Субота 02 груд. 2023
Про актуальність проєкту «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні»

English below

Всеукраїнська екологічна ліга висловлює своє занепокоєння щодо масштабності та частоти пожеж в лісових екосистемах, викликаних, зокрема, військовими діями на території України. Лісові пожежі істотно впливають на стійкість лісових екосистем, формування кругообігу вуглецю, тепловий режим ґрунту, забруднення поверхневих і підземних вод, а також завдають великої шкоди рослинному і тваринному світу.Через пожежі різко погіршуються умови природного відновлення лісів, вони призводять до утворення пустирів, зміни хвойних порід деревостанами малоцінних листяних порід. Екологічні наслідки від лісових пожеж полягають в забрудненні атмосферного повітря вуглекислим газом і продуктами піролізу лісових горючих матеріалів, вигоряння кисню. З лісовими пожежами в повітря потрапляють частинки сажі, тобто вуглець і продукти неповного згоряння деревини. Різні органічні речовини, в числі яких багато фенольних сполук, мають мутагенні і канцерогенні властивості. Задимлення повітря веде до погіршення мікроклімату Землі, збільшення числа туманних днів, зменшення прозорості атмосфери і зумовленого ним зниження освітленості, ультрафіолетової радіації. Висока температура навколишнього середовища – найбільш характерний фактор лісової пожежі.

Лісова пожежа

Найтиповішими причинами виникнення лісової пожежі є:

– багаття, розведені у місцях з сухою травою;

– підпал трави на лісових галявинах, прогалинах або стерні на полі біля лісу;

– сфокусовані уламками скла сонячні промені;

– обстріли та ведення активних військових дій.

Експерти ВЕЛ наголошують, що кількість пожеж у 2022, у порівнянні з 2021 роком, збільшилася у 2,7 рази, загальна площа пожеж зросла у 49 разів, середня площа однієї пожежі зросла у 18 разів.Найсерйозніша ситуація зараз в окупованій Херсонській області. За весь цей час вогонь охопив вже понад 1587 га.

Ліс у Чорнобильській області горить щороку, але в квітні 2015-го була особливо велика пожежа – найбільша з 1992 року, тоді вогонь знищив понад 300 гектарів лісу.

Всеукраїнська екологічна ліга вимагає від уряду:

– розробити дієві методики щодо охорони лісів від пожеж;

– визначити першочергові обсяги робіт щодо відновлення лісів після пожеж;

– розробити комплексну програму відновлення лісового фонду України;

– використовувати матеріали дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) для визначення масштабів пожеж: тепловий діапазон космічних систем ДЗЗ дозволяє контролювати ситуацію одночасно на великих площах, виявляти приховані вогнища пожеж, здійснювати моніторинг в денний і нічний час, а також в умовах сильного задимлення. Присутність джерела горіння у видимому спектрі визначається за наявністю основної дешифрувальної ознаки лісових пожеж – диму. Однією з преваг застосування даних ДЗЗ при лісопожежному моніторингу є оперативне визначення місць загорянь системами низького та середнього просторового розрізнення переважно у тепловому діапазоні незалежно від пори доби та стану задимленості на значних за площею територіях.

– проводити тренінги та круглі столи з працівниками лісництв та місцевими мешканцями щодо небезпеки лісових пожеж та правил поводження в лісі.

Для збереження природних екосистем, зокрема і лісових, важливо оперативно реагувати на лісові пожежі та ліквідовувати джерела вогню. Саме тому Всеукраїнська екологічна ліга починає реалізовувати в Україні проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» за сприяння Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).

Більше інформації щодо реалізації проєкту читайте в наступних інформаційних повідомленнях.

#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні #ВЕЛ

#All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_International_Programs

On the relevance of the project "Creation of a public system of forest fire protection in Ukraine"

The All-Ukrainian Environmental League expresses its concern about the scale and frequency of fires in forest ecosystems caused, in particular, by military operations in Ukraine.

Forest fires significantly affect the sustainability of forest ecosystems, the formation of the carbon cycle, the thermal regime of the soil, pollution of surface and groundwater, as well as cause great harm to flora and fauna.

Due to fires, the conditions of natural regeneration of forests are sharply deteriorating, they lead to the formation of wastelands, the replacement of coniferous species with stands of low-value deciduous species. The environmental consequences of forest fires are air pollution with carbon dioxide and pyrolysis products of forest combustible materials, oxygen burning. Forest fires release soot particles, i.e. carbon and products of incomplete combustion of wood into the air. Various organic substances, including many phenolic compounds, have mutagenic and carcinogenic properties. Air smoke leads to a deterioration of the Earth's microclimate, an increase in the number of foggy days, a decrease in the transparency of the atmosphere and the resulting decrease in illumination, ultraviolet radiation. High ambient temperature is the most characteristic factor of forest fires.

The most typical causes of forest fires are

- fires made in places with dry grass;

- burning of grass in forest glades, clearings or stubble in the field near the forest

- sunlight focused by glass fragments;

- shelling and active military operations.

WEL experts emphasize that the number of fires in 2022, compared to 2021, increased 2.7 times, the total area of fires increased 49 times, the average area of one fire increased 18 times. The most serious situation is now in the occupied Kherson region. During all this time, the fire has already covered more than 1587 hectares.

The forest in the Chornobyl region burns every year, but in April 2015 there was a particularly large fire - the largest since 1992, when the fire destroyed more than 300 hectares of forest.

The All-Ukrainian Environmental League demands from the government

- develop effective methods to protect forests from fires;

- to determine the priority scope of work on forest restoration after fires;

- to develop a comprehensive program for the restoration of the forest fund of Ukraine;

- to use Earth remote sensing (ERS) data to determine the scale of fires: the thermal range of space-based ERS systems allows to control the situation simultaneously over large areas, to detect hidden fires, to monitor during the day and night, as well as in conditions of heavy smoke. The presence of a combustion source in the visible spectrum is determined by the presence of the main decoding sign of forest fires - smoke. One of the advantages of using remote sensing data in forest fire monitoring is the rapid detection of fire locations by low and medium spatial resolution systems, mainly in the thermal range, regardless of the time of day and the state of smoke in large areas.

- conduct trainings and round tables with forestry workers and local residents on the dangers of forest fires and rules of conduct in the forest.

To preserve natural ecosystems, including forests, it is important to respond quickly to forest fires and eliminate sources of fire. That is why the All-Ukrainian Environmental League is starting to implement the project "Creation of a public forest fire protection system in Ukraine" in Ukraine with the assistance of the U.S. Forest Service International Programs.

More information on the project implementation can be found in the following newsletters.

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи