Четвер 30 бер. 2023
Щодо важливості збереження лісів в контексті Концепції збалансованого розвитку
English below
Збалансоване лісокористування, відновлення лісу, зупинення втрати ландшафтного та біологічного різноманіття відповідають змісту 15-ї Цілі збалансованого розвитку «Захист екосистем суші».
В «Порядку денному на ХХІ століття», який і на сьогодні є узгодженою програмою дій для досягнення взаємозв'язку економічної, соціальної та екологічної складових розвитку, зазначається, що лісові угіддя світу знаходяться під загрозою деградації, яка може призвести до перетворення їх в інші види земель. Це зумовлено зростанням потреб у деревині, збільшенням площ, задіяних у сільському господарстві, відсутністю належних засобів боротьби з лісовими пожежами, надмірними вирубками, нерегульованим випасом худоби у лісах, негативним впливом на стан лісів кислотних дощів.
ЦCР 15
Внаслідок скорочення площ лісів та їх деградації відбувається фрагментація місць існування рідкісних видів тварин та рослин, порушення колообігу вуглецю, перерозподіл гідрологічного стоку територій та посилюється ерозія ґрунтів, а в підсумку це спричиняє значне зниження рівня якості життя населення та обмеження можливостей до реалізації принципів збалансованого розвитку.
Вплив військових дій на лісову екоситему
 
Вплив військових дій на лісову екоситему
 
Всеукраїнська екологічна ліга упродовж багатьох років підтримує та розвиває Концепцію збалансованого розвитку, яка пропагує глобальне партнерство країн світу для досягнення збалансованого розвитку держав, комплексний підхід до проблем довкілля та розвитку, структуру систематичної спільної роботи, конкретні дії щодо здійснення цього переходу як для глобального, національного, так і для місцевого, локального рівнів.
ЦCР 1 1
З початку повномасштабного вторгнення росії на територію України істотною перешкодою для формування збалансованого управління лісами є вплив військових дії. Значна кількість лісових масивів постраждала від механічних пошкоджень при маневрах військової техніки. Під час вибухів боєприпасів уламками снарядів пошкоджується кора, гілки, верхів’я дерев та ґрунтовий покрив, що призводить до ослаблення або загибелі лісових насаджень. Механічні пошкодження кореневої системи призводять до загибелі дерев і розпаду всього масиву насадження. Значної шкоди лісовим насадженням завдає вирубка дерев з метою заготівлі деревини для будівництва тимчасових фортифікаційних споруд та дров для опалення.
російська ракета в лісі
 
російська ракета в лісі
 
Масштабні лісові пожежі виникають внаслідок обстрілів.
В таких умовах місцеві та регіональні органи самоврядування деокупованих територій мають запровадити механізми швидкого реагування на критичні ситуації, які спричинили окупанти.
Актуальними завданнями для органiв мiсцевого самоврядування в контексті 15-ї Цілі збалансованого розвитку є:
– забезпечення збереження, відновлення і стале використання лісових екосистем та відповідних екосистемних послуг, згідно із зобов’язаннями, визначеними у міжнародних угодах;
– сприяння впровадженню методів сталого використання лісів усіх типів, зупинення знеліснення, відновлення деградованих лісів та збільшення масштабів лісонасадження і лісовідновлення;
– реалізація невідкладних і ефективних заходів для послаблення деградації оселищ, зупинення втрати біорізноманіття.
Саме тому Всеукраїнська екологічна ліга розпочала реалізовувати пілотний проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs), який передбачає посилення протидії лісовим пожежам на місцях.
Глобальні зміни починаються з локальних дій!
On the importance of forest conservation in the context of Sustainable development concepts
Sustainable forest management, forest restoration, and halting the loss of landscape and biological diversity are in line with the content of the 15th Sustainable Development Goal, "Protect terrestrial ecosystems."
Agenda 21, which is still an agreed program of action to achieve the interconnection of economic, social and environmental components of development, states that the world's forests are under threat of degradation, which can lead to their conversion into other types of land. This is due to the growing demand for timber, the increase in the area used for agriculture, the lack of adequate means to fight forest fires, excessive deforestation, unregulated livestock grazing in forests, and the negative impact of acid rain on forests.
The reduction of forest areas and their degradation leads to fragmentation of habitats for rare species of animals and plants, disruption of the carbon cycle, redistribution of hydrological runoff, and increased soil erosion, which ultimately leads to a significant decline in the quality of life and limited opportunities for the implementation of sustainable development principles.
For many years, the All-Ukrainian Environmental League has been supporting and developing the Concept of Sustainable Development, which promotes global partnership of countries to achieve balanced development of states, an integrated approach to environmental and development issues, a structure of systematic joint work, and specific actions to implement this transition at both global, national, and local levels.
Since the beginning of Russia's full-scale invasion of Ukraine, the impact of military operations has been a significant obstacle to the establishment of sustainable forest management. A significant number of forests have suffered from mechanical damage during maneuvers of military equipment. During ammunition explosions, shell fragments damage the bark, branches, tree tops, and soil cover, leading to the weakening or death of forest plantations. Mechanical damage to the root system leads to the death of trees and the disintegration of the entire plantation. Significant damage to forest plantations is caused by felling of trees for the purpose of harvesting wood for the construction of temporary fortifications and firewood for heating. Large-scale forest fires occur as a result of shelling.
In such circumstances, local and regional governments of the de-occupied territories should introduce mechanisms for rapid response to critical situations caused by the occupiers.
The urgent tasks for local governments in the context of the 15th Sustainable Development Goal are
- Ensuring the conservation, restoration and sustainable use of forest ecosystems and related ecosystem services, in accordance with the obligations set out in international agreements;
- promoting the implementation of sustainable use of all types of forests, halting deforestation, restoring degraded forests, and increasing the scale of reforestation and afforestation;
- implementation of urgent and effective measures to mitigate habitat degradation and stop the loss of biodiversity.
That is why the All-Ukrainian Environmental League has launched a pilot project "Establishment of a Public Forest Fire Protection System in Ukraine" within the framework of the U.S. Forest Service International Programs, which aims to strengthen local forest firefighting.
Global change starts with local action!

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи