Понеділок 27 трав. 2024
Консультативна зустріч з представниками Корсунь-Шевченківської громади

English below

За сприяння голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяни Тимочко Корсунь-Шевченківська територіальна громада стала однією з чотирьох пілотних громад України, обраних для реалізації проекту «Створення громадськості» система лісової пожежної охорони в Україні". Цей проект реалізується в Україні Українською екологічною лігою за сприяння міжнародних програм U.S. Forest Service International.
Такий проект має особливе значення в умовах військового стану. Формат участі Корсунь-Шевченківської Громади у проекті говорили під час координаційної наради з начальником ВЕЛ Тетяною Тимочко, начальником 11-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України доща в Черкаській області Олександр Бондар та голова сектору цивільного захисту Оксана Дорошенко.
Таким чином, наша Громада вже розпочала роботу по створенню добровільної пожежної команди для посилення протидії лісовим пожежам та надзвичайним ситуаціям. Під час позачергової сесії Корсунь-Шевченківської міської ради, що відбулась 26 жовтня, було вирішено створити в нашій громаді пожежні команди другої категорії добровільної пожежної охорони.
 
Консультативна зустріч Корсунь Шевченківська громада
 
Представники Корсунь-Шевченківської територіальної громади 
 
До складу добровільної пожежної команди входитимуть приблизно десять мешканців громади, які постійно проживають на її території, досягли 18-річного віку та можуть виконувати свої обов'язки за станом здоров'я. Для забезпечення належної підготовки підрозділ пройде ряд вправ, буде забезпечений необхідними спеціальними засобами, страхування, системою заохочення (хоча працюватиме на добровільній основі) тощо.
Чому це важливо?
Щороку Україна втрачає від пожеж від 30 до 60 тисяч гектарів лісових площ, а з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зафіксовано понад три тисячі пожеж на площі понад 2,5 мільйона гек тари. Пожежі в природних екосистемах завдають значної шкоди лісам, лукам, можуть знищити цінні місця проживання, рідкісні види флори та фауни
До речі, залучення громадського сектору до пожежогасіння зараз надзвичайно актуальне у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо Функту іонізація місцевої та добровільної пожежної охорони» (обл. No 75571).
Законодавством передбачено, що органи місцевого самоврядування, громадські організації, суб’єкти підприємницької діяльності та інші юридичні особи можуть об’єднатися у добровільні поже Також територіальні громади можуть співпрацювати відповідно до Закону України «Про співпрацю територіальних громад» з метою спільного забезпечення місцевої пожежної охорони.
Зацікавленість громадськості у протидії лісовим пожежам під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України показує готовність українців захищати батьківщину, піклуватися про ліси і, незважаючи на всі випробування та виклики, дбати про майбутнє України.
 
With the assistance of the head of the All-Ukrainian Ecological League Tetyana Tymochko, Korsun-Shevchenkivska territorial community became one of four pilot communities in Ukraine selected for the implementation of the project "Creation of a public system of forest fire protection in Ukraine". This project is being implemented in Ukraine by the Ukrainian Environmental League with the assistance of the U.S. Forest Service International Programs.
Such a project is of particular importance in the conditions of martial law. The format of the Korsun-Shevchenkivska Hromada's participation in the project was discussed during a coordination meeting with the head of the VEL Tetiana Tymochko, the head of the 11th State Fire and Rescue Unit of the State Emergency Service of Ukraine in Cherkasy Oblast Oleksandr Bondar and the head of the civil protection sector Oksana Doroshenko.
Thus, our hromada has already begun work on the creation of a voluntary fire brigade to strengthen counteraction to forest fires and emergencies. During the extraordinary session of the Korsun-Shevchenko City Council, held on October 26, it was decided to create fire brigades of the second category of voluntary fire protection in our community.
The voluntary fire brigade will include approximately ten residents of the community who permanently reside on its territory, have reached the age of 18, and are able to perform their duties for health reasons. To ensure proper training, the unit will undergo a series of exercises, will be provided with the necessary special means, insurance, incentive system (although it will work on a voluntary basis), etc.
Why is it important?
Every year, Ukraine loses from 30 to 60 thousand hectares of forest areas from fires, and since the beginning of the full-scale invasion of Russia into Ukraine, more than three thousand fires have been recorded on an area of more than 2.5 million hectares. Fires in natural ecosystems cause significant damage to forests, meadows, can destroy valuable habitats, rare species of flora and fauna.
By the way, the involvement of the public sector in firefighting is now extremely relevant in connection with the adoption by the Verkhovna Rada of Ukraine of the draft Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Functioning of Local and Voluntary Fire Protection" (Reg. No. 75571).
The legislation stipulates that local self-government bodies, public organizations, business entities and other legal entities may unite into voluntary fire and rescue units. Also, territorial communities may cooperate in accordance with the Law of Ukraine "On Cooperation of Territorial Communities" in order to jointly provide local fire protection.
The interest of the public in combating forest fires during the full-scale invasion of Russia on the territory of Ukraine shows the readiness of Ukrainians to protect their homeland, to take care of forests and, despite all the trials and challenges, to take care of the future of Ukraine.

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи