Понеділок 15 лип. 2024
Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо екологічних аспектів розвитку гідроенергетики в Україні

Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо екологічних аспектів розвитку гідроенергетики в Україні

Всеукраїнська екологічна ліга висловлює свою занепокоєність щодо Програми розвитку гідроенергетики України на період до 2026 р., схваленої розпорядженням КМУ № 552-р від 13.07.2016 р.

Експерти ВЕЛ зробили комплексний аналіз урядового документу і наголошують, що реалізація Програми може спричинити негативний вплив на природні екосистеми, деградацію та забруднення водних об’єктів, зменшення їх водності та біорізноманіття, знищення об’єктів природної, історичної та культурної спадщини.

Безперечно, енергетика є рушійною силою економічного розвитку країни, але вироблення електроенергії має відбуватися з найменшим навантаженням на довкілля. Жодні економічні вигоди не можуть бути досягнені за рахунок знищення природного середовища.

Водні ресурси України потерпають від забруднення промисловими і комунальними стоками, залишками хімічних засобів та пестицидів, якими обробляються сільськогосподарські угіддя, забудови прибережних смуг,  хижацького видобування піску з акваторії тощо.

Будівництво гідротехнічних споруд - гребель, ставків, малих ГЕС - негативно впливає на стан річок, зокрема:

- відбувається зміна природного гідрологічного, гідрохімічного, гідробіологічного режимів річки;

-  перегородження річки призводить до зарегулювання стоку, уповільнення течії та замулювання дна;

-  спостерігається зменшення чисельності або зникнення популяцій багатьох цінних видів водних організмів;

-  створення водосховищ супроводжується вилученням з обігу та затопленням значних площ сільськогосподарських угідь, цінних природоохоронних територій, історичних та культурних пам’яток;

-  функціонування водосховищ та інших штучних водних об’єктів призводить до обвалів берегів, підвищення рівня ґрунтових вод і заболочення прилеглих територій.

Особливе занепокоєння у даному контексті викликають проекти планованого будівництва каскаду ГЕС на р. Дністер, Канівської ГАЕС, добудови Ташлицької ГАЕС, а також масований наступ будівництва малих ГЕС в усіх регіонах України.

Всеукраїнська екологічна ліга виступає зі стратегічною ініціативою:

– демонтувати та припинити діяльність усіх гідротехнічних та гідроенергетичних споруд у басейнах малих річок України;

– заборонити будівництво нових малих ГЕС;

– скасувати «зелений тариф» для об’єктів малої гідроенергетики.

Всеукраїнська екологічна ліга звертається до органів державної влади з пропозиціями:

 1. Кабінету Міністрів України та центральним органам виконавчої влади:
 2. 1.1. Внести зміни до Програми розвитку гідроенергетики України на період до 2026 р., схваленої розпорядженням КМУ № 552-р від 13.07.2016, з метою врахування екологічної складової при плануванні будівництва нових гідроенергетичних споруд.
  1.2. Здійснити Стратегічну екологічну оцінку (СЕО) Програми розвитку гідроенергетики України на період до 2026 р. та усіх.
  1.3. 3абезпечити проведення СЕО будівництва малих ГЕС в усіх регіонах України, зокрема, планованих об’єктів гідроенергетики в басейні Дністра як каскаду ГЕС.
  1.4. Провести системний аналіз доцільності реалізації кожного нового об’єкта гідроенергетики з урахуванням потенційних екологічних, економічних та соціальних наслідків для подальшого сталого розвитку регіонів України.
  1.5. При прийнятті рішень щодо розвитку гідроенергетики чи реалізації окремих проектів неухильно дотримуватись вимог міжнародних зобов’язань України у сфері охорони довкілля, Угоди про асоціацію України з ЄС.
  2.Міністерству енергетики та захисту довкілля України:

2.1. Переглянути попередні рішення щодо проектів будівництва об’єктів гідроенергетики з метою мінімізації негативних наслідків для довкілля.

2.2. Розробити і внести на розгляд Кабінету міністрів України
та Верховної Ради України зміни до нормативно-правових актів щодо оцінки впливу гідроенергетичних об’єктів на довкілля з урахуванням зобов’язань України щодо гармонізації її законодавства із законодавством ЄС.

2.3. Вжити першочергових заходів щодо завершення винесення в натуру меж об’єктів ПЗФ, з особливою увагою до водно-болотних угідь, заплав та водоохоронних зон.

2.4. Врахувати при формуванні системи державного екологічного моніторингу необхідність проведення моніторингових спостережень впливу на довкілля об’єктів гідроенергетики.

2.5. Провести комплексний аналіз ефективності реалізації Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну р. Дніпро на період до 2021 року з визначенням шляхів подолання екологічних проблем басейну Дніпра.

2.6. Створити Міжвідомчу робочу групу для напрацювання рекомендацій щодо збереження об’єктів природної, історичної та культурної спадщини на територіях, які потрапляють у зону впливу гідроенергетичних проектів.

2.7. Забезпечити можливість об’єктивного громадського обговорення та розгляду альтернативних варіантів проектів гідроенергетичного будівництва із залученням представників органів державної влади та місцевого самоврядування, наукових установ, громадськості і бізнесу з обов’язковим врахуванням їх рішень та рекомендацій.