Неділя 21 квіт. 2024
Санітарно-гігієнічні аспекти екоциду окупантів на Каховській ГЕС
#НІ_відновленню_Каховського_водосховища #Зелений_Південь #russialsATerroristState
Степан Вадзюк, голова Тернопільської ОО ВЕЛ, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського, наголосив на загрозах для здоров’я населення, які спричинили російські окупанти підривом Каховської ГЕС. 
Зараз ми збираємо різноманітні факти про злочини росії, до них варто доєднати і сам факт будівництва Каховської ГЕС. Тоді було затоплено понад 15 тисяч українців, значні території та історичні пам’ятки. Другий факт екоциду – підрив Дніпровської греблі у в 1940-х роках. 
Зараз продовжувався геноцид українського народу. Підрив греблі Каховської ГЕС – це один факт екоциду. З медичного аспекту – ймовірне виникнення інфекційних захворювання, окрім холери, можуть швидко поширитись гострі кишкові інфекцій. Туші загиблих тварини під впливом температур почнуть перегнивати. Утвориться значна кількість органіки (рештки тварин, кістки). Саме тому важливим питанням є утилізація цієї маси на ветсанзаводах. Важливо популяризувати міжнародний досвід поводження з гідроелектростанціями, тобто мінімізувати їх. Південь – це Сонце і вітер, які могли б давати б більшу впевненість з точки зору відновлювальної енергетики. 
Детальніше на ютубі ВЕЛ: https://www.youtube.com/watch?v=1fv4OL49Fk4 
 
Sanitary and hygienic aspects of the occupiers' ecocide at the Kakhovka HPP
#No_to_restoration_of_Kakhovka_reservoir #Zelenyi_South #russialsATerroristState
Stepan Vadziuk, Head of the Ternopil Regional Organisation of the All-Ukrainian Ecological League, Doctor of Medicine, Professor, Head of the Department of Physiology with the Basics of Bioethics and Biosafety at the Gorbachevsky Ternopil State Medical University, emphasised the threats to public health caused by the Russian occupiers by blowing up the Kakhovka HPP. 
"We are currently collecting various facts about Russia's crimes, and we should add the fact of the construction of the Kakhovka hydroelectric power station. At that time, more than 15,000 Ukrainians, significant territories and historical monuments were flooded. The second fact of ecocide was the blowing up of the Dnipro Dam in the 1940s. 
The genocide of the Ukrainian people continued. The blowing up of the Kakhovka hydroelectric power station dam is one fact of ecocide. From the medical point of view, there is a possibility of infectious diseases, in addition to cholera, acute intestinal infections can spread quickly. The carcasses of dead animals will begin to rot under the influence of temperature. A significant amount of organic matter (animal remains, bones) will be formed. That is why it is important to dispose of this mass at veterinary plants. It is important to promote international experience in dealing with hydroelectric power plants, i.e. minimising them. The south is the sun and wind, which could give more confidence in terms of renewable energy. 
More details on the YouTube channel of the Ukrainian Environmental League: https://www.youtube.com/watch?v=1fv4OL49Fk4 

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи