Понеділок 14 черв. 2021
Всеукраїнська науково-практична конференція з нагоди п’ятиріччя офіційного відкриття Хорольського ботанічного саду (4 жовтня 2018 р., м. Хорол, Полтавська обл.)

ХОРОЛЬСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД ЗУСТРІЧАЄ ГОСТЕЙ

Хорольськии ботсад3У 2009 Всеукраїнська екологічна ліга підтримала створення Хорольського ботанічного саду, оскільки пріоритетними напрямами її діяль­ності серед багатьох інших є розвиток природно- заповідного фонду України.

Він був створений Указом Президента України № 1041 від 11.12.2009 року для проведення науко­вої, навчальної та освітньої роботи, збереження, вивчення, акліматизації, розмноження в спеціаль­но створених умовах та ефективного господар­ського використання типових і рідкісних видів місцевої та світової флори через створення, попо­внення і збереження ботанічних колекцій.

Хорольськии ботсад2У Хорольському ботанічному саду проводяться наукові дослідження у напрямку інтродукції но­вих південних, в тому числі субтропічних плодо­вих культур відкритого ґрунту з корисними влас­тивостями. Найбільш цінними об’єктами дослід­ження стали актинідія китайська, інжир, азиміна трилопатева, хурма віргінська та унабі.

Діяльність закладу спрямована на впроваджен­ня високотехнологічного адаптивного садівництва нових видів культур, що потребують мінімуму аг­ротехнічних витрат на культивування завдяки природній стійкості до біотичних та абіотичних факторів середовища.

Хорольськии ботсад54 жовтня 2018 року у Хорольському агропро­мисловому коледжі Полтавської державної аграр­ної академії пройшла Всеукраїнська науково- практична конференція з нагоди п’ятиріччя офі­ційного відкриття Хорольського ботанічного саду «Теоретичні та прикладні аспекти вивчення, збе­реження та збагачення фіторізноманіття у науко­во-дослідних установах та навчальних закладах України». У її роботі взяли участь керівники ра­йону та міста, науковці з Києва, Полтави, Дніпра, Кременця, завідувачі природничих кафедр уні­верситетів та аграрної академії, колеги з ботаніч­них садів та дендропарків України.

З вітальним словом до учасників конференції звернулися голова районної державної адміністра­ції Лариса Звірко, голова районної ради Віра Мартюк, перший заступник голови райдержадміністрації Сергій Абрамов, міський голова Сергій Волошин, директор Хорольського агропромколеджу Микола Чишко. Виконуючий обов’язки ди­ректора Хорольського ботанічного саду, кандидат біологічних наук Володимир Красовський ознайо­мив учасників конференції з історією створення ботанічного саду, науковими доробками співробіт­ників та подякував усім, хто допомагав і допома­гає створювати наукову установу, хто підтримує її сьогодні і завдяки кому вона відбулася.

Перед учасниками конференції також виступи­ли: заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміні­страції Олександр Ткаченко, завідувач кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології Полтавського педагогічного університету ім. В. Г. Короленка, доктор педагогічних наук, професор Валентина Оніпко. Вона презентувала збірку, ство­рену у співпраці з краєзнавцем Андрієм Козловим, до якої ввійшли наукові статті більше 60 авторів, та щойно випущену з друку монографію «Хорольський ботанічний сад у системі ландшафтної за­будови м. Хорол», котру Володимир Красовський підготував у співавторстві з Андрієм Козловим.

Хорольськии ботсад4Вітання учасникам конференції від Всеукраїн­ської екологічної ліги висловила заступник голо­ви ліги Олена Пащенко і передала в дарунок три­томне видання «Екологічної енциклопедії».

Цікавими доробками поділився з присутніми професор кафедри землеробства та агрохімії Пол­тавської державної аграрної академії Сергій Поспе­лов. Щиро привітали усіх гостей поважного зібран­ня член науково-технічної ради Хорольського бота­нічного саду, кандидат сільськогосподарських наук, заслужений працівник сільського господарства України Григорій Шевель, доктор біологічних наук, професор Дніпровського національного університе­ту ім. Олеся Гончара Ірина Зайцева.

Хорольськии ботсад8За п’ять років з часу офіційного відкриття уста­нови колективу Хорольського ботанічного саду вдалося встановити зв’язки зі спорідненими нау­ково-дослідними установами та вищими навчаль­ними закладами. Дружні зв’язки сприяють розви­тку установи, обміну цінним посадковим матеріа­лом, проведенню спільних наукових досліджень, результати яких висвітлюються у відповідних фа­хових виданнях. Тісна співпраця поєднує Хорольський ботанічний сад з Полтавською державною аграрною академією, Національним державним педагогічним університетом ім. В. Г. Короленка, природничим відділенням Полтавського краєз­навчого музею ім. Василя Кричевського, Націо­нальним ботанічним садом НАН України ім. М. М. Гришка, який є науковим куратором установи, Хорольським агропромисловим коледжем, дослід­ною станцією лікарських рослин у с. Березоточі Лубенського району, Криворудським дендропар­ком, Устимівською дослідною станцією, Креме­нецьким ботанічним садом.

Хорольськии ботсад6

Після пленарного засідання учасники конференції здійснили екскурсію територією ботанічного саду, де також взяли участь у посадці молодих саджанців дуба черепитчастого та дуба Гартвіса. Володимир Красовський розповів про багатолітні дуби, які є іс­торією та надбанням міста і окрасою ботанічного саду, а також презентував наукову зону установи, де закладено сад субтропічних плодових культур.

Хорольськии ботсад9Конференція пройшла у конструктивній, друж­ній і теплій атмосфері, сформувала багато сміли­вих планів і залишила в учасників гарні спогади.

Бажаємо Хорольському ботанічному саду про­цвітання, поповнення колекцій і вдалих наукових досліджень!