Середа 29 лист. 2023
Участь громадськості у формуванні природоохоронного законодавства в Україні

Ефективним засобом охорони навколишнього природного середовища є правове забезпечення природоохоронної діяльності та створення умов для його безумовного виконання. Саме тому, одним зі пріоритетів від початку своєї діяльності Всеукраїнська екологічна ліга визначила вдосконалення екологічного законодавства та моніторинг його виконання.

 

З цією метою у 1998-му році була створена експертна група ВЕЛ, до складу якої увійшли державні службовці, науковці–екеологи, правники, міжнародні експерти. Було визначено головні проблеми у формуванні та реалізації природоохоронного законодавства. Зокрема:
1. Непослідовність реформ у галузі охорони довкілля та природокористування, неузгодженість дій центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
2. Існуючі економічні механізми природокористування не стимулюють раціонального використання природних ресурсів, забезпечення їх охорони та відтворення.
3. Державні природоохоронні програми виконуються незадовільно. Крім того, останніми роками уряд намагався їх скорочувати.
4. Контроль за дотриманням природоохоронного законодавства здійснюється незадовільно на всіх рівнях.
5. Гармонізація національного природоохоронного законодавства із законодавством Європейського Союзу здійснюється непослідовно.
6. Відсутній належний контроль за додержанням режиму використання водоохоронних зон та прибережних захисних смуг. Масового характеру набуло невиконання вимог Водного кодексу України щодо обмеження господарської діяльності у водоохоронних зонах та прибережних захисних смугах. Здійснюються їх забудова та розорювання, знищуються лісові насадження. Водні ресурси використовуються нераціонально, продовжується їх забруднення та виснаження.
7. Земельна реформа здійснюється без урахування екологічних вимог, внаслідок чого зростають площі деградованих земель, посилюються процеси засолення, підтоплення, забруднення ґрунтів, зменшується їх родючість.
8. Лісогосподарська діяльність здійснюється з порушенням природоохоронного законодавства, що призводить до деградації лісових територій, а часом – їх нищення. Руйнуються системи захисних лісових смуг.
9. Видобування корисних копалин у багатьох випадках здійснюється з порушенням природоохоронного законодавства. Затримується або зовсім не проводиться рекультивація земель. Використання підземних вод часто здійснюється не для питного постачання.
10. Нормативно встановлений розмір плати за викиди не стимулює підприємства до впровадження новітніх очисних технологій, тому забруднення атмосферного повітря в більшості міст по окремих
показниках перевищує встановлені нормативи.

Експертна група ВЕЛ підготувала пропозиції щодо шляхів системного вдосконалення екологічного законодавства та механізмів моніторингу його виконання. А саме:
• На законодавчому рівні закріпити інтеграцію екологічної політики у плани та стратегії соціально-економічного розвитку. Забезпечити розробку та затвердження секторальних та регіональних програм охорони довкілля.
• Здійснити адміністративну реформу з метою створення державної системи інтегрованого управління природними ресурсами, їх охорони та відтворення.
• Розробити та затвердити Концепцію та Стратегію національної екологічної політики України, а також Національний план дій охорони навколишнього середовища.
• Розробити та затвердити Стратегію збалансованого (сталого) розвитку України.
• Внести на розгляд Верховної Ради України проект Екологічного кодексу України.
• Розробити та впровадити державну систему комплексного екологічного моніторингу, яка має включати інформацію про стан усіх компонентів природного середовища.
• Забезпечити створення системи державних кадастрів природних ресурсів.
• Перейти на інтегроване управління водними ресурсами відповідно до Рамкової водної директиви ЄС розробити басейнові програми охорони, використання та відтворення водних ресурсів.
• Розробити економічні механізми природокористування, стимулювання реалізації природоохоронних заходів, впровадження альтернативних видів енергії та екологічно безпечних технологій.
• Розробити нормативно-правове забезпечення заходів щодо недопущення реалізації господарських проектів за рахунок територій природно-заповідного фонду.
• Запровадити практику щорічного інформування Верховної Ради України про стан навколишнього середовища, діяльність органів виконавчої влади з питань реалізації екологічної політики та дотримання вимог природоохоронного законодавства.
• Запровадити систему екологічного виховання та освіти, інформування населення щодо стану навколишнього середовища, відновити у шкільних програмах дисципліну "Основи екології" та забезпечити введення в програми вищих навчальних закладів предмета "Загальна та фахова екологія".
• Домогтися неухильного виконання статті 7 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», зокрема: «Екологічні знання є обов'язковою кваліфікаційною вимогою для всіх посадових осіб, діяльність яких пов'язана з використанням природних ресурсів та призводить до впливу на стан навколишнього природного середовища.

Усвідомлюючи масштабність поставленого завдання, Всеукраїнська екологічна ліга здійснювала цю роботу через ініціювання парламентських слухань, де є можливість об'єднати зусилля парламенту, урядових структур, органів місцевого самоврядування бізнесу та громадськості. Всеукраїнська екологічна ліга виступила ініціатором і розробником низки законопроектів та проектів нормативних документів.
Короткий огляд заходів ВЕЛ.
2000 рік. З ініціативи Всеукраїнської екологічної ліги та за підтримки фракції НДП у Верховній Раді України відбулися перші парламентські слухання з питань охорони довкілля. В ході підготовки організовано конференції та круглі столи, де відбулося обговорення документів, напрацьовано пропозиції до Постанови Верховної Ради України, підготовлені проекти Законів «Про екологічний аудит», «Про екологічне страхування, «Про сільський екологічний туризм».
2001 рік. Відбулися парламентський тематичні засідання Наукової Ради ВЕЛ «Шляхи енергозбереження на сучасному етапі соціально-економічного розвитку»; «Вплив стану зовнішнього довкілля на здоров'я населення», «Біотехнології та біобезпека в контексті сталого розвитку»;
круглий стіл «Підтоплення земель Херсонщини: проблеми та шляхи подолання».
2002 рік. Направлено звернення до Міністерства аграрної політики України з пропозицією розробити і передати на затвердження Уряду концепцію і програму збалансованого розвитку землеробства.
Розроблено і внесено на розгляд парламенту законопроект «Про внесення змін і доповнень до статті 77-1 Кодексу про адміністративні правопорушення (щодо підвищення відповідальності фізичних та посадових осіб за випалювання стерні)».
2003 рік. У Верховній Раді України за ініціативою народного депутата України, голови ВЕЛ А. В. Толстоухова відбувся День Уряду з питань мінімізації збитків від руйнівної дії паводків і повеней, захисту населених пунктів, народногосподарських об'єктів і земель від шкідливої дії вод.
ВЕЛ ініціювала проведення парламентських слухань «Підтоплення земель в Україні: проблеми та шляхи подолання».
2004 рік. Верховна Рада України приймає Закон України «Про екологічний аудит», зініційований ВЕЛ.
2005 рік. Впорядковано перелік нормативно-правових актів України та міжнародних документів з питань охорони навколишнього природного середовища та природокористування. Видано додатком до першого тому Екологічної енциклопедії.
2006 рік. Розпочато кампанію громадського лобіювання державних рішень з питань біобезпеки. Експерти ВЕЛ підготували і внесли через депутатів ВРУ пропозиції до проекту Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів».
2007 рік. ВЕЛ разом з іншими громадськими організаціями виступила ініціатором та взяла участь у розробці Концепції національної екологічної політики України, яка була затверджена Постановою КМУ.
Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову «Питання обігу харчових продуктів, що містять генетично модифіковані організми», проект якої підготувала Всеукраїнська екологічна ліга. Пізніше уряд під тиском лобістів відмінив свою постанову.
2008 рік. ВЕЛ підготувала позовну заяву на дії Кабміну. Окружний адміністративний суд міста Києва скасував рішення уряду про відміну Постанови № 985 від 1 серпня 2007 р. «Питання обігу харчових продуктів, що містять генетично модифіковані організми та/або мікроорганізми».
2009 рік. Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 468 «Про затвердження Порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг». Понад три роки ВЕЛ докладала значних зусиль для прийняття цього документу;
2010 рік. ВЕЛ бере участь у розробці та лобіюванні Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року», який був прийнятий Верховною Радою України.
За ініціативи ВЕЛ проведено засідання Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Верховної Ради України щодо державної політики створення системи контролю за використанням генно-модифікованих організмів.
Підготовлено і внесено пропозиції до законопроекту «Про регулювання містобудівної діяльності» в частині посилення участі громадськості у прийнятті рішень, що стосується будівництва, збереження державної екологічної експертизи.
Члени ВЕЛ виступили з ініціативою ратифікації Україною поправки до Оргуської конвенції щодо участі громадськості у питаннях поводження з ГМО.
2011 рік. ВЕЛ разом з іншими громадськими організаціями виступила ініціатором ветування Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ухваленого Верховною Радою України 13.01.2011 р. як такого, що порушує конституційні права громадян України, знищує засади державної екологічної експертизи, призводить до погіршення стану довкілля та збільшує ризик для здоров'я населення України. Було проведено збір підписів, акції протесту біля Адміністрації Президента України з вимогою ветування цього Закону Президентом України.
ВЕЛ розпочала Всеукраїнську кампанію захисту Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі на 2000–2015 роки, яку було відмінено згідно прийняття Постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. №704 «Про скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм». Результатом стало відновлення програми.
За активної участі ВЕЛ було розроблено «Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки» і прийнято розпорядженням КМУ.
2012 рік. Проведено круглий стіл у Верховній Раді України, під час якого було представлено проекти Законів України «Про заборону ввезення і реалізації на території України мийних засобів на основі фосфатів» та «Про обмеження виробництва, використання, ввезення та розповсюдження в Україні полімерних пакунків», розробку яких ініціювала ВЕЛ. Законопроекти зареєстровані у Верховній Раді України.
Створена міжвідомча робоча група, до складу якої увійшли представники провідних наукових установ НАН України, навчальних закладів, громадських організацій з розробки проекту Концепцїї збалансованого (сталого) розвитку України. ВЕЛ взяла участь у цій роботі та активно лобіювала внесення проекту Концепції на розгляд КМУ.
Експерти ВЕЛ беруть участь у розробці Концепції та Стратегії освіти для збалансованого розвитку.

Т. Тимочко,
голова Всеукраїнської екологічної ліги