Середа 22 трав. 2024
День пожежної охорони України
English below
День пожежної охорони в Україні відзначають щороку 17 квітня. Професійне свято було встановлено у 2013 році, таке рішення прийнято у зв’язку з вагомим внеском працівників пожежної охорони в боротьбу з вогняною стихією, на захист життя і здоров’я людей, майна від пожеж, на підтримку ініціативи громадських об’єднань та Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Гасіння пожежі
 
Гасіння пожежі 
 
Пожежна охорона створюється з метою захисту життя і здоров’я громадян, приватної, колективної та державної власності від пожеж, підтримання належного рівня пожежної безпеки на підприємствах, установах, організаціях і в населених пунктах. Пожежна охорона поділяється на державну, відомчу, сільську та добровільну.
В Україні функціонує 876 підрозділи державної пожежної охорони, 1022 підрозділи місцевої державної пожежної охорони та 1287 підрозділів добровільної пожежної охорони, які безпосередньо утворені органами місцевого самоврядування.
Пожежа в лісі
 
Гасіння лісової пожежі 
 
Через російську військову агресію кількість лісових пожеж зросла в кілька разів, що посилило негативний вплив на зміну клімату та поширення транскордонних забруднень. Під загрозою опинились 2,9 мільйона гектарів Смарагдової мережі та 17 Рамсарських угідь площею понад 600 тисяч гектарів. Пожежами знищено майже третину всього лісового фонду України. Саме тому Всеукраїнська екологічна ліга реалізовує пілотний проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).
 
Пожежа
З метою активного залучення громадянського суспільства до попередження лісових пожеж та захисту лісів в Україні, проводяться заходи з формування, навчання, забезпечення необхідними спеціальними засобами та страхування чотирьох команд добровільних пожежних формувань задля попередження та ліквідації наслідків лісових пожеж.
Основними завданнями пожежно-рятувальних підрозділів добровільної пожежної охорони є забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків на них, гасіння пожеж, рятування людей, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій. Зацікавленість громадськості у протидії пожежам під час російської військової агресії на території України показує готовність українців дбати про довкілля для майбутнього.
Дякуємо працівникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій та членам добровільних пожежних дружин за щоденну працю та готовність захищати громадян та довкілля від негативного впливу пожеж!
Більше інформації щодо реалізацій проєкту у наступних інформаційних повідомленнях.
Джерела: сайт ВЕЛ
Фото: сайт ВЕЛ
Day of Fire Protection of Ukraine
Firefighters' Day in Ukraine is celebrated annually on April 17. The professional holiday was established in 2013 in recognition of the significant contribution of firefighters to the fight against fire, protection of human life and health, property from fires, and support for the initiatives of public associations and the State Emergency Service.
Fire protection is created to protect the life and health of citizens, private, collective and state property from fires, and to maintain an appropriate level of fire safety at enterprises, institutions, organizations and in settlements. Fire protection is divided into state, departmental, rural and voluntary.
In Ukraine, there are 876 state fire protection units, 1022 local state fire protection units, and 1287 voluntary fire protection units directly established by local governments.
Due to Russia's military aggression, the number of forest fires has increased several times, which has exacerbated the negative impact on climate change and the spread of transboundary pollution. 2.9 million hectares of the Emerald Network and 17 Ramsar sites with an area of more than 600,000 hectares are under threat. Fires have destroyed almost a third of Ukraine's forest fund. That is why the All-Ukrainian Environmental League is implementing a pilot project "Сreation of a public system of fire protection of forests in Ukraine" within the framework of the U.S. Forest Service International Programs.
In order to actively engage civil society in forest fire prevention and protection in Ukraine, measures are being taken to form, train, provide the necessary special equipment and insure four teams of volunteer fire brigades to prevent and eliminate the consequences of forest fires.
The main tasks of the fire and rescue units of the voluntary fire protection are to ensure fire safety, prevent fires and accidents, extinguish fires, rescue people, and assist in eliminating the consequences of other emergencies. The public's interest in fighting fires during the Russian military aggression on the territory of Ukraine shows the readiness of Ukrainians to take care of the environment for the future.
We thank the employees of the State Emergency Service of Ukraine and members of volunteer fire brigades for their daily work and readiness to protect citizens and the environment from the negative impact of fires!
More information on the project implementation in the following newsletters.

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи