Вівторок 16 лип. 2024
Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо негативних наслідків лісових пожеж
English below
Всеукраїнська екологічна ліга висловлює своє занепокоєння щодо масштабності та частоти пожеж в лісових екосистемах, викликаних, зокрема, військовими діями на території України.
Лісові пожежі істотно впливають на стійкість лісових екосистем, формування кругообігу вуглецю, тепловий режим ґрунту, забруднення поверхневих і підземних вод, а також завдають великої шкоди рослинному і тваринному світу.
Лісова пожежа, Донецька область,2022
 
Лісова пожежа, Донецька область,2022
 
Через пожежі різко погіршуються умови природного відновлення лісів, вони призводять до утворення пустирів, зміни хвойних порід деревостанами малоцінних листяних порід. Екологічні наслідки від лісових пожеж полягають в забрудненні атмосферного повітря вуглекислим газом і продуктами піролізу лісових горючих матеріалів, вигоряння кисню. З лісовими пожежами в повітря потрапляють частинки сажі, тобто вуглець і продукти неповного згоряння деревини. Різні органічні речовини, в числі яких багато фенольних сполук, які мають мутагенні і канцерогенні властивості. Задимлення повітря веде до погіршення мікроклімату землі, збільшення числа туманних днів, зменшення прозорості атмосфери і зумовленого ним зниження видимості, освітленості, ультрафіолетової радіації. Висока температура навколишнього середовища – найбільш характерний фактор лісової пожежі.
Найтиповішими причинами виникнення лісової пожежі є:
– багаття, розведені у місцях з сухою травою;
– підпал трави на лісових галявинах, прогалинах або стерні на полі біля лісу;
– сфокусовані уламками скла сонячні промені;
– обстріли та ведення активних військових дій.
Експерти ВЕЛ наголошують, що від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну критично зросла кількість та площа лісових пожеж. У 2022 році пожежами загалом було охоплено територію площею 2,4 млн га, з яких 330 тисяч гектарів – ліси, охоплені вогнем. Це в 30 разів перевищує показник за попередні роки, коли максимальна площа пожеж в українських лісах за рік була 10 тисяч гектарів.
Кількість ладшафтних пожеж
 
Кількість ладшафтних пожеж
 
Аналіз погодних умов та пожежної небезпеки за умовами погоди впродовж 2022 року
 
Аналіз погодних умов та пожежної небезпеки за умовами погоди впродовж 2022 року
 
Всеукраїнська екологічна ліга вимагає від Уряду:
– розробити дієві методики щодо охорони лісів від пожеж;
– визначити першочергові обсяги робіт щодо відновлення лісів після пожеж;
– розробити комплексну програму відновлення лісового фонду України;
– використовувати матеріали дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) для визначення масштабів пожеж.
Тепловий діапазон космічних систем ДЗЗ дозволяє контролювати ситуацію одночасно на великих площах, виявляти приховані вогнища пожеж, здійснювати моніторинг в денний і нічний час, а також в умовах сильного задимлення.
Присутність джерела горіння у видимому спектрі визначається за наявністю основної дешифрувальної ознаки лісових пожеж – диму. Однією з преваг застосування даних ДЗЗ при лісопожежному моніторингу є оперативне визначення місць загорянь системами низького та середнього просторового розрізнення переважно у тепловому діапазоні незалежно від пори доби та стану задимленості на значних за площею територіях.
– проводити тренінги та круглі столи з працівниками лісництв та місцевими жителями щодо небезпеки лісових пожеж та правил поводження в лісі.
Position of the All-Ukrainian Environmental League on the negative consequences of forest fires
The All-Ukrainian Environmental League expresses its concern about the scale and frequency of fires in forest ecosystems caused, in particular, by military operations in Ukraine.
Forest fires significantly affect the sustainability of forest ecosystems, the formation of the carbon cycle, the thermal regime of the soil, pollution of surface and groundwater, and cause great damage to flora and fauna.
Fires dramatically deteriorate the conditions for natural forest regeneration, leading to the formation of wastelands and the replacement of coniferous species with stands of low-value hardwoods. The environmental consequences of forest fires include air pollution with carbon dioxide and pyrolysis products of forest combustible materials, and oxygen burnout. Forest fires release soot particles into the air, i.e. carbon and products of incomplete combustion of wood. Various organic substances, including many phenolic compounds that have mutagenic and carcinogenic properties. Air smoke leads to a deterioration in the microclimate of the earth, an increase in the number of foggy days, a decrease in atmospheric transparency and the resulting decrease in visibility, illumination, and ultraviolet radiation. High ambient temperature is the most characteristic factor of a forest fire.
The most common causes of forest fires are
- fires made in places with dry grass;
- burning grass in forest glades, clearings or stubble in a field near a forest;
- sunlight focused by glass fragments;
- shelling and active military operations.
AUEL experts emphasize that since the beginning of russia's full-scale invasion of Ukraine, the number and area of forest fires has increased critically. In 2022, fires covered a total area of 2.4 million hectares, of which 330 thousand hectares were forests on fire. This is 30 times higher than in previous years, when the maximum area of fires in Ukrainian forests per year was 10 thousand hectares.
The All-Ukrainian Environmental League demands that the Government
- develop effective methods for protecting forests from fires;
- determine the priority scope of work on forest restoration after fires;
- develop a comprehensive program for the restoration of the forest fund of Ukraine;
- use remote sensing data to determine the extent of fires.
The thermal range of space-based remote sensing systems allows to control the situation simultaneously over large areas, detect hidden fire sources, monitor during the day and night, as well as in conditions of heavy smoke.
The presence of a combustion source in the visible spectrum is determined by the presence of the main decoding sign of forest fires - smoke. One of the advantages of using remote sensing data in forest fire monitoring is the rapid detection of fire locations by low and medium spatial resolution systems, mainly in the thermal range, regardless of the time of day and smoke conditions over large areas.
- Conduct trainings and roundtables with forestry workers and local residents on the dangers of forest fires and the rules of behavior in the forest.

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи