Вівторок 21 трав. 2024
Передача захисного одягу та обладнання представникам 11-го Державного пожежно-рятувального загону Київської області

English below

1 лютого 2023 року відбулась зустріч експертів проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» з керівництвом Головного управління ДСНС України у Київській області та персоналом 11-го Державного пожежно-рятувального загону у Чорнобильській зоні відчуження.

IMG 20230201 WA0012

IMG 20230201 WA0002

IMG 20230201 WA0003

IMG 20230201 WA0013

Проект впроваджується Всеукраїнською екологічною лігою за підтримки Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs). Лісова служба США здійснює свою діяльність в Україні з 2005 року у партнерстві з різними державними установами, відомствами та недержавними інституціями, сприяючи побудові спроможності з реагування на надзвичайні ситуації, зокрема щодо запобігання та ліквідації пожеж у природних екосистемах Чорнобильської зони відчуження.

IMG 20230201 WA0004

Передача обладнання

IMG 20230201 WA0006

Передача захисного одягу

В рамках зустрічі пожежно-рятувальному загону було передано  захисні пожежні костюми, вогнестійкі чоботи, шоломи пожежні з пелериною, візори для шоломів, вогнетривкі рукавиці (краги). Також, передано обладнання: пожежні рукави різних діаметрів, автомобільні відеореєстратори з GPS-навігатором та СГУ-сигнал на пожежне авто.

Це обладнання допоможе ефективно реагувати та захистити бійців підрозділу в процесі гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, локалізації зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час пожеж.  

IMG 20230201 WA0009 1

Своєчасне реагування на лісові пожежі в Зоні відчуження є вкрай важливим, оскільки дозволяє підтримувати безпечне навколишнє середовище, зважаючи на те, що будь-яка лісова пожежа може спричинити викиди радіонуклідів в атмосферу. З огляду на збільшення ризиків виникнення пожежної небезпеки у лісових екосистемах внаслідок військової агресії російської федерації проти України, Всеукраїнська екологічна ліга у 2022 році розпочала реалізацію проєкту, основною метою якого є поєднання зусиль місцевого самоврядування, громадськості, ДСНС задля запобігання та протидії лісовим пожежам в Україні через створення системи добровільних пожежних формувань в пілотних громадах.

«Ми із задоволенням відзначаємо, що рівень нашої співпраці із Лісовою службою США весь час зростає протягом останніх років. Ми ділимося досвідом, об’єднуємо зусилля для того, щоб Зона відчуження була безпечною» сказав Дмитро Підгурний, заступник начальника ГУ ДСНС України у Київській області.

IMG 20230201 WA0001

Тетяна Тимочко, голова ВЕЛ, наголосила на тому, що «залучення громадськості до питань протидії лісовим пожежам є надзвичайно актуальним у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони». Маємо спільними зусиллями захистити довкілля та безпеку наших громадян!».

За результатами зустрічі будуть сплановані кроки для розширення подальшої співпраці.

Більше інформації щодо реалізації проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в наступних інформаційних повідомленнях.

Transfer of protective clothing and equipment to representatives of the of the 11th Fire and Rescue Detachment of SESU in Chornobyl Exclusion Zone

On February 1, 2023, the experts of the project "Establishment of a Public Forest Fire Protection System in Ukraine" met with the leadership of the Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv Region and the personnel of the 11th Fire and Rescue Detachment of SESU in Chornobyl Exclusion Zone.

The project is implemented by the All-Ukrainian Environmental League with the support of the U.S. Forest Service International Programs. The U.S. Forest Service has been operating in Ukraine since 2005 in partnership with various government agencies, departments and non-governmental institutions, contributing to building emergency response capacity, in particular to prevent and eliminate fires in the natural ecosystems of the Chornobyl Exclusion Zone.

As part of the meeting, the fire and rescue unit received protective fire suits, fire-resistant boots, fire helmets with a cape, helmet visors, and fireproof gloves (krags). Also, the following equipment was transferred: fire hoses of various diameters, car video recorders with GPS navigation and an SESU signal for a fire truck.

This equipment will help to effectively respond to and protect the unit's firefighters in the process of extinguishing fires, eliminating the consequences of emergencies, and localizing the zone of influence of harmful and dangerous factors that arise during fires. 

Timely response to forest fires in the Exclusion Zone is extremely important as it allows maintaining a safe environment, given that any forest fire can cause emissions of radionuclides into the atmosphere. Given the increased risks of fire hazards in forest ecosystems as a result of the military aggression of the Russian Federation against Ukraine, the Ukrainian Ecological League launched a project in 2022 to combine the efforts of local governments, the public, and the SESU to prevent and combat forest fires in Ukraine by creating a system of voluntary fire brigades in pilot communities.

"We are pleased to note that the level of our cooperation with the US Forest Service has been growing over the past few years. We share our experience and join efforts to make the Exclusion Zone safe," said Dmytro Pidhurnyi, Deputy Head of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv Region.

Tetyana Tymochko, Head of the AUEL, emphasized that "public involvement in forest firefighting is extremely important in connection with the adoption by the Verkhovna Rada of Ukraine of the draft Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Functioning of Local and Voluntary Fire Protection". We must work together to protect the environment and the safety of our citizens!"

Following the meeting, steps will be planned to expand further cooperation.

More information on the implementation of the project "Establishment of a community-based forest fire protection system in Ukraine" in the following newsletters.

#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні #ВЕЛ

#All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_International_Programs

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи