Середа 21 жовт. 2020

Колегія Донецької ОДА326 грудня в Донецькій ОДА відбулося засідання колегії облдержадміністрації. Участь у заході взяла голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

На колегії була затверджена Стратегія розвитку Донецької області на період до 2027 року, у розроблені якої брали участь експерти Всеукраїнської екологічної ліги.

Колегія Донецької ОДА6В Стратегії повністю враховані пропозиції ВЕЛ щодо окремої стратегічної цілі «Екологічна безпека та збалансоване природокористування», а також всі пропозиції ВЕЛ щодо операційних цілей природоохоронного спрямування.

Колегія Донецької ОДА7Директор Департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації С. П. Натрус презентував Регіональну програму моніторингу стану довкілля в Донецькій області. Головною метою цієї програми є поліпшення стану довкілля області, підтримання екологічної рівноваги на її території, забезпечення конституційного права людини на безпечне для її життя і здоров’я довкілля та забезпечення органів, що забезпечують охорону навколишнього природнього середовища та органів місцевого самоврядування необхідною інформацією, як основи для прийняття управлінських рішень щодо покращення якості навколишнього середовища та надання своєчасної достовірної інформації про його стан.Колегія Донецької ОДА2

Також колегія затвердила міжвідомчу регіональну програму «Екологічна просвіта та інформування для сталого розвитку Донеччини на 2020–2025 роки». Реалізації міжвідомчої регіональної програми «Екологічна просвіта та інформування для сталого розвитку Донеччини на 2020–2025 роки» дозволить значно підвищити рівень екологічної освіти, просвіти та інформування населення області, створити умови для запровадження у повсякденне життя моделей сталого споживання, активізувати їхню роль у запобіганні забруднення та здійсненні контролю за станом навколишнього природного середовища, сталому використанні природних ресурсів, у відновленні природно-ресурсного потенціалу Донеччини. Основними напрямами реалізації програми є:

Колегія Донецької ОДА9

1. Інформування про стан довкілля та популяризація екологічних цінностей.

2. Просвітницька діяльність.

3. Науково-методичне забезпечення.

4. Партнерство та координація.

Ця програма є інноваційною. Досвід Донецької області щодо комплексної роботи з екологічної просвітою та інформуванням буде першим в Україні.Колегія Донецької ОДА8

Всеукраїнська екологічна ліга є одним із партнерів підготовки та реалізації цієї програми. Програма реалізується за безпосередньої підтримки Павла Кириленка, голови Донецької ОДА.

Програма Просвіта Донеччини

Колегія Донецької ОДА10Всеукраїнська екологічна ліга буде лобіювати ухвалення подібних програм в інших областях України.

Працюємо і далі для захисту довкілля!

Екотижні1У Програмі Уряду Уряду, у регіональних стратегіях і місцевих програмах насправді недостатньо при­ділено увагу щодо проблеми збереження дов­кілля.

Саме тому стратегічним пріоритетом діяльнос­ті Всеукраїнської екологічної ліги є інтеграція екологічного компоненту в усі сектори економіки та регіонального розвитку.

ВЕЛ популяризує ідеї збалансованого розвитку. І саме з такою метою вже четвертий рік поспіль ВЕЛ проводить «екологічні тижні» у різних регіо­нах України, впродовж яких відбуваються семінари-тренінги з учителями та бібліотекарями облас­ті, а також підсумковий регіональний круглий стіл, присвячений екологічним проблемам області та способам їх подолання.

Екотижні2Стартовими цього року стали Львівська (2 бе­резня 2018 року) і Чернівецька (5 квітня 2018 року) області.

Під час екотижнів були проведені круглі столи «Еко­логічні проблеми області та шляхи їх розв’язання на засадах збалансованого розвитку» за участю представників органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, громадськості, бізнесу, нау­ковців та ЗМІ.

На заходах обговорювалися основні регіональні екологічні проблеми, проаналізована динаміка стану довкілля за останні роки та визначені сфе­ри й напрями, на які слід спрямовувати природо­охоронну діяльність. Учасники заходів брали участь у дискусіях, мали змогу висловити власні думки та пропозиції.

Екотижні3Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологіч­ної ліги, розповіла про важливість інтеграції Гло­бальних Цілей збалансованого розвитку в регіональ­ні стратегії та програми, а також представила про­позиції до Стратегії розвитку Львівської та Черні­вецької областей до 2020 року. Зокрема увага учас­ників була акцентована на необхідності дотримання підприємствами області Закону України «Про оцін­ку впливу на довкілля», Директив ЄС та налагод­женні співпраці органами місцевого самоврядуван­ня з громадськими організаціями, науковцями для активізації зусиль щодо охорони довкілля.

Учасники круглого столу на Львівщині пору­шили нагальні екологічні проблеми області, як от очищення фільтратів полігонів, захоронення твер­дих побутових відходів та проблеми поводження з побутовими відходами у м. Львові та області, заб­руднення водних ресурсів та санітарний стан лісів. Відбулась актуальна дискусія учасників щодо ви­значення можливостей розширення природно-за­повідних територій (створення НПП «Бойківщина»), під час якої розглянуті питання викорис­тання ґрунтових ресурсів, проблеми оптимізації екологічного стану геосистем гірничопромислових територій.

Екотижні4У Чернівцях на засіданні учасники обговори­ли можливості підвищення рівня екологічної безпеки, утилізації твердих побутових відходів, шляхи зменшення забруднення водних ресурсів та ґрунтів у Чернівецькій області, акцентували увагу на загрозі борщівника Сосновського в Чер­нівецькій області. Було розглянуто питання щодо поверхневих джерел водопостачання міста Чернівці та забезпечення належної якості пит­ної води.

Особливу увагу було приділено питанням збіль­шення територій природоохоронних зон та невід­воротних екологічних наслідків безконтрольного лісокористування.

У зв’язку з розвитком садівництва виникла загроза для існування медо­носних бджіл через порушення норм застосування засобів захисту рослин у садах.

Учас­ники круглого столу наголосили на необхідності пошуку взаємовигідних рішень між фермерами та бджолярами. Гострими питаннями для Черні­вецької області виявились поводження з медични­ми відходами і стан очисних споруд комунальних підприємств.

Екотижні7Під час круглих столів тривали активні диску­сії щодо способів розв’язання екологічних проб­лем у Львівській та Чернівецькій областях. За їх результатами було ухвалене рішення та підготов­лені резолюції що­до здійснення ком­плексних заходів для розв’язання найгостріших еко­логічних проблем кожної області.

Для бібліотека­рів Львівської та Чернівецької облас­тей проведено семінари-тренінги «Еколого-просвітницька діяльність у бібліотечній сфе­рі», під час яких активісти Всеукра­їнської екологічної ліги поділилися досвідом проведен­ня інформаційно-просвітницької ро­боти серед населення, представили програми діючих акцій, конкурсів та інших ін­формаційно-просвітницьких заходів. Бібліотекам було запропоновано долучитися до соціально-ко­рисної справи у сфері підвищення рівня екологіч­ної освіти та культури громадян.

Активісти Всеукраїнської екологічної ліги розповіли про необхідність впровадження засад збалансованого розвитку в Україні та перспек­тиви розвитку Львівщини та Буковини в цьому напрямі.

Екотижні6Було відзначено важливість та необхідність поширення літератури природоохоронного спря­мування. Члени ВЕЛ представили тритомне нау­ково-довідкове видання «Екологічна енциклопе­дія», а також інші друковані видання. Район­ним, міським бібліотекам області було передано 231 примірник 3-го тому «Екологічної енцикло­педії» (1-й та 2-й томи вони отримали раніше), і комплект літератури природоохоронного спря­мування.

Під час семінару працівникам бібліотек були продемонстровані деякі форми і способи інформа­ційно-просвітницької роботи у сфері захисту дов­кілля. Бібліотекарі виявили зацікавленість у співпраці із Всеукраїнською екологічною лігою щодо питань проведення природоохоронних захо­дів та фахової роботи з підвищення рівня обізна­ності громадян щодо екологічних проблем в Украї­ні і способів їх подолання.

Екотижні8На завершення заходу всі присутні взяли участь у флешмобі – складанні з літер природоохоронного гасла «Чисте довкілля для України!».

Чисте довкілля – це найважливіша мета на­селення міст і містечок, сіл і селищ регіонів України.

Чи буде у Корсуні чиста питна вода712 та 13 листопада 2018 р. Корсунь-Шевченківський на Черкащині відвідала офіційна делегація з німецького міста Гіфгорна на чолі з його бургомістром Маттіасом Нерліхом. Гості провели декілька важливих зустрічей, го­ловною метою яких стало окреслення майбутніх напрямків співпраці.

Плідне співробітництво міст-побратимів триває більше трьох десятиліть, впродовж яких відбувався обмін групами школярів, проходили фестивалі творчих колективів та спортивні заходи. Тепер, бажаючи розширити коло вирі­шуваних питань і маючи змогу надати дієву допомогу, ні­мецька сторона запропонувала розробити проект рекон­струкції системи питного водопостачання Корсуня. Ні­мецькі гості добре розуміють суть проблеми і чітко усві­домлюють шляхи її вирішення, бо якихось 10-15 років тому робили це у себе. Застосування новітніх технологій дозволить покращити якість питної води і збільшити кіль­кість підключень абонентів до водогону. Так народився проект «Чиста вода для Корсуня», над яким обидві сторо­ни працювали цілий рік.

Чи буде у Корсуні чиста питна водаПрезентація очисноі установкиВ місті близько 200 вулиць загальною довжиною 145 км, на які припадає всього 10 км централізованих каналізацій­них мереж. У Корсуні-Шевченківському з 5835 приватних домоволодінь лише 67 під’єднані до централізованого водовідведення. Решта оснащені або вигрібними ямами, або, в кращому випадку, септиками. 59 багатоповерхових будинків у центрі міста підключені до мережі центрального водопоста­чання і водовідведення. Інші власники будинків самостійно вирішують, куди подіти використану воду. Стічні води ви­качують 5 насосних станцій КП «Водоканал», які потім ви­ливають їх на поля фільтрації за містом. Оскільки в Корсуні відсутня станція очистки, наразі невідомо, скільки стічних вод потрапляє на ці поля і яка їх фільтрувальна здатність. Має місце скидання забруднених вод і поза межами фільтру­вальних полів, що завдає катастрофічної шкоди для Росі, людей та навколишнього середовища в цілому.

Додатковим мотиваційним імпульсом у вирішенні «водно­го» питання став масовий замор риби в Росі 9-10 серпня 2018 року. Дно річки було вкрите півметровим шаром риби та ра­ків, а сморід відчувався навіть з водопровідних кранів.

Чи буде у Корсуні чиста питна вода8Прийнятним виходом з цієї складної ситуації обрали об­ладнання локальних очис­них споруд, в яких стічна рідина очищається до стану, який дозволяє скидати її в ґрунт або у водойму без заподіяння шкоди людині й довкіллю. При експлуатації установок не використовуються жодні хімічні речовини, а ефективність сягає 90-­98%. Ще два десятиліття тому в Німеччині ситу­ація зі стічними водами була подібна до тієї, що є в Україні сьогодні. Останні 15 років скид неочищених стічних вод у ґрунт скрізь, навіть у найвіддаленіших місцях, заборонений законом і суворо карається.

Чи буде у Корсуні чиста питна вода3Приміщення для водоочисної установки облад­нали на території КП «Водоканал» навпроти педа­гогічного коледжу. В рамках візиту німецької де­легації відбувся тестовий запуск установки з очи­щення води. Аби привернути увагу громадськості до надважливого питання підтримання чистоти Росі, яка з давніх-давен напуває Корсунь, відбула­ся українсько-німецька конференція «Очищені стічні води – чиста Рось – здорові корсунці».

Присутніх привітав міський голова Олександр Гайдай, який подякував німецьким колегам за ді­єві намагання вирішити одну з найбільших проб­лем Корсуня-Шевченківського – забезпечення жи­телів міста якісною питною водою. Він зазначив, що Гіфгорн допомагає місту-побратиму не лише інформаційно, а й конкретни­ми справами. У рамках цьогорічного проекту «Чиста вода для Корсуня – ІІ» німецькою стороною було профінансовано придбання очисної установки. Її закупили у міжнародної компанії-виробника фільтрів для очищення води.

– Ми вирішили обладнати цей пункт реалізації очищеної питної води, коли після екологічної ката­строфи на річці Рось влітку побачили, що місто вкрай потребує альтернативних джерел водопоста­чання, з яких можна було б подати воду для насе­лення, для дитячих установ та шкіл. І тому ця проб­лема постала гостро, – зазначив Олександр Гайдай.

– Завдяки нашим німецьким друзям зараз ми має­мо цю установку, яка перед­бачає забір води з водогону і приведення її у відповідність нормам СанПіну. Це буде вода такої якості, як, наприклад, у бутлях, що продаються у ма­газинах. Сьогодні, 13 листо­пада, нами отриманий повний пакет документації по цій установці. Ми порахуємо всі затрати на очищення. Для са­дочків і шкіл вода буде реалізовуватись за рахунок місцевих бюджетів, а населення зможе її купувати. Буде розроблений відповідний тариф, думаю, в межах 1 гривні за літр, – повідомив міський голова.

Чи буде у Корсуні чиста питна вода1У свою чергу, бургомістр м. Гіфгорна Маттіас Нерліх, звертаючись до присутніх, звернув увагу на те, що важливим фактором успішності проекту є зацікавленість багатьох людей.

– Тільки якщо ми будемо співпрацювати як ко­манда, як друзі, тоді ми будемо успішними, – на­голосив він. – Для того, аби реалізувати проект  «Чиста вода для Корсуня», нам потрібна підтримка. Тому я радий бачити у цій залі так багато людей, зацікавлених долучитися до справи. Кожен має за­мислитись над тим, що він сам може зробити для того, щоб у майбутньому всі ми мали чисту воду.

Знаковою для розвитку плідних двосторонніх відносин стала присутність на конференції по­стійного заступника Посла Німеччини в Україні Вольфганга Біндзайля.

У своєму виступі він зазначив, що сьогоднішня конференція є виразом особливо близького парт­нерства між містами. Федеральний уряд Німеччи­ни започаткував «Швидкий стартовий пакет для України» для зміцнення партнерських стосунків на місцевому рівні та фінансує його з коштів Федерального міністерства еко­номічного співробітництва.

Я дуже радий, що за нашої підтримки в Корсуні-Шевченківському започатко­вується конкретний проект, який, як ми всі сподіваємося, принесе мешканцям міста відчут­ні зрушення у забезпеченні якісною питною водою.

Присутній на конференції голова обласної ради Олександр Вельбівець у своєму виступі звернув увагу на те, що Корсунь-Шевченківський вигідно вирізняється з-поміж багатьох населених пунктів, що мають зарубіжних побратимів, тим, що не об­межується лише обмінами в питаннях культури або спорту. Важливою гранню побратимства ста­ла співпраця у соціальній сфері, а саме – вирі­шення болючої проблеми забезпечення населення якісною питною водою. Він запевнив присутніх у тому, що буде активно лобіювати вирішення «вод­ного» питання на усіх рівнях влади в межах Чер­каської області, а якщо буде потрібно – і на рівні країни. Він наголосив, що потрібна лише чітка ініціатива з боку міської ради. На це має бути спрямований певний фінансовий ресурс міста, що стане підтвердженням того, що проблема справді стоїть гостро і є пріоритетною для міста. Олек­сандр Вельбівець запевнив присутніх, що облрада готова долучитися до співфінансування як за ра­хунок коштів обласного бюджету, так, можливо, і за рахунок коштів Державного фонду регіональ­ного розвитку.

Чи буде у Корсуні чиста питна вода4Всеукраїнська екологічна ліга та її Корсунь- Шевченківський районний осередок понад 10 ро­ків опікуються екологічним станом річки Рось. Під час виступу на конференції голова ВЕЛ Тетя­на Тимочко загострила увагу присутніх на при­чинах проблем Росі, серед яких – зарегульованість річкового стоку гідротехнічними спорудами, не­санкціоновані скиди у водойму забруднюючих ре­човин, засмічування і забудова прибережної сму­ги. Всеукраїнська екологічна ліга виступає за за­борону використання фосфатних миючих засобів, які, потрапляючи у водотік, викликають швид­кий ріст водоростей, стрімке їх відмирання і, як результат – вторинне отруєння води.

Надзвичайно важливим фактором для забезпе­чення нормального санітарного стану та кисневого водообміну водосховищ є постійні санітарні попус­ки води з-під заставок гребель (з придонних шарів), як це робилося до передачі ГЕС на Росі в оренду.

Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо водної політики в Україні

1.  Щодо стану водних ресурсів та формування нової водної політики:

1.1 Забезпечити розроблення та прийняття законодавчих і нормативно- правових актів з питань удосконалення правового режиму водоохоронних зон і прибережних смуг водних об'єктів, створення та винесення в натуру прибережних зон і дотримання в них режиму господарювання.

1.2 Зробити та запровадити механізми реалізації державної системи інтегрованого екологічного моніторингу водних ресурсів.

1.3 Розробити і затвердити План впровадження системи інтегрованого управління природокористуванням у прибережній смузі Чорного та Азовського морів.

Чи буде у Корсуні чиста питна вода51.4 Посилити державний нагляд і контроль за скидами з підприємств і дотриманням режиму господарювання у водоохоронних зонах річок і дренажних каналів згідно зі ст. 218 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення».

1.5 Забезпечити розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо посилення контролю за охороною рибних запасів у водоймах та відповідальності за браконьєрський вилов риби, а для морських екосистем – на засадах Регламенту Ради ЄС від 29 вересня 2008 року № 1005/2008 про створення системи запобігання, стримування та заборони незаконного, незареєстрованого та нерегульованого рибальства.

1.6 Переглянути діючі нормативи будівництва гідромеліо ративних і водогосподарських об'єктів з урахуванням еко логічних чинників.

2. Екологічні проблеми, пов'язані з будівництвом малих ГЕС

2.1 Зупинити дію Програми розвитку гідроенергетики в Україні до 2030 р. з огляду на негативні екологічні наслідки будівництва малих ГЕС на гірських річках західних областей України, де забір основної частини води спричинює ряд екологічних та соціально економічних проблем.

2.2  Рекомендувати місцевим радам до завершення державних і громадських експертиз утриматись від погоджень проектів і планів будівництва малих і міні ГЕС на територіях населених пунктів чи поза їх межами.

Чи буде у Корсуні чиста питна вода23. Якість питної води та її вплив на здоров'я людей:

3.1 Сприяти ухваленню проекту Закону України «Про заборону ввезення і реалізації на території України мийних засобів на основі фосфатів.

3.2 Впровадити в повному обсязі нову редакцію ДСанПіН «Гігієнічні вимоги до якості води питної, призначеної до споживання людиною», в якій встановлено стандарти питної води, наближені до прийнятих в Європі.

3.3 Забезпечити повне та беззастережне виконання екологічних вимог (екологічних попусків та дотримання необхідних режимів рівнів води водосховищ) під час експлуатації існуючих ГЕС.

3.4 Розробити проекти та винести в натуру прибережні захисні смуги всіх водних об'єктів та зон санітарної охорони джерел водопостачання в басейні Дніпра до 2020 р., забезпечити постійний та дієвий контроль за дотриманням обмежень для господарської діяльності.

 

IMG 582727 березня 2019 року у м. Краматорськ, у конференц-залі Департаменту екології та природних ресурсів Донецької облас­ної державної адміністрації відбулась презентація документального фільму «Донеччина заповідна – насіння життя!». Він був створений в рамках ре­алізації Програми Донецької ОДА «Екологічними стежками рідної України», за ініціативи Всеук­раїнської екологічної ліги та технічної підтримки телекомпанії «Орбіта».

Фільм розповідає про унікальні природоохоронні об’єкти Донецької області: Український степовий природний заповідник, національні природні парки «Святі гори» та «Меотида», регіональні ландшафтні парки «Краматорський», «Клєбан-Бик» та «Слов’ян­ський курорт».

На прем’єрному показі були присутні представ­ники органів влади, громадських природоохоронних організацій, ЗМІ, науковці, освітяни.

Учасників привітав Олександр Неклеса, заступник директора Департаменту екології та природних ресурсів Доне­цької ОДА, начальник управління природно-заповід­них територій, лісового господарства та регуляторної політики. Він представив інформацію про екологічні проблеми області та наголосив на важливості ство­рення подібних фільмів, завдяки яким Донеччина постає перед глядачами не лише як промисловий регіон, але і як потенційний об’єкт для екотуризму.

IMG 5807

Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської еко­логічної ліги, висловила слова подяки Донецькій обласній державній адміністрації за підтримку природоохоронних ініціатив, працівникам об’єктів природно-заповідного фонду за сприяння знімаль­ній групі під час роботи над фільмом, телекомпанії «Орбіта» за сучасні новітні технології, які дали змогу представити у цьому матеріалі прекрасні куточки заповідної Донеччини.

thumb 861 location photo big

Олексій Бурковський, заступник голови Доне­цької обласної організації Всеукраїнської екологіч­ної ліги, розповів учасникам про ідею та процес створення фільму саме у науково-популярному фор­маті. Не зважаючи на воєнні дії на Сході України, активісти ВЕЛ спільно з науковцями продовжують діяльність зі створення об’єктів природно-заповід­ного фонду. На початок 2019 року в області обліко­вуються 150 об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 97593,6 га.

Незабаром цей матеріал стане доступним широ­кому колу глядачів, а також буде переданий для ви­користання навчальними закладами різних рівнів.

У фільмі «Донеччина заповідна – насіння життя» представлені яскраві кадри відео- та аерозйомки заповідних об’єктів природно-заповідного фонду, що супроводжуються не тільки захоплюючими краєвидами, а й змістовним текстовим наповненням. Призначення цієї роботи – показати всім, які унікальні та цінні території необхідно зберегти для майбутніх поколінь.

Учасники прем’єрного показу після перегляду ділились захопленими та позитивними враженнями від змістовного та естетичного наповнення фільму. Багато разів висловлювались слова вдячності та підтримки команді, що працювала над створенням цього матеріалу.36039 800x600 kovyl

Фільм вже викладено у мережу і він є доступ­ний широкому колу глядачів, як в повнометраж­ній версії, так і в скороченій. Повнометражну версію фільму можна переглянути тут

 

140597 11116 800x600 svjatye gory 1

684

822 листопада 2018 року в м. Києві розпочав роботу Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», який проводиться вже кілька років поспіль (2013-2017 рр.)

Ключова тема Форуму в цьому році: «Формування програм щодо поводження з відходами для об’єднаних територіальних громад: проблемні питання та кращі практики».

9Організаторами Форуму виступили Всеукраїнська екологічна ліга, Національний молодіжний центр «Екологічні ініціативи», Екологічна рециклінгова асоціація України.

Форум відбувається за сприяння Програми малих грантів Глобального екологічного фонду та Програми розвитку ООН, Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Понад 300 делегатів з усіх куточків України приїхали у столицю, щоб розглянути  проблемні питання та кращі практики формування та реалізації програм щодо поводження з відходами на місцевому та регіональному рівнях, у територіальних громадах, обговорити стан поводження з небезпечними відходами та відходами сільського господарства в Україні, ознайомитись з сучасними розробками українських науковців щодо екологічно безпечного перероблення та утилізації відходів.

10Тимочко Тетяна Валентинівна, голова Всеукраїнської екологічної ліги, у своєму виступі наголосила на тому, що найважливішими кроками для забезпечення збалансованого поводження з відходами мають стати розробка стратегічних документів та провадження відповідних фінансово-економічних та правових інструментів. Всеукраїнська екологічна ліга вже багато років наполегливо працює над тим, щоб в Україні були впроваджені всі вимоги європейського природоохоронного законодавства.

Форум 2018 1Недава Олег Анатолійович, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи зазначив, що нині першочерговими завданнями  у сфері поводження з відходами є: впровадження природоохоронних ініціатив та проектів, сприяння залученню інвестицій у сферу перероблення відходів та організація співпраці органів державної влади, місцевого самоврядування громадських організацій, науки та бізнесу у сфері поводження з відходами. Він зазначив, що для фінансування сфери природоохоронної діяльності максимально мають використовуватись надходження коштів від екологічних платежів, що сплачуються за погіршення, забруднення усіх природних ресурсів, переважна більшість яких є невідновлюваними.

Нігородова Світлана Анатоліївна, національний координатор Програми малих грантів ПРООН/ГЕФ, наголосила на важливості діяльності громадських організацій у сфері інформування та освіти громадськості щодо поводження з відходами.

Заступник Міністра екології та природних ресурсів України, Віктор Михайлович Вакараш, у своїй доповіді розповів присутнім про діяльність Міністерства та наголосив на важливості консолідації зусиль територіальних громад, органів влади на місцевому рівні та громадськості для вирішення питань.

5На пленарному засіданні було розглянуто проблемні питання та кращі практики щодо поводження з відходами в територіальних громадах.

Кострикін Олег Валерійович, начальник Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, представив інформацію про державне регулювання у сфері поводження з побутовими відходами.

Про заходи щодо стимулювання залучення інвестицій в розвиток енергетичної утилізації відходів розповів Марецький Роман Анатолійович, директор Департаменту технічного регулювання енергоефективності Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.

Павлюк Нонна Юріївна, кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник Інститут технічної теплофізики НАН України, ознайомила присутніх з  принципами енергетичної утилізації ТПВ відповідно до Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року.

6Патока Ірина Вікторівна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник,  провідний науковий співробітник відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України представила поводження з відходами як невід’ємну складову екологічної політики об’єднаних територіальних громад.

Практичним досвідом щодо втілення регіональної програми поводження з відходами у Донецькій області поділився з учасниками Лихач Олександр Володимирович, заступник директора Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації.

Грущинський Андрій Миколайович, голова Правління ПАТ «Київспецтранс»,  представив сучасні підходи та досвід рекультивації полігону твердих побутових відходів №5.

7

Під час засідань круглих столів також були розглянуті важливі питання міжмуніципального співробітництва у сфері поводження з побутовими відходами, поводження з сільськогосподарськими та небезпечними відходами.

Перший день Національного форуму був дуже насиченим: учасники вступали у гострі дискусії,  висловлювали пропозиції та шляхи вирішення даних проблем.

Форум 2018 2

 

 

9Другий день Національного форуму «Поводження з відходами в Україні» був досить насиченим. Учасники продовжили роботу у секціях «Законодавче регулювання, інформаційна політика та освіта у сфері поводження з відходами» та  «Сучасні технології перероблення відходів».

Крушневич Сергій Петрович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту газу НАН України представив інформацію про дегазацію полігонів.

Рибальченко Євген Григорович, директор ТОВ «РЕВЕЙСТ» свій виступу присвятив не тільки сучасному стану та проблемам поводження з відходами в Україні, але і навів приклади діяльності іноземних підприємств у цій сфері.

Про кращі практики поводження з відходами в рамках міжнародного співробітництва Європейських університетів  розповів Михайленко Валерій Петрович, кандидат хімічних наук, доцент кафедри фізичної географії та геоекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Курта Сергій Андрійович, доктор технічних наук, професор кафедри хімії факультету природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у своєму виступі детально охарактеризував технологію подрібнення та сепарації полімервмісної макулатури з рециклінгом целюлози і полімерів.10

Васильківський Борис Миколайович, старший викладач кафедри екології Національного університету «Києво-Могилянська академія», змусив присутніх замислитись над тим, як сучасні технології можуть змінювати поводження громадян з відходами.

Волошин Вячеслав Степанович, доктор технічних наук, професор, ректор Приазовського державного технологічного університету (м. Маріуполь, Донецька область) представив дослідження щодо заглушення відходоутворення в джерелі виникнення.

8Морозова Тетяна Василівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології та біомоніторингу Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, голова Чернівецької обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги охарактеризувала основоположний принцип гарбології – Zero waste.

Інформацію про комплексну переробку металургійних шлаків у вихровому повітряно-мінеральному потоці навів Іванченко Владислав Вікторович, кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент, завідувач відділу проблем екологічної геології і розробки рудних родовищ Державної наукової установи «Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України».

Форум 2018 3

4У рамках діяльності Національного форуму «Поводження з відходами в Україні» група учасників відвідала полігон твердих побутових відходів №5 у с. Підгірці Київської області. Вони ознайомились з результатами процесу рекультивації та подальшими планами у цьому напрямку. Голова правління ПрАТ «Київспецтранс» Грущинський Андрій Миколайович розповів про те, що здійснення реконструкції передбачає посилення дамб, зміцнення водовідвідних лотків, модернізацію насосного обладнання, утеплення станцій з очистки фільтрату. Всі ці систематичні заходи повинні вплинути на зменшення негативного впливу полігону на довкілля, а у подальшому привести до припинення його діяльності.6

Кожен з присутніх мав змогу поспілкуватись з фахівцями у сфері поводження з відходами, задати питання, поділитись існуючими напрацюваннями у цій галузі.

 5 7

У Форумі взяли участь представники органів державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, науковці, бізнес-структури, які працюють у сфері поводження з відходами, підприємства-виробники техніки та технологічного обладнання для перероблення відходів, установи, які працюють у галузі екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, природоохоронні громадські організації, ЗМІ.

Учасники Форуму висловили пропозиції до Резолюції Форуму, які у подальшому будуть опрацьовані та передані відповідним органам влади та одноголосно підтримали необхідність формування програм щодо поводження з відходами для об’єднаних територіальних громад.

Форум 2018 4

 

Матеріали Форуму

Програма Форуму 22-23 листопада 2018 р.

Проект резолюції Національного форуму 22-23 листопада 2018р.

Збірник Форум 2018

 

 

День Дунаю1Цього року ми святкуємо 12-ту річни­цю Дня Дунаю. Всеукраїнська еколо­гічна ліга бере активну участь в орга­нізації святкових заходів щодо відзна­чення цього свята. Щороку Закарпат­ська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги спільно з партнерами проводять масштабні заходи, присвяче­ні збереженню та раціональному вико­ристанню річки Дунай.

Цього року святкові заходи відбулися в селі Квасово Берегівського району та 1 липня в с. Латірка Воловецького району Закарпатської області.

День Дунаю230 червня відбувся фестиваль «День Дунаю в басейні Тиси - 2018». До участі у фестивалі були запрошені учні (дитячі команди) навчальних за­кладів Баранинської сільської об’єднаної терито­ріальної громади, Закарпатського еколого-нату- ралістичного центру, м. Тячева та шкіл Берегів­ського району (с. Квасово та с. Оросієво). Свят­кування відбувалось під егідою Міжнародної ко­місії із захисту р. Дунай за підтримки Європей­ського Союзу, Закарпатської обласної державної адміністрації, Міністерства екології та природ­них ресурсів України, Басейнового управління водними ресурсами річки Тиса та Всеукраїнської екологічної ліги.

День Дунаю3Ключовим заходом під час свята була «Регата кораблів пластикових піратів». Цей захід - комбі­нація конкурсів «Пластикові скарби» та «Дунай­ський митець».

Команди школярів з Берегівського, Тячівського та Ужгородського районів збирали окремо пластик. Та команда, яка зібрала більше 10 кг пластику, отримала право взяти участь у регаті.

День Дунаю4Для цього потрібно було змайструвати мінімо- дель корабля з пластикових відходів та вказати скільки «скарбу» було зібрано. Усі кораблики були запущені з одного місця на р. Боржаві і пройшли відстань 500 м. Переможець визначався за декіль­кома критеріями:

- Найбільш цікавий / ори­гінальний корабель;

- Кількість «зібраного скарбу»;

- Можливості триматися на воді та дійти до фінішу.

Усі команди, які дійшли до фінішу, отримали сумки та кепки, переможці - цін­ні призи.

День Дунаю5Також цього дня відбувалися такі дійства:

- виступи дитячих колективів «Пірати та лица­рі:всі об’єднуються для захисту навколишнього середовища»;

- офіційно передано контейнери для розділь­ного збору відходів до громади с. Оросієво (су­сіднє село від Квасово). Кількість жителів - 900 осіб;

- акція «Замки над водою», під час якої руїни замку були очищені від сміття та заростей, а та­кож проведено квест «Як стати еколицарем?» на пошук скарбів у Квасівсьому замку;

- розмальовування напису з камінців на дамбі «Ми любимо Боржаву»;

- вогняне шоу.

День Дунаю8У програмі другого дня (1 липня) було заплано­вано два важливих заходи:

- облаштування витоку річки Латориця (с. Латірка Воловецького району);

- оцінювання гідроморфологічного потенціалу гірських ділянок річок (с. Котельниця Воловецького району).

День Дунаю9Довідка.

За ініціативою Міжнародної комісії із захисту річки Дунай вперше свято Дунаю відзначали 29 червня 2004 року, воно було присвячене 10-річчю Конвенції про охорону ріки Дунай. Назву річці (Дунай - «бистра вода») дали кельти в першій половиніІ тисячоліття до н. е. Дунай займає серед річок Європи II міс­це після Волги, він перетинає 10 країн (Німеччину, Австрію, Сло­ваччину, Угорщину, Хорватію, Сербію, Румунію, Болгарію, Мол­дову та Україну) - від Чорного лісу в Німеччині до Чорного моря в Румунії та Україні.

День Дунаю1229 червня 1994 року була прийня­та Конвенція про співробітництво з охорони та сталого використання річки Дунай (Конвенція про захист річки Дунай) (Софія, Болгарія), яку підписали 11 країн, територієюяких протікає ця ріка,та Європейський Союз. Україна ратифікувала Конвен­цію у 2002 році. Основним завдан­ням Конвенції є забезпечення зба­лансованого управління водними ресурсами в басейні Дунаю, зокре­ма: збереження, поліпшення та раціо­нальне використання поверхневих вод; контроль можливих небезпек, що виникають унаслідок аварій, ра­зом з небезпечними для води речо­винами, а також повені й кригу; зменшення забруднення Чорного моря від джерел на водозбірній пло­щі. У рамках Конвенції країни-учасники застосовують єдині системи моніторингу і методи оцінювання впливів на навколишнє середови­ще. Принцип «забруднювач платить» і попереджальний принцип є осно­вою для всіх заходів, що мають на меті охорону річки Дунай і вод на всій її водозбірній площі.

День Дунаю1Цього року ми святкуємо 12-ту річни­цю Дня Дунаю. Всеукраїнська еколо­гічна ліга бере активну участь в орга­нізації святкових заходів щодо відзна­чення цього свята. Щороку Закарпат­ська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги спільно з партнерами проводять масштабні заходи, присвяче­ні збереженню та раціональному вико­ристанню річки Дунай.

Цього року святкові заходи відбулися в селі Квасово Берегівського району та 1 липня в с. Латірка Воловецького району Закарпатської області.

День Дунаю230 червня відбувся фестиваль «День Дунаю в басейні Тиси - 2018». До участі у фестивалі були запрошені учні (дитячі команди) навчальних за­кладів Баранинської сільської об’єднаної терито­ріальної громади, Закарпатського еколого-нату- ралістичного центру, м. Тячева та шкіл Берегів­ського району (с. Квасово та с. Оросієво). Свят­кування відбувалось під егідою Міжнародної ко­місії із захисту р. Дунай за підтримки Європей­ського Союзу, Закарпатської обласної державної адміністрації, Міністерства екології та природ­них ресурсів України, Басейнового управління водними ресурсами річки Тиса та Всеукраїнської екологічної ліги.

День Дунаю3Ключовим заходом під час свята була «Регата кораблів пластикових піратів». Цей захід - комбі­нація конкурсів «Пластикові скарби» та «Дунай­ський митець».

Команди школярів з Берегівського, Тячівського та Ужгородського районів збирали окремо пластик. Та команда, яка зібрала більше 10 кг пластику, отримала право взяти участь у регаті.

День Дунаю4Для цього потрібно було змайструвати мінімо- дель корабля з пластикових відходів та вказати скільки «скарбу» було зібрано. Усі кораблики були запущені з одного місця на р. Боржаві і пройшли відстань 500 м. Переможець визначався за декіль­кома критеріями:

- Найбільш цікавий / ори­гінальний корабель;

- Кількість «зібраного скарбу»;

- Можливості триматися на воді та дійти до фінішу.

Усі команди, які дійшли до фінішу, отримали сумки та кепки, переможці - цін­ні призи.

День Дунаю5Також цього дня відбувалися такі дійства:

- виступи дитячих колективів «Пірати та лица­рі:всі об’єднуються для захисту навколишнього середовища»;

- офіційно передано контейнери для розділь­ного збору відходів до громади с. Оросієво (су­сіднє село від Квасово). Кількість жителів - 900 осіб;

- акція «Замки над водою», під час якої руїни замку були очищені від сміття та заростей, а та­кож проведено квест «Як стати еколицарем?» на пошук скарбів у Квасівсьому замку;

- розмальовування напису з камінців на дамбі «Ми любимо Боржаву»;

- вогняне шоу.

День Дунаю8У програмі другого дня (1 липня) було заплано­вано два важливих заходи:

- облаштування витоку річки Латориця (с. Латірка Воловецького району);

- оцінювання гідроморфологічного потенціалу гірських ділянок річок (с. Котельниця Воловецького району).

День Дунаю9Довідка.

За ініціативою Міжнародної комісії із захисту річки Дунай вперше свято Дунаю відзначали 29 червня 2004 року, воно було присвячене 10-річчю Конвенції про охорону ріки Дунай. Назву річці (Дунай - «бистра вода») дали кельти в першій половиніІ тисячоліття до н. е. Дунай займає серед річок Європи II міс­це після Волги, він перетинає 10 країн (Німеччину, Австрію, Сло­ваччину, Угорщину, Хорватію, Сербію, Румунію, Болгарію, Мол­дову та Україну) - від Чорного лісу в Німеччині до Чорного моря в Румунії та Україні.

День Дунаю1229 червня 1994 року була прийня­та Конвенція про співробітництво з охорони та сталого використання річки Дунай (Конвенція про захист річки Дунай) (Софія, Болгарія), яку підписали 11 країн, територієюяких протікає ця ріка,та Європейський Союз. Україна ратифікувала Конвен­цію у 2002 році. Основним завдан­ням Конвенції є забезпечення зба­лансованого управління водними ресурсами в басейні Дунаю, зокре­ма: збереження, поліпшення та раціо­нальне використання поверхневих вод; контроль можливих небезпек, що виникають унаслідок аварій, ра­зом з небезпечними для води речо­винами, а також повені й кригу; зменшення забруднення Чорного моря від джерел на водозбірній пло­щі. У рамках Конвенції країни-учасники застосовують єдині системи моніторингу і методи оцінювання впливів на навколишнє середови­ще. Принцип «забруднювач платить» і попереджальний принцип є осно­вою для всіх заходів, що мають на меті охорону річки Дунай і вод на всій її водозбірній площі.

20915176 1571583639583447 6373890235258811355 n18 серпня 2017 року у м. Житомир відбувся круглий стіл «Використання біоенергетичних технологій у тепло- та гарячому водопостачанні в Житомирській області: перешкоди та перспективи розвитку», організатором якого виступили Всеукраїнська екологічна ліга та Програма розвитку ООН в Україні.

Відновлювана енергетика – важлива та перспективна для України галузь економіки. Одним з її напрямів є біоенергетика – виробництво електроенергії, тепла та палива на основі використання біомаси. Проте її розвиток є досі обмеженим. На цей час виробництво енергії з біоенергетичних джерел становить близько 0,5% загального обсягу поставок первинної енергії – в основному дрова для побутових потреб, а також паливо для лісових та деревообробних підприємств. Дослідження свідчать, що біомаса може забезпечити, принаймні, в шість разів більше і потенційно – в десять разів більше енергії, щоб довести частку використання біомаси до 7% загального обсягу поставок енергії.

Тимочко Тетяна Валентинівна, голова Всеукраїнської екологічної ліги, у своєму виступі наголосила на актуальності впровадження біоенергетики в контексті переходу України до збалансованого (сталого) розвитку. Але необхідно врахувати,що ресурси лісової та деревообробної галузі, відходи с/г знаходяться на радіоактивно забруднених територіях. Питання екологічної безпеки у Житомирській області мають стати ключовими у всіх програмних документах. Всеукраїнська екологічна ліга розробила та пропонує внести зміни і доповнення до Стратегії розвитку області до 2020 року. Зокрема, це окремий розділ "Стратегічна ціль 4. Екологічна безпека та охорона довкілля". На сьогодні обласна стратегія не має чітко визначених екологічних приоритетів. Всеукраїнська екологічна ліга лобіює питання інтеграції екологічної складової у стратегії, програми, плани регіонального та місцевого розвитку.

20840786 1571583882916756 5206098468932013156 n

Кухарець Савелій Миколайович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри механіки та інженерії агроекосистем Житомирського національного агроекологічного університету розповів про існуючий потенціал сировини рослинного походження для теплових потреб у Житомирській області.

Добринська Нiна Кантiвна, заступник начальника управління агропромислового розвитку Житомирської обласної державної адміністрації представила детальну інформацію про можливості агропромислового комплексу Житомирської області у виробництві біоенергетичних ресурсів.

Ігнатенко Олександр Павлович, доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук, головний консультант проекту ПРООН «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій в муніципальному секторі в Україні» ознайомив учасників з матеріалами про перспективи розвитку біоенергетики у Житомирській області. Річний технічно-досяжний потенціал області з використання біомаси складає 377,14 тис. т., що еквівалентно 188,57 тис. т.у.п., у тому числі за рахунок використання с/г відходів – 251,84 тис. т та вирощування енергетичних рослин – 125,3 тис. т на землях, площа яких складає 12,53 тис. га. В рамках проекту Регіональної програми запланована модернізація об’єктів житлово-комунального господарства, яка в подальшому дозволить використовувати на таких об’єктах 610 тис. т біомаси (включаючи лісогосподарські відходи) в рік.

Лященко Володимир Олексійович, керівник проекту ПРООН «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій в муніципальному секторі в Україні» детально розглянув фінансові механізми та перспективи їх реалізації у впровадженні біоенергетичних технологій в Україні загалом та на місцевому рівні.

Варема Тетяна Никифорівна, заступник директора Департаменту містобудування, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської обласної державної адміністрації, акцентувала увагу на кращих прикладах використання відновлювальних джерел енергії у комунальному секторі Житомирської області, підтримала пропозицію щодо внесення змін і доповнень до Стратегії розвитку області у частині, що стосується розвитку біоенергетики.

Під час круглого столу відбулось активне обговорення реальних можливостей використання біоенергетичних технологій у Житомирській області, учасники круглого столу мали змогу ознайомитись з перспективами та перевагами вирощування енергетичних культур (тополі, верби, міскантуса) та можливими проблемами збуту цієї продукції. Вирішили звернутися до керівництва області щодо внесення змін і доповнень до Стратегії розвитку Житомирської області до 2020 року з питань екологічної безпеки та впровадження біоенергетичних технологій.

Презентація_Ігнатенко

Презентація Регіональна програма використання біомаси в Житомирській області

Презентація_Лященко

Презентація_Кухарець

 

 

Екопроблеми Херсон обл Очисні споруди міста Скадовська27 вересня 2017 року в м. Херсон відбулося за­сідання круглого столу «Екологічні пробле­ми Херсонської області та шляхи їх розв’я­зання на засадах збалансованого (сталого) розви­тку», організатором якого виступила Всеукраїн­ська екологічна ліга.

У засіданні взяли участь народні депутати Украї­ни, представники обласної ради та адміністрації, ор­ганів місцевого самоврядування, виконавчої влади, керівники департаментів та управлінь, голови ра­йонних державних адміністрацій, працівники Дер­жавної екологічної інспекції України, науковці, представники бізнес-структур, громадськості та ЗМІ.

Екопроблеми Херсон обл5Обговорення торкнулося на­ступних критичних екологіч­них проблем області:

- проблеми забезпечення питною водою м. Херсон, стан якості водних ресурсів по­низзя річки Інгулець та ін­ших водних ресурсів області;

- стан, якість та використан­ня водних ресурсів Херсонсь­кої області для зрошення;

Екопроблеми Херсон обл6- проблемні питання функ­ціонування лісового госпо­дарства в області;

- проблеми розвитку рекреаційно-курортної зони та можливості створення реабілітаційних центрів на узбережжях Азов­ського та Чорного морів у Херсонській області з використанням природних чинників;

- низький відсоток природоохоронних терито­рій та необхідність розширення об’єктів природ­но-заповідного фонду;

- незаконна забудова, незаконне виділення зе­мельних ділянок морського узбережжя, виділен­ня земельних ділянок без урахування генераль­них планів, використанння земельних ділянок не за цільовим призначенням, стихійне розміщення тимчасових споруд та незаконна підприємницька діяльність у 100-метровій зоні прибережно-захис­них смуг Генічеського, Скадовського та Голопристаньського районів;

- проблеми збирання й переробки сміття, функ­ціонування полігонів твердих побутових відходів, зберігання заборонених і непридатних пестицидів;

- руйнівний вплив непри­датних пестицидів і отруто­хімікатів на стан довкілля, якість ґрунтів та здоров’я людини.

Екопроблеми Херсон обл1З вітальним словом до учас­ників звернулися голова Хер­сонської обласної державної адміністрації Гордєєв А. А., який підкреслив осоливу увагу з боку влади та місцевих жителів Херсонщини до питань збереження довкілля

Недава О. А., народний депутат України, заступ­ник голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, акцентував увагу присутніх на можливостях та особливостях використання екологічного податку для поліпшення екологічної ситуації в Україні.

Заступник голови Херсонської обласної ради Булюк В. В. у своєму виступі наголосив на тому, що обласна рада звернеться до Верховної ради України з вимогою залишити 80% екологічного податку на місцевому рівні.

Тимочко Т. В., голова Всеукраїнської екологіч­ної ліги, розповіла про важливість інтеграції ці­лей сталого розвитку в регіональні стратегії та програми, а також представила пропозиції до Стратегії розвитку Херсонської області до 2020 року. Також було окреслено основні екологічні проблеми Херсонської області та шляхи їх роз­в’язання.

Під час засідання круглого столу учасники бра­ли участь у дискусіях, мали змогу висловити свої думки та пропозиції. Присутні зазначили, що для поліпшення стану природного середовища області та запобігання його деградації необхідно здійсни­ти комплексні заходи. Представники громад­ськості та народні обранці закликали здійснити громадську експертизу деяких об’єктів, що ста­новлять небезпеку для довкілля та життя і здо­ров’я людей.

За результатами круглого столу, 28 вересня 2017 р. активісти та експерти Всеукраїнської еко­логічної ліги, Недава О. А., народний депутат України, відвідали Херсонське сміттєзвалище, яке знаходиться у жахливому стані та поза всякими екологічними вимогами і нормами, можливості ви­користання якого вже вичерпані.

Екопроблеми Херсон обл Обговорення проблем очисних споруд міста СкадовськаВстановлено факти, що порушують природоо­хоронне законодавство та становлять безпосе­редню підвищену екологічну та техногенну не­безпеку, зокрема: відсутність даних про стан тестових свердловин, пробурених для видобу­вання біогазу; відсутність матеріалів оцінки впливу сміттєзвалища на навколишнє середови­ще; відсутність в ТОВ ТД «Ітака» висновку дер­жавної екологічної експертизи та дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

При цьому на сміттєзвали­щі відсутня офіційна система сортування сміття, поруч роз­ташований несанкціонований цех з відбору відходів, де ви­користовується праця без­притульних. Прибутки від збуту вторинної сировини не надходять до міського бюд­жету.

Наступним об’єктом екс­пертизи стало одне з найбіль­ших в Україні місць знахо­дження непридатних пести­цидів поблизу селища Со­нячне Білозерського району (Херсонська область, роз’їзд «Срочний», 504-й км). До огляду також приєдналися Попутько Ю. А., директор департаменту еколо­гії та природних ресурсів Херсонської ОДА, представники державної екологічної інспекції та ЗМІ. Констатували наявність 1800 т отрути під відкритим небом у буртах та бетонних кон­тейнерах, що зруйновані та протікають, з яких отруйні речовини дренують у водоносні горизон­ти. Спостерігався жахливий сморід. Місцеві жи­телі розповіли про високу смертність мешканців прилеглих сіл у досить молодому віці та напо­лягають на терміновій безпечній утилізації хімічних речовин.

Виїзне обстеження також торкнулося очисних споруд Скадовської міськради, на яких в листо­паді минулого року стався підземний аварійний прорив. Скидання неочищених вод відбувалося в «аварійні озера», розташовані поруч з морем. Це є грубим порушенням санітарних вимог і нара­жає на небезпеку місцевих жителів і відпочива­ючих. Відомо, що комунальне підприємство ігно­рує вимоги по дослідженню якості стічних вод, що скидаються в Чорне море. Місцева влада за­являє про брак коштів на реконструкцію очисних споруд, в той час як комунальне підприємство витратило більше мільйона гривень на так звану «реконструкцію» пляж­них споруд.

Екопроблеми Херсон обл2Активісти Скадовського міського осередку Всеукраїнської екологіч­ної ліги вказують на вседозволеність та без­карність деяких підпри­ємців, що працюють в прибережній смузі Чор­ного моря в місті.

Зокрема мова йде про нічний клуб «Маямі», який побудований з усіма можливими порушеннями чинного законо­давства, попри заборону на будівництво на терито­рії пляжів.

Громадськість за допомогою журналістів кілька років веде боротьбу з незаконною забу­довою прибережної морської зони. Вимагає тер міново припинити незаконну діяльність та усу­нути порушення санітарно-епідеміологічних та природоохоронних вимог.

За результатами виїзного засідання підготовле­но запит до прокуратури у Херсонській області щодо порушення природоохоронного законодав­ства та депутатські звернення до відповідних ор­ганів влади.

тренінг Врахування Цілей СР128 липня 2017 року в конференц-залі Президії Національної академії наук України за сприяння Програми розвитку ООН в Україні (ПРООН) було проведено тренінг «Врахування Цілей сталого розвитку в стратегіях розвитку територіальних громад».

IMG 4501

Тимочко Тетяна Валентинівна, голова Всеукраїнської екологічної ліги, координатор консультативного процесу з розроблення Стратегії сталого розвитку України, акцентувала увагу на необхідності впровадження принципів сталого розвитку в Україні на регіональному рівні та інтеграції екологічної складової.

Марушевський Геннадій Борисович, кандидат філософських наук, експерт з інституалізації положень Стратегії сталого розвитку України, присвятив свій виступ  Глобальним та національним Цілям сталого розвитку до 2030 року.IMG 7462

У засіданні взяли участь представники органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад з Київської, Житомирської, Полтавської, Сумської, Вінницької, Черкаської, Чернігівської областей та міста Києва.

У робочих групах вони мали змогу обговорити Глобальні та національні Цілі сталого розвитку до 2030 року, опрацювали матеріали Державної Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року. Розглянули рівень урахування Глобальних Цілей сталого розвитку на прикладі Стратегій сталого розвитку Черкаської та Житомирської областей до 2020 р.

20496130 1633732859993020 1539805559 nЗапатріна Ірина Вікторівна, д. е. н., голова правління Українського центру сприяння розвитку  публічно-приватного партнерства, представила методологію розроблення Стратегій сталого розвитку міст на прикладі міста Олександрія (Кіровоградська область).

Учасники мали можливість розробити рекомендації щодо врахування Цілей сталого розвитку у Стратегіях своїх областей, міст, селищ, територіальних громад.  20464323 1633729039993402 1151672415 n

Під час тренінгу відбулось активне обговорення завдань збалансованого  розвитку та першочергових дій щодо їх виконання на регіональному рівні. Були ґрунтовно розглянуті питання інтеграції складових збалансованого розвитку для збереження довкілля, впровадження принципів інклюзивної освіти, необхідності врахування екологічної збалансованості у використанні природних ресурсів, популяризації моделі збалансованого споживання та виробництва. 

Програма заходу

Презентація Запатріна

Громадська приймальня

Актуально!

Снимок

 

Вплив воєнних дій на довкілля

 

 

Інфографіка

Біорізноманіття

Відходи