Четвер 25 квіт. 2024
Засідання Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики «Екологічні проблеми Донбасу: наслідки воєнних дій та шляхи їх розв’язання»

Донбас воєнні діі18 червня 2017 р. Комітет Верховної Ради Украї­ни з питань екологічної політики, природоко­ристування та ліквідації наслідків Чорнобиль­ської катастрофи провів круглий стіл на тему «Екологічні проблеми Донбасу: наслідки воєнних дій та шляхи їх розв’язання».

У заході взяли участь представники Кабінету Мі­ністрів України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Ради національної безпеки і обо­рони України, Міністерства з питань тимчасово оку­пованих територій та внутрішньо-переміщених осіб України, Міністерства оборони України, Міністер­ства аграрної політики та продовольства України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства охорони здоров’я України, Державної екологічної інспекції України, Держав­ної служби України з надзвичайних ситуацій, Дер­жавного агентства водних ресурсів України, Дер­жавного агентства лісового господарства України, Донецької та Луганської обласних державних адмі­ністрацій, а також фахівці науково-дослідних уста­нов та експерти громадських організацій.

Внаслідок воєнних дій в Донецькій і Луганській областях було завдано величезної шкоди довкіл­лю: знищено значну частину цінних природоохо­ронних територій, порушено ґрунти та сільсько­господарські угіддя, внаслідок обстрілів пожежа­ми пошкоджено тисячі гектарів лісу, забруднено водні об’єкти.

Розв’язання цих проблем потребує спільних зу­силь влади, громадськості, бізнесу, міжнародних організацій. Цьому було присвячено засідання Ко­мітету ВРУ з питань екологічної політики, при­родокористування та ліквідації наслідків Чорно­бильської катастрофи.

Недава О. А., народний депутат України, заступ­ник голови Комітету, зауважив, що критичність екологічної ситуації в Донецькій та Луганській областях посилюється тим, що воєнні дії відбува­ються у великому промисловому регіоні, де скон­центровано велику кількість екологічно небезпеч­них об’єктів. Сотні зруйнованих та пограбованих небезпечних підприємств на непідконтрольній те­риторії, металургійні, хімічні, енергетичні комп­лекси, полігони високотоксичних відходів, тери­кони загрожують довкіллю. Серед інших джерел загроз – шахти, підтоплення яких призведе до засолення ґрунтів та забруднення водойм, річок, техногенне підтоплення геологічного середовища, забруднення водних об’єктів, ерозія земель та спа­лені ліси, великою є ймовірність радіаційного за­раження величезної території внаслідок затоплен­ня шахти «Юнком» в Єнакієво.

Натрус С. П., директор Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної вій­ськово-цивільної адміністрації, зазначив, що ви­рішення питання потребує централізованого під­ходу шляхом розроблення та фінансування відпо­відних програм, а також дієвого контролю за їх­нім виконанням.

Вакараш В. М., заступник Міністра екології та природних ресурсів України, та Бондар О. І., рек­тор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, вважають, що екологічні проблеми регіону потребують нестандартних під­ходів. Вони наголосили на необхідності проведен­ня досліджень щодо змін у природному середови­щі під впливом воєнних дій.

Тимочко Т. В., голова Всеукраїнської екологіч­ної ліги, акцентувала увагу на тому, що, крім та­ких найочевидніших наслідків війни у східних регіонах України, як загибель людей, знищення домівок, загальна руйнація та злидні, воєнні дії призводять до погіршення економічного стану кра­їни та соціальних умов життя, загрожують дов­кіллю. В цій ситуації увага влади зосереджується на таких нагальних питаннях, як фінансування армії, влаштування біженців та надання допомо­ги пораненим. Але водночас потрібно приділяти увагу й іншим наслідкам війни та вивчати їх комплексно, оскільки проблеми стану навколиш­нього середовища можуть легко перетворитися на загрози соціального характеру. Наприклад, силь­не забруднення питної води чи пошкодження по­тужного промислового об’єкта неминуче призве­дуть до захворювань і загибелі людей, що, в свою чергу, спричинить проблеми економічного харак­теру. Саме тому необхідний інтегрований підхід до визначення наслідків війни на Донбасі та шля­хів їхнього подолання.

Учасники круглого столу визначили першочер­гові заходи щодо відновлення території Донецької та Луганської областей, зокрема:

1.  Запропонувати українській делегації в рам­ках Мінського та Нормандського форматів висту­пити з ініціативою щодо створення окремої групи з розгляду питань екологічної безпеки.

2.  Вимагати від країни-агресора виконання при­родоохоронних зобов’язань внаслідок порушен­ня екологічної рівноваги на окупованих терито­ріях.

3.  Розробити Цільову програму екологічного моніторингу ситуації на Сході України (щодо всіх компонентів природного середовища: вода, ґрунт, атмосферне повітря, ПЗФ, відходи, радіаційний стан).

4.  Внести зміни до Порядку розподілу коштів Мінприроди України щодо виділення коштів на подолання екологічних наслідків воєнних дій на Сході України.

5.   Кабінету Міністрів України розробити стра­тегічний документ відновлення Сходу України на засадах збалансованого (сталого) розвитку з ура­хуванням економічної, соціальної та екологічної складових.

6.   Забезпечити створення спеціальних підрозді­лів у структурі всіх міністерств і відомств України для подолання екологічних, соціальних та еконо­мічних наслідків воєнних дій на сході України.