Середа 19 черв. 2024
Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо долі Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України

21321423423423423

Активісти Всеукраїнської екологічної ліги стур­бовані запланованим рішенням Київської міської ради про передачу Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України (далі – Бота­нічний сад) у комунальну власність.

Проектом рішення Київської міської ради «Про надання згоди на безоплатне прийняття до кому­нальної власності територіальної громади міста Києва будівель, цілісних майнових комплексів зак­ладів культури, науки, фізичної культури та спор­ту» (далі – проект рішення) передбачено надання згоди Київською міською радою на безоплатне прийняття в комунальну власність територіальної громади міста Києва Ботанічного саду, що пере­буває в державній власності, із зобов’язанням ви­користовувати за цільовим призначенням і не від­чужувати в приватну власність.

Всеукраїнська екологічна ліга виступає проти такого рішення, оскільки завдання у науковій, освітній та екологічній сферах, що виконує Ботанічний сад, мають загальнодержавний характер та національне значення.

aza 02lБотанічний сад належить до природно-заповід­ного фонду України (130 гектарів заповідної зеле­ної зони на схилах Дніпра, де є історичні й куль­турні пам’ятки та цінності) та охороняється як національне надбання держави. Сьогодні Ботаніч­ний сад за різноманітністю колекцій живих рос­лин, масштабами території, рівнем наукових досліджень займає одне з провідних місць серед най­більших ботанічних садів Європи

Одним з основних завдань Ботанічного саду є проведення досліджень у галузі охорони природи, ство­рення бази для збереження генофонду рослин і всього біологічного різноманіття, а також просвітницька діяльність з пи­тань екології та використання рослин. Київська міська влада не має досвіду управління і адміністрування в цій галу­зі, що може призвести до зниження ефек­тивності наукової роботи, досліджень та розробок і втрати іміджу Ботанічного саду не тільки в Україні, а й на міжна­родній арені.

Звертаємо увагу на те, що проект рішення не від­повідає вимогам чинного законодавства, що регу­люють особливості правового статусу нерухомого майна НАН України.

573Київська міська рада під час підготовки проекту рішення не врахувала особливості правового стату­су НАН України, у віданні якої перебуває Ботаніч­ний сад. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про особ­ливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу» НАН України заснована на державній власності та фінансується з Державного бюджету України, а та­кож з інших, не заборонених законодавством Украї­ни, джерел фінансування.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про переда­чу об’єктів права державної та комунальної власності» ініціатива щодо передачі об’єктів права дер­жавної власності може виходити від НАН України.

Ст. 3 Закону України «Про особливості право­вого режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу» НАН України вносить пропозиції до Кабінету Міністрів України щодо передачі об’єктів майнового комплексу НАН України в комунальну власність.

Відчуження нерухомого майна НАН України та галузевих академій наук і організацій, що відне­сені до їх відання, здійснюється в порядку, визна­ченому Кабінетом Міністрів України (ст. 5 Закону України «Про особливості правового режиму ді­яльності Національної академії наук України, га­лузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу»).

Згідно з п. 8.14. Статуту НАН України відчуження нерухомого майна НАН України і організацій, що перебувають у віданні НАН України, здійснюється з дозволу Президії НАН України в порядку, визначеному законодавством.

Всупереч визначеним законодавством особливос­тям правового режиму майна НАН України, київ­ська влада самостійно ініціює питання передачі Ботанічного саду у комунальну власність без по­годження з Кабінетом Міністрів України та Пре­зидією НАН України. З огляду на це, Всеукраїн­ська екологічна ліга звертається з вимогою припинення протиправної діяльності та перегляду змісту проекту рішення Київської міської ради «Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міс­та Києва будівель, цілісних майнових комплексів закла­дів культури, науки, фізичної культури та спорту».

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи