Понеділок 27 трав. 2024
Про діяльність Лісової служби США

English below

Виникнення лісових пожеж – актуальна проблема для всієї території України, яка загострилась внаслідок російської військової агресії.

Всеукраїнська екологічна ліга з вересня 2022 року реалізовує пілотний проєкт «Створення громадської системи протипожежного захисту лісів в Україні» в рамках Міжнародної програми Лісової служби США (U.S. Forest Service International Programs).

Лісова служба США – це агентство Міністерства сільського господарства США, яке має понад 100-річний досвід управління природними ресурсами, збереження біорізноманіття, дослідження стихійних лих та реагування на них.

Гасіння пожежі

Гасіння лісової пожежі

Регіон діяльності Лісової служби США

Міжнародні програми Лісової служби США сприяють сталому управлінню лісами та збереженню біорізноманіття на міжнародному рівні. Головними тематичними напрямами роботи Міжнародних програм цієї агенції є:

мігруючі види. Міжнародні програми Лісової Служби працюють у партнерстві з місцевими, національними та міжнародними організаціями для здійснення сталого управління критично важливими оселищами для мігруючих видів. Ця діяльність спрямована на запобігання включення мігруючих видів до переліку видів, що перебувають під загрозою зникнення, та зменшення кількості видів, що вже перебувають у цьому переліку.

інвазивні види. Лісова служба є лідером у виявленні, моніторингу та лікуванні інвазійних видів. Міжнародні програми підтримують співпрацю між американськими експертами з інвазивних видів та спеціалістами з інших країн з метою контролю інвазійних лісових шкідників та збудників хвороб, які вже є в США, а також докладають зусилля для оцінки та зменшення ризиків потенційних загроз від деструктивних видів до того, як вони потраплять до північноамериканських лісів.

міжнародна правоохоронна діяльність. Міжнародні програми Лісової служби США підтримують зусилля, спрямовані на боротьбу з злочинами проти довкілля у всьому світі. Агентство пропонує проведення експертиз у галузі міжнародної політики, моніторингу лісів, правоохоронної діяльності, та інших сферах для підтримки, виявлення, припинення та судового переслідування незаконної діяльності.

допомога та готовність до стихійних лих. Міжнародні програми Лісової служби США підтримують Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у проведенні тренінгів та наданні технічної допомоги з питань готовності до стихійних лих, реагування на надзвичайні ситуації та зменшення ризиків. Міжнародні програми мобілізують експертів з ліквідації наслідків стихійних лих з Лісової служби та інших національних відомств для посилення реагування уряду США на стихійні лиха. Міжнародні програми також співпрацюють з партнерами по всьому світу для розробки та вдосконалення систем реагування на стихійні лиха до того, як вони стануться.

Працівники

Дослідження лісу

– стале лісове господарство та управління природними ресурсами. Міжнародні програми Лісової служби поширюють знання про стале лісокористування, управління пасовищами, збереження біорізноманіття та управління природоохоронними територіями в усьому світі. З метою боротьби зі кліматичною кризою вони впроваджують практики сталого управління лісами та пасовищами, які є ключовими для стримування викидів парникових газів та поглинання вуглецю (детальніше на сайті: https://www.fs.usda.gov/about-agency/international-programs/about-us ).

У 2022 році організацією було розпочато реалізацію 10-річної стратегії під назвою «Протистояння кризі лісових пожеж: Стратегія захисту громад та підвищення стійкості американських лісів», головною метою, якої є різке покращення «здоров’я лісів» та захист їх від пожеж у наступному десятилітті.

Лісова пожежа США

Лісова пожежа, США

Гасіння пожежі Лісова служба США

В Україні Лісова служба США здійснює свою діяльність з 2005 року у партнерстві з різними державними установами, відомствами та недержавними інституціями, сприяючи побудові спроможності з реагування на надзвичайні ситуації, зокрема щодо запобігання та ліквідації пожеж у природних екосистемах Чорнобильської зони відчуження.

#Створення_громадської_системи_протипожеженого_захисту_лісів_в_Україні #ВЕЛ

#All_Ukrainian_Environmental_League #United_States_Forest_Service_International_Programs

About the U.S. Forest Service activities

Forest fires are an urgent problem for the entire territory of Ukraine, which has been exacerbated by Russian military aggression.

Since September 2022, the Ukrainian Ecological League has been implementing a pilot project «Creation of a public forest fire protection system in Ukraine» within the framework of the U.S. Forest Service International Programs.

The U.S. Forest Service is an agency of the U.S. Department of Agriculture with more than 100 years of experience in natural resource management, biodiversity conservation, and disaster research and response.

The US Forest Service's international programs promote sustainable forest management and biodiversity conservation at the international level. The main thematic areas of work of the International Programs of this agency are:

- migratory species. The Forest Service's International Programs work in partnership with local, national, and international organizations to implement sustainable management of critical habitat for migratory species. These activities are aimed at preventing the listing of migratory species as threatened or endangered and reducing the number of species already on the list.

- invasive species. The Forest Service is a leader in identifying, monitoring, and treating invasive species. International programs support collaboration between U.S. invasive species experts and those from other countries to control invasive forest pests and pathogens already present in the U.S., and work to assess and reduce the risks of potential threats from destructive species before they enter North American forests.

- international law enforcement. The US Forest Service's international programs support efforts to combat environmental crimes around the world. The agency offers expertise in international policy, forest monitoring, law enforcement, and other areas to support, detect, deter, and prosecute illegal activities.

- disaster relief and preparedness. The U.S. Forest Service's international programs support the U.S. Agency for International Development (USAID) Bureau of Humanitarian Assistance in providing training and technical assistance on disaster preparedness, emergency response, and risk reduction. International programs mobilize disaster management experts from the Forest Service and other national agencies to strengthen the U.S. government's response to natural disasters. International programs also collaborate with partners around the world to develop and improve systems for responding to natural disasters before they occur.

- sustainable forestry and natural resource management. The Forest Service's international programs disseminate knowledge about sustainable forestry, rangeland management, biodiversity conservation, and protected area management around the world. In order to combat the climate crisis, they implement sustainable forest and rangeland management practices that are key to curbing greenhouse gas emissions and sequestering carbon (for more information, see https://www.fs.usda.gov/about-agency/international-programs/about-us).

In 2022, the organization launched a 10-year strategy called «Confronting the Wildfire Crisis: A Strategy for Protecting Communities and Improving Resilience in America’s Forests», whose main goal is to dramatically improve forest health and protect them from fire in the next decade.

In Ukraine, the U.S. Forest Service has been operating since 2005 in partnership with various government agencies, departments and non-governmental institutions, contributing to building emergency response capacity, including fire prevention and response in the natural ecosystems of the Chornobyl Exclusion Zone.

 

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи