, що потрапляє вперше на відпочинок на Чорне море, мріє побачити дельфінів. Їхня поява незмін­но викликає захват пляжної публіки.

У Чорному морі мешкають три види дельфінів: афаліна, білобочка та азовка. Найбільший за розмі­ром - пляшконіс, або афаліна, трохи меншою є біло­бочка, а найменшою –азовка (морська свиня, пихтун).

Дельфіни відомі людині з глибокої давнини, але й досі залишаються для нас загадковими істотами. Вони мають високий інтелект, є сильними, рухли­вими, швидко й легко навчаються. Незрозумілою залишалася загадка «крейсерської» швидкості руху дельфінів –до 40 км/год! Виявилося, що роз­гадка криється в дивовижній еластичності їх шкіри. Ще вони можуть пірнати на глибину до 300 м без ознак кесонної хвороби, яка є загрозою дляводо­лазів, а їхня здатність до ехолокації просто вражає!

Відомо безліч фактів, коли дельфіни надавали допомогу потопаючим в морі людям. В Одесі про­тягом останніх трьох років зафіксовано два ви­падки, коли поранені дельфіни добровільно при­пливали за допомогою до людини.

Дельфінів називають «людьми моря»

Дельфіни заслуговують на те, щоб до них стави­лися, як до «особистостей» і поважали їхні права на життя і свободу.

На думку учасників Ванкуверской конференції, проведеної Американською асоціацією розвитку науки, кити теж повинні отримати вищий статус, ніж інші тварини.

Таке ставлення до дельфінів і китів професор етики Том Уайт з Університету Лойоли Мерімаунта (Лос-Анджелес) пояснює тим, що дельфіни, звичайно, не люди, але «індивідууми». На його думку, особистість потребує індивідуальності. Як­що взяти це до уваги, то навмисне вбивство такого індивідуума з точки зору етики є аналогічним навмисному вбивству людської істоти.

До речі, спочатку документ був погоджений ще в травні 2010 року. Згідно з положенням, тварини родиникитових «не можуть перебувати в не­волі й експлуатуватися, зазнавати жорстокого став­лення, позбавлятися природного середовища». Вони також «не є власністю якоїсь держави, кор­порації, групи людей або окремої особи».

Останнім часом на всьому узбережжі Світового океану, включаючи й Чорне море, спостерігають­ся випадки масової загибелі китоподібних. Пояс­нення цим фактам вчені дати не можуть. Часто це пов’язують із забрудненням морів. Треба не тіль­ки позбавити можливості всіляких спритних діл­ків утримувати дельфінів в неволі, а й охороняти їх середовище проживання –море!

На сьогоднішній день у нас у країні діє лише один Центр порятунку дельфінів. При центрі ор­ганізовано мобільні загони з необхідним набором устаткування й матеріалів, які за сигналами гро­мадян або екологічних служб виїжджають на міс­це і проводять необхідні роботи з порятунку дель­фінів, яких спіткало лихо.

P.S. У 2007 році волонтери з міста Херві-Бей (Австралія) висловили своє негативне ставлен­ня до полювання на китів і дельфінів. На знак протесту добровольці виклали на одному з полів в приміській зоні інсталяцію з 50 тисяч свічок.

18814772 1476537655754713 8876179308099951880 o1 червня 2017 р. у Міжнародний День захисту дітей Всеукраїнська екологічна ліга, Всеукраїнська дитяча спілка «Екологічна варта» спільно з Асоціацією рибалок України в Гідропарку на озері «Берізка» організували Фестиваль «Дитячі серця – чисті джерела»
Основним завданням цього заходу є соціальна адаптація та реабілітація дітей сиріт та дітей з багатодітних сімей. Для багатьох з них цей Фестиваль – єдина можливість спілкування з природою. І тому організатори зробили все, щоб влаштувати для них свято.18814487 1476536905754788 8497624639513843355 o

Представники Всеукраїнської екологічної ліги та Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді провели пізнавальний Зелений урок, який допоміг дітям розкрити загадки природи.

Іхтіологи Київрибоохорони Агентства рибного господарства України ознайомили дітей з водним світом з метою виховання у них дбайливого ставлення до природних багатств рідного краю. Співробітники КП «Плесо» розповіли про різноманіття столичних водойм і Правила безпеки на воді.

Професійні спортсмени Асоціації рибалок України провели з дітьми майстер-клас. Цікавою була їхня розповідь про види риб і їх звички. Всі учасники отримали пам’ятні призи.

18768599 1476540555754423 5075683259661419274 oНа озері знаходиться мінізоопарк, який подарував дітям багато приємних хвилин. В’єтнамська свинка Нюша і артистичний кінь Орлик викликали у дітей пожвавлення, посмішки і сміх.

Завершилося свято рухливими природоохоронними іграми на свіжому повітрі та традиційною рибацькою юшкою.

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи