Вівторок 16 лип. 2024
Позиція ВЕЛ щодо негайного припинення негативного й руйнівного впливу Херсонського сміттєзвалища на довкілля
IMG 9487English below
 
Критичною є ситуація з поводженням з відходами в м. Херсоні. Міське сміттєзвалище, яке знаходиться на водоносному горизонті, експлуатують з порушенням чинного законодавства, що може призвести до проникнення отруйних речовин у питну воду.

IMG 9483

28 вересня 2017 року Тимочко Тетяна Валентинівна, голова Всеукраїнської екологічної ліги, та Недава Олег Анатолійович, народний депутат України, заступник голови Комітету ВРУ з питань екологічної політики, відвідали Херсонське сміттєзвалище, яке знаходиться у жахливому стані та поза всякими екологічними вимогами і нормами.

IMG 9501

Полігон експлуатується ще з 1968 року, та вже вичерпані можливості його використання. Тут накопичилось майже 4 мільйони тонни сміття. За інформацією отриманою від Департаменту екології та природних ресурсів Херсонської ОДА: немає даних про стан тестових свердловин, пробурених для видобутку біогазу, які становлять підвищену екологічну та техногенну небезпеку; відсутні матеріали оцінки впливу сміттєзвалища на навколишнє середовище; за попередньою інформацією користувачами полігону надавались спеціально зменшені цифри надходження об’ємів сміття для подовження терміну його експлуатації; у підприємства ТОВ ТД «Ітака» відсутні висновок державної екологічної експертизи та дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.FullSizeRender

При цьому на сміттєзвалищі відсутня офіційна система сортування сміття, поруч розташований несанкціонований цех з відбору відходів, де використовується праця безпритульних. Прибутки від збуту вторинної сировини не надходять до міського бюджету.

У відповідності до Статті 32. Закону України «Про відходи» передбачений обов’язок створення умов для реалізації роздільного збирання побутових відходів, а з 1 січня 2018 року встановлюється заборона на захоронення не перероблених (необроблених) побутових відходів. Якщо до цього часу місцева влада не докладе зусиль для вирішення існуючої ситуації, то у Херсоні може виникнути сміттєвий колапс, або наступні Грибовичі.

Цивілізований світ додає значних зусиль для ліквідації подібних пейзажів.

IMG 9502

З огляду на це, Всеукраїнська екологічна ліга вимагає від місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування Херсонщини здійснити відповідні заходи щодо негайного припинення негативного й руйнівного впливу на довкілля Херсонського сміттєзвалища.

AUEL'S POSITION AS REGARDS IMMEDIATE END OF THE NEGATIVE AND DESTRUCTIVE IMPACT OF THE KHERSON CITY LANDFILL ON THE ENVIRONMENT

Critical situation with waste management in Kherson. The city landfill as located on the aquifer, is operated in violation of current legislation, which can lead to the penetration of toxic substances into drinking water.

On September 28, 2017, Tymochko Tetyana Valentynivna, head of the All-Ukrainian Environmental League, and Nedava Oleh Anatoliiovych, people's deputy of Ukraine, deputy chairman of the Verkhovna Rada Committee on Environmental Policy, visited the Kherson landfill, which is in a terrible state and beyond any environmental requirements and standards.

The landfill has been in operation since 1968 and the possibilities of its use have already been exhausted. Almost 4 million tons of garbage have accumulated here. According to information received from the Department of Ecology and Natural Resources of the Kherson Regional State Administration: there is no data on the state of test wells drilled for biogas production, which pose an increased environmental and man-made hazard; there are no materials for assessing the impact of the landfill on the environment; According to preliminary information, the users of the landfill provided specially reduced figures for the receipt of volumes of garbage in order to extend its life; The company LLC  "Trading House "Itaka" does not have the conclusion of the state environmental review and the permit for emissions of pollutants into the air.

At the same time, there is no official garbage sorting system at the landfill; an unauthorized waste collection workshop is located nearby, where the labor of homeless people is used. Profits from the sale of recyclables do not go to the city budget.

Article 32 of the Law of Ukraine "On Waste" provides for the obligation to create conditions for the implementation of separate collection of household waste, and from January 1, 2018, a ban on the burial of unprocessed household waste is established. If until that time the local authorities do not make efforts to resolve the existing situation, then in Kherson there may be a garbage collapse or the next Grybovychi.

The civilized world is making significant efforts to eliminate such landscapes.

With this in mind, the All-Ukrainian Environmental League requires local authorities and local self-government bodies of Kherson to take appropriate measures to immediately stop the negative and destructive impact on the environment of the Kherson landfill.