Понеділок 22 квіт. 2024
Вплив лісових пожеж на довкілля: забруднення ґрунтового покриву важкими металами
English below
З початку повномасштабного військового вторгнення росії окупанти постійно обстрілюють територію України, спричиняючи пожежі на промислових об’єктах та в природних екосистемах.
Під час детонації ракет та артилерійських снарядів утворюється низка хімічних сполук: чадний газ (CO), вуглекислий газ (CO2), водяна пара (H2O), бурий газ (NO), закис азоту (N2O), діоксид азоту (NO2), формальдегід (CH2О), пари ціанистої кислоти (HCN), азот (N2), а також велика кількість токсичної органіки, окислюються навколишні ґрунти, деревина, дернина, конструкції. Під час вибуху всі речовини проходять повне окиснення, а продукти хімічної реакції вивільняються в атмосферу.
Забруднення ґрунтових та водних ресурсів продуктами горіння від пожеж внаслідок обстрілів створює ризики для проведення посівної та продовольчої безпеки загалом. Внаслідок лісових пожеж у ґрунті накопичуються небезпечні хімічні речовини, в тому числі важкі метали, що призводить до деградації екосистем.
 
Ракета
 
Гасіння лісової пожежі
 
Гасіння лісової пожежі 
 
Важливим є швидко реагувати на пожежі для мінімізації їх негативних наслідків, саме тому Всеукраїнська екологічна ліга реалізовує пілотний проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).
Через пожежі різко погіршуються умови природного відновлення лісів, вони призводять до утворення пустирів, зміни хвойних порід деревостанами малоцінних листяних порід. Особливо небезпечні пожежі для молодих лісів, які розташовані на відкритому місці серед лугів і полів, оскільки зростає ризик пожеж внаслідок підпалів сухостою.
Наслідком накопичення важких металів у верхніх шарах ґрунту є збіднення видового складу рослин та мікроорганізмів і погіршення умов росту та розвитку культурних рослин.
 
Молодий сосновий ліс
 
Молодий сосновий ліс
 
Накопичення кадмію в рослинах має особливе значення, так як він осідає у високій концентрації на листках, які можуть бути використані для харчування тварин або людей. Скорочення кормової бази в результаті лісових пожеж, викликає масову міграцію і скорочення чисельності диких тварин.
Лісова пожежа внаслідок обстрілу
 
Лісова пожежа внаслідок обстрілу
 
Мікроорганізми відіграють ключову роль в підтримці родючості ґрунту за допомогою органічного розпаду матерії і кругообігу поживних речовин. Однак, їх кількість може значно зменшуватися при впливі таких стресфакторів, як екстремальні температури, рН, солоність і хімічне забруднення. Життєздатність мікроорганізмів знижується зі збільшенням рівня забруднення важкими металами.
Лісова пожежа внаслідок обстрілу Сумщина 2022
 
Лісова пожежа внаслідок обстрілу, Сумщина, 2022
 
Забруднення важкими металами негативно впливає на процеси нітрифікації, що в свою чергу, впливає на мінералізацію. Зі збільшенням концентрації важких металів процеси нітрифікації знижуються.
Більше інформації щодо реалізації проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» читайте в наступних публікаціях.
Impact of forest fires on the environment: Heavy metal contamination of soil cover
Since the beginning of russia's full-scale military invasion, the occupiers have been constantly shelling the territory of Ukraine, causing fires at industrial facilities and in natural ecosystems.
The detonation of rockets and artillery shells produces a number of chemical compounds: carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), water vapor (H2O), brown gas (NO), nitrous oxide (N2O), nitrogen dioxide (NO2), formaldehyde (CH2O), cyanide vapor (HCN), nitrogen (N2), as well as a large amount of toxic organic matter, and oxidize the surrounding soil, wood, turf, and structures. During the explosion, all substances undergo complete oxidation, and chemical reaction products are released into the atmosphere.
The contamination of soil and water resources by combustion products from fires caused by shelling poses risks to sowing and food security in general. As a result of forest fires, hazardous chemicals, including heavy metals, accumulate in the soil, leading to ecosystem degradation.
It is important to respond quickly to fires to minimize their negative consequences, which is why the All-Ukrainian Environmental League is implementing a pilot project "Establishment of a Public Forest Fire Protection System in Ukraine" within the framework of the U.S. Forest Service International Programs.
Fires dramatically deteriorate the conditions for natural forest regeneration, leading to the formation of wastelands and the replacement of conifers with stands of low-value hardwoods. Fires are especially dangerous for young forests located in open areas among meadows and fields, as the risk of fires due to dead wood fires increases.
The accumulation of heavy metals in the upper layers of soil results in the depletion of plant and microbial species and deterioration of the growth and development of cultivated plants.
The accumulation of cadmium in plants is of particular importance, as it is deposited in high concentrations on leaves that can be used for animal or human consumption. The reduction of the food supply as a result of forest fires causes mass migration and a decrease in the number of wild animals.
Microorganisms play a key role in maintaining soil fertility through organic matter decomposition and nutrient cycling. However, their numbers can be significantly reduced when exposed to stressors such as extreme temperatures, pH, salinity and chemical pollution. The viability of microorganisms decreases with increasing levels of heavy metal pollution.
Heavy metal pollution negatively affects nitrification processes, which in turn affects mineralization. As the concentration of heavy metals increases, nitrification processes decrease.
For more information on the implementation of the project "Creation of a community-based forest fire protection system in Ukraine", please read the following publications.

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи